Resultater for CSR 2011

Digitalt DanmarkDigitalt Danmark 
Initiativ Kpi Baseline Resultat
IT i skolen TDC skal involvere sig i 5 projekter i folkeskolen i 2011 og 20 projekter i 2012. 2 projekter 2010 2 projekter i folkeskoler (Vinderslev + Ganløse) samt 1 projekt i Gymnasium (Odder)
I 2011 har TDC fortsat sit engagement for at udbrede digitale løsninger til skoler og uddannelsesinstitutioner. Ud over det faktum at TDC leverer internet og telefoni til en lang række skoler og institutioner, har TDC også i 2011 fortsat sin indsats for at udbrede brugen af IT-baseret undervisningsmateriale, herunder især integrationen af netværksbaserede tjenester direkte i undervisningen.

TDC vil i 2012 fortsætte sit engagement for at støtte udbredelsen af IT inden for både folkeskoler og på uddannelsesinstitutioner. Fremadrettet er det besluttet at justere KPI'en for 'IT i skolen', som beskrevet under 'Målsætninger 2012'.
Telemedicin TDC vil levere 1.000 linjer til telemedicin patienter i 2011 og 5.000 i 2012 300 linjer 2010 33 linjer i alt i 2011

Telemedicin dækker over brugen af telekommunikation inden for sundhed og pleje, og som giver mulighed for at forbinde patienter / brugere med sundhedspersonale over afstande. Det giver mulighed for at forbedre livskvaliteten for den enkelte patient / bruger samt reducere omkostningerne til sundhedsbehandling og pleje betragteligt.

I 2011 leverede TDC i alt 33 dataforbindelser til telemedicin løsninger. Derudover har TDC deltaget i et pilotprojekt om brugen af iPads i ældreplejen i Hjørring Kommune.

Mens omfanget af TDC's aktiviteter i 2011 inden for telemedicin ikke har været så stort som håbet, forventes tendensen med stigende udbredelse og anvendelse af telemedicin at accelerere i løbet af 2012, ikke mindst i kraft af et offentligt storskalaprojekt (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering).

Fremadrettet er det besluttet at justere KPI'en for Telemedicin, som beskrevet under 'Målsætninger 2012'.
Mod fuld dækning TDC & YouSee dækker 87 % af danske husstande med højhastighedsbredbånd (10-20 Mbit/s) ved udgangen af 2011 og 89 % ved udgangen af 2015 85 % 2009 87 % ved udgangen af 2011

Med dette resultat har TDC nået sin målsætning for 2011 – og er godt på vej til at nå målsætningen for 2015.

Allerede i dag står Danmark stærkt i international sammenligning hvad angår mobildækning, udbredelse af bredbånd og digitale løsninger.

Denne position bygger i vid udstrækning på TDC's brede udrulning af både faste og mobile netværk, og vi vil gerne understøtte den fortsatte uvikling af Danmark som digitalt foregangsland – til gavn for borgere, erhvervsliv og samfund som helhed. Derfor fastholder TDC sin ambitiøse plan fra 2010 om at investere 25 mia. kr. i den danske IT-infrastruktur frem mod 2020.
KundetryghedKundetryghed
Initiativ Kpi Baseline Resultat
Forbedret kundedialog
TDC vil forbedre kundeoplevelsen af: “TDC taler et sprog jeg kan forstå” med 6 point ved udgangen af 2011 54 point i Q2 2010 N/A (ingen data)

Dette resultatmål udgår, da TDC har justeret på de forhold, der indgår i malinger af kundetilfredshed. Men vi gør en stor indsats for at komme i dialog med vores kunder, både i vores butikker, på Facebook og andre online medier.

Fra 2010 til 2011 gik TDC således fra at have 2.600 til over 22.000, der 'synes godt om' TDC på Facebook.

Fokus på de ældre TDC vil lancere 2 nye produkter særligt rettet mod ældre med begrænset eller ingen IT erfaring ved udgangen af 2012 0 produkter i 2010 Ingen produkter specifikt rettet mod ældre
Der har ikke været lanceret produkter, der er særligt rettet mod ældre. Derimod har TDC haft fokus på at sikre brugervenlige produkter på tværs af aldersgrupper, og har bl.a. lanceret tilbuddet om gratis undervisning i brug af smartphones i TDC Butikker gennem initiativet 'Kom godt i gang'. 

Derudover tilbyder TDC en række produkter i 'Care' serien, som er rettet specifikt mod brugere med eksempelvis nedsat syn, nedsat hørelse og nedsat hukommelse. Se TDC site for 'Care' produkter.

Fremadrettet vil initiativet 'Fokus på ældre' derfor udgå for at give plads til fokus på andre aspekter af kundetryghed og –tillid, som beskrevet under 'Målsætninger 2012'.

Fokus på sikkerhed (Safety First)

TDC vil forøge virksomhedens tillid og troværdighed blandt kunder med 2 point ved udgangen af 2011 og 5 point ved udgangen af 2012 69 point i Q3 2010 67 point (dec. 2011)

Data til dette resultatmål stammer fra TDC's ECSI-måling af kundetilfredshed, hvor der spørges til opfattelsen af TDC som ”troværdigt og pålideligt”. Det er dog usikkert, om denne indikator er tilstrækkelig nøjagtig til at opfange opfattelsen af TDC som en leverandør med fokus på sikkerhed.

I løbet af 2011 har TDC taget flere initiativer for at sikre kundernes tryghed og sikkerhed. Vi har bl.a. indledt et treårigt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik om en række kampagner, der sætter fokus på sikker brug af mobiltelefoni i trafikken.

TDC var i 2011 også blandt initiativtagerne bag projektet 'Det Digitale Spejl', der omfattede en stor skolekampagne, der havde til formål at sætte gang i nogle diskussioner og gøre eleverne bevidste om, hvordan de bruger nettet og de sociale medier. Med denne kampagne gjorde TDC således en aktiv indsats for at sikre, at unge mennesker bliver godt rustet til at bruge de digitale medier på en tryg og sikker måde.

Endelig har TDC også i 2011 opretholdt det høje sikkerhedsniveau for vores internetbaserede og mobile tjenester, der bl.a. inkluderer TDC's generelle spam- og virusfilter, som hver måned stopper ca. 270 millioner spammails, inden de når kundernes indbakker.  Ligeledes tilbyder vi fortsat kunderne råd og informationer om IT-sikkerhed gennem vores sikkerhedsportal.

MiljøMiljø
Initiativ Kpi Baseline Resultat
Energiforbrug TDC’s CO2-emissioner med 5 % inden 2014 ud fra en 2007 baseline

151.000 tons CO2 udledt i 2007

113.168 tons CO2 svarende til en reduktion på 7.665 tons eller 6,34 % i forhold til 2010

TDC har gennem de seneste år gjort en betydelig indsats i forhold reduktion af CO2 og andre drivhusgasser, og vi har nu skærpet vores målsætning, så vi frem mod 2020 skal reducere vores CO2-udledning med hele 40%.

Af de reduktioner, vi har opnået i 2011, stammer størstedelen fra aktiviteter under den kategori, der hedder 'Scope 2', som dækker over omkring 6.600 tons CO2 – svarende til 5 %. 'Scope 1' står for en reduktion på omkring 1.000 tCO2 eller omkring 8 %. Der er fortsat nogen usikkerhed omkring Scope 3, men vi har alligevel opnået en forbedret datakvalitet i 2011.

'Scope 1' omfatter udledningen fra det direkte energiforbrug i virksomheden og hos TDC – dvs. benzin/diesel til vores egne biler samt naturgas og olie til dieselgeneratorer som laver el i tilfælde af strømudfald.

'Scope 2' omfatter udledningen fra det indirekte energiforbrug i virksomheden og hos TDC – elektricitet til teknologien bag vores produkter samt fjernvarme til opvarmning af bygningerne.

'Scope 3' omfatter udledningen fra alle øvrige led i værdikæden og hos TDC – eksempelvis kørte kilometer i privatejede eller lejede biler samt rejser med fly og tog.
Koncernmiljøsystem TDC datterselskaber skal være dækket af koncernmiljøsystem ved udgangen af 2011 65 % (udgangen af 2010) 100%
Hele TDC inkl. alle datterselskaber er nu omfattet af vores koncernmiljøsystem. I 2011 er det nemlig lykkedes at implementere miljøledelsessystemet i hele TDC. Vores miljøchef har således afholdt miljøkonsultationsmøder i de betydende funktioner i TDC inkl. datterselskaberne i Danmark samt vores selskaber i Norge, Sverige og Finland. På den måde sikrer vi os et godt miljømæssigt overblik over hele koncernen.
Energireduktioner gennem brug af produkter

TDC vil levere markante reduktioner på kunders CO2-udledninger ved brug af teleprodukter inden 2014.

Forventes etableret Q1-2012

TDC har indtil videre underskrevet flere såkaldte 'Codes of Conduct' for det udstyr, der leveres til kunderne. Denne indsats fortsætter vi også i 2012.
TDC er medunderskriver af flere 'Codes of Conduct' for udstyr, der leveres til kunderne. Eksempelvis betyder en 'Code of Conduct' for bredbåndsudstyr, at strømforbruget er reduceret med omkring 25 % inden for det sidste års tid. Tilsvarende Codes of Conduct er under udarbejdelse på udstyr, der bruges i forbindelse med vores tv-produkter.
MedarbejdereMedarbejdere
Initiativ Kpi Baseline Resultat
Kvinder i topledelsen 33 % af kvinder i top-250 ledergruppen i TDC i 2015, og 25 % ved udgangen af 2011  22,6 % i 2009 22,4 % ved udgangen af 2011

I løbet af 2011 har vi bl.a. arbejdet med projektet 'Kvinder i ledelse', hvor en række udvalgte kvinder har indgået i netværk og deltaget i inspirationsmøder. Desværre har vi ikke kunne opnå vores målsætning for 2011, men vi fortsætter vores indsats for at styrke rammerne for, at flere kvinder finder vej til topledergruppen.

For vores koncernledelse (CMT) gælder det desuden, at hele 4 ud af ti medlemmer er kvinder.

Medarbejdersundhed Reducer det gennemsnitlige antal sygedage for langtidssyge med 12 % ved udgangen af 2011  50 dage i gennemsnit (2010)

46 dage, svarende til en reduktion på 8,0 %

Reduktionen i det gennemsnitlige antal sygedage for langtidssyge fra 50 dage til 46 dage er bl.a. opnået ved fortsat fokus på den tidlige opmærksomhed og med en målrettet indsats for at finde løsninger til at muliggøre hurtigere delvis tilbagevenden til arbejdet. Samtidig reducerede vi sygefraværet fra 3,0% til 2,9%.

Langtidssyge er i denne sammenhæng defineret som personer, der er sygemeldt i 16 sammenhængende dage eller længere.

Alle er med Der skal være 3,8% ledere med ikke-vestlig baggrund i hele TDC ved udgangen af 2015.  1,7 % (Q3 2010) 1,3 % ved udgangen af 2011
Disse data omfatter alene TDC Danmark og YouSee, eks. datterselskaber. Fremadrettet vil resultatmålet blive justeret for at afspejle TDC's arbejde med mangfoldighed i bred forstand og inklusion af personer med anden etnisk oprindelse end dansk.

TDC har gennem flere år stræbt efter at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere. Vi har sat fokus på mangfoldighed, fordi vi fortsat har brug for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, funktionsevne eller seksualitet. Samtidig er TDC en virksomhed, som mange danskere handler med, og derfor ønsker vi som virksomhed også at afspejle det danske samfund.
Sociale partnerskaberSociale partnerskaber
Initiativ Kpi Baseline Resultat
Forøget brug af TDC kompetencer TDC ansatte, der benyttes af NGO’er, skal øges til 5 per år i 2012  2 personer i 2010 0 personer i 2011

TDC er engageret i det samfund, vi er en del af, og vi er optaget af at bidrage til en positiv samfundsmæssig udvikling. Derfor har TDC siden 2008 etableret partnerskaber med en række velgørende organisationer og NGO'er, med henblik på at inddrage TDC's kernekompetencer og ressourcer i arbejdet med forskellige samfundsmæssige udfordringer.

Resultatmålet (KPI) for de sociale partnerskaber vil dog blive justeret fremadrettet, da det ligger uden for TDC’s ansvarsområde, om der opstår behov hos eksterne partnere på baggrund af f.eks. naturkatastrofer, hvor TDC kompetencer er relevante at bringe i spil. 

Medarbejder-engagement Senest i 2014 har akkumuleret 10 % af alle TDC eller YouSee ansatte været involveret i et projekt gennem TidsBanken. 2 % af ansatte havde deltaget i perioden 2007-2010

I perioden 2007-2011 har i alt 223 af TDC’s og YouSee's danske medarbejdere deltaget i aktiviteter gennem TidsBanken. Med i alt 6.939 fuldtidsmedarbejdere i Danmark hos TDC og YouSee, svarer det til en akkumuleret deltagelse på 3,2 pct.

'Tidsbanken' er et koncept, der giver medarbejdere hos TDC mulighed for at bruge arbejdstimer på bestemte velgørende projekter, som f.eks. Danmarks Indsamling, hvervning af indsamlere til Røde Kors eller frivilligt arbejde gennem Kræftens Bekæmpelse.

Fremadrettet vil TDC gøre yderligere indsats for at udvikle TidsBanken, med henblik på at skabe endnu bedre rammer og muligheder for involvering af medarbejdere, til glæde for både samfundet og medarbejdere.

Opfattelse af TDC som socialt ansvarlig 75 % af den danske befolkning skal anse TDC som en socialt ansvarlig virksomhed EOY 2012 50 % (2010) 36 pct. mente i dec. 2011 at TDC i nogen grad (29%), i høj grad (6%) eller i meget høj grad (1%) var en socialt ansvarlig virksomhed.
Data til dette målepunkt indhentes gennem målinger foretaget af analysebureauet Infomedia / YouGov, der spørger respondenter om følgende: ” I hvilken grad mener du, at TDC er en socialt ansvarlig virksomhed?”.

 

Noter

  • 'KPI' er en forkortelse, der står for det engelske begreb 'Key Performance Indicator', og som kort fortalt er et indsats- og resultatmål for en given målsætning. Med andre ord er en KPI et konkret og målbart resultatmål, der skal tjene til at sætte fokus på opnåelse af en bredere målsætning. En KPI på miljøområdet kan eksempelvis være at reducere strømforbruget med en bestemt mængde. 
        
  • 'Baseline' er det udgangspunkt, som der arbejdes ud fra i forhold til at nå en bestemt KPI.
        
  • I forhold til TDC's Årsrapport for CSR for 2010 er der foretaget en række justeringer angående de opstillede målsætninger, da flere af de overordnede KPI'er i praksis viste sig at være enten umålbare eller overlappende. Det er derfor blevet besluttet for CSR Årsrapporten 2011 at annullere de overordnede målsætninger, der blev formuleret i sidste rapport, og i stedet koncentrere opmærksomheden om de tre KPI'er, der hører under hvert af de fem fokusområder.