Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Terminologi

2G henviser til andengenerationsmobilnet, herunder GSM-net, der kan transmittere tale og begrænset datakommunikation.

2,5 GHz henviser til 2500-2690 MHz-frekvensbåndet. TDC ejer 20 MHz af 2,5GHz-frekvensbåndet og bruger det til LTE-tjenester.

3G henviser til tredjegenerationsmobilnet, der kan transmittere tale, data og multimedieindhold ved høj hastighed.

4G henviser til fjerdegenerationsmobilnet, der kan transmittere tale, data og multimedieindhold ved en hastighed, der er ti gange hurtigere end 3G (se endvidere under LTE).

Access-nettet henviser til den fint forgrenede og vidt udbredte del af teleinfrastrukturen, der forbinder hver enkelt kunde til nettet. Access-nettet begynder ved kundens husstand og ender ved den lokale central, hvor trafikken udveksles med transportnettet.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) er baseret på DSL-teknologi.

Anlægsinvesteringer (capex) henviser til anlægsinvesteringer eksklusive investeringer i mobillicenser samt eksklusive køb af ejerandele.

ARPU (Average Revenue Per User) henviser til gennemsnitlig omsætning pr. kunde og opgjort pr. måned. TDC beregner ARPU for en given produktkategori som omsætning i alt divideret med de gennemsnitlige RGU’er i den pågældende periode. ARPU omfatter bruttotrafikomsætning medmindre andet er angivet.

Avoidable cost henviser til en metode, hvor prissætningen af en specifik serviceydelse alene er baseret på de trafikrelaterede omkostninger, der ville falde bort, hvis serviceydelsen ikke længere blev produceret. Avoidable cost-metoden adskiller sig fra de udbredte LRAIC/LRIC-principper ved ikke at medtage omkostninger, der er delt mellem flere serviceydelser, og som ikke øges i takt med stigning i volumen for den specifikke serviceydelse.

Brand-partner henviser til partnere, der sælger mobiltjenester til slutbrugere under deres egne varemærker (brands) baseret på TDC's infrastruktur. TDC ejer kunderelationen .

Bredbånd henviser til former for datakommunikation med en bestemt båndbredde, der, afhængig af den relevante kontekst, opfattes som betydelig høj eller ’bred’ ud fra en betragtning om kapaciteten til at transmittere data. De mest udbredte bredbåndsteknologier er kabelmodem, DSL, mobilbredbånd og optiske fibre. TDC anvender Erhvervsstyrelsens definition, der omtaler hastigheder på 144 kbit/s eller højere som bredbånd.

BSA eller bitstrømsadgang henviser til en situation, hvor en udbyder installerer en højhastighedsopkobling hos kunden og derefter stiller opkoblingen til rådighed for en tredjepart, som kan tilbyde højhastighedstjenester til kunderne. BSA uden samproduktion henviser til BSA uden et PSTN-abonnement leveret på den samme abonnentlinje.

CaaS (Communications-as-a-Service) er en outsourcingmodel for erhvervskommunikation, der kan omfatte VoIP, 'instant' (øjeblikkelig) beskedtjenester, samarbejds- eller videomødeapplikationer via fastnet- eller mobiludstyr. CaaS-sælgeren er ansvarlig for al styring af hardware og software. Med CaaS kan virksomheder selektivt anvende kommunikationsudstyr ud fra principperne ’pay-as-you-go’ ’as-needed’.

Churn henviser til den procentvise årlige afgang af kunder fra kundebasen. TDC beregner churn ved at dividere bruttoafgang af kunder i en given periode med det gennemsnitlige antal kunder i perioden.

Coax (koaksialkabler) henviser til en teknologi baseret på elektriske kabler bestående af en inderleder omgivet af et fleksibelt rørformet, isolerende lag omgivet af et rørformet skjold. Koaksialkabler bruges til bl.a. at transmittere radiofrekvenssignaler og distribuere kabel-tv-signaler.

CPE (Customer Premises Equipment) henviser til udstyr, der er implementeret eller placeret hos en kunde. CPE inkluderer den hardware, der er nødvendig for at kunne håndtere tv samt telefoni og datatrafik (f.eks. routere, switches, DSL-modemmer og andet forbindelsesudstyr, der anvendes til at skabe LAN- og WAN-løsninger).

Det gennemsnitlige antal kunder/RGU'er beregnes ved at addere antallet af kunder ved periodens begyndelse, antallet af kunder ved udgangen af hver mellemliggende måned samt antallet af kunder ved periodens udgang og dividere dette resultat med antallet af mellemliggende måneder plus to.

Dial-up henviser til en internetforbindelse, der benytter et opkald fra en normal telefonlinje.

Direkte salg er et forretningsområde i TDC Sverige, der står for salg af fastnet- og mobiltelefoner, headsets, mødetelefoner, etc.

Dongle henviser til en USB-nøgle (flash drive), der indeholder et modem, der anvendes til at opnå adgang til mobilbredbånd.

DSL (Digital Subscriber Line) henviser til en teknologi, der gør det muligt at anvende kobberbaserede telefonlinjer til transmission af data ved høje hastigheder mellem centralen og kunden (local loop).

DTH (Direct To Home) henviser til digital-tv sendt direkte til husstande via satellit. For at kunne modtage signaler skal abonnenten have en parabolantenne.

DTT (Digital Terrestrial Televison) henviser til digitalt terristisk tv, som anvender digital teknologi til at transmittere til almindelige antenner, og som anvendes i stedet for de analoge signaler, der er afskaffet.

Dual play henviser til samlet udbud af telefoni og internet over samme accessforbindelse. I YouSee omfatter dual play-kombinationer tv og bredbånd. Dual play-kombinationer er medtaget som to kunder i det samlede antal af kunder.

Dækning er et udtryk i procent for en tjenestes tilgængelighed. For mobile tjenester beregnes det typisk som andelen af befolkningen, som kan benytte tjenesten. For fastnettjenester beregnes det typisk som andelen af husholdninger, som kan benytte tjenesten.

EBITDA (Earnings before depreciation, amortisation and special items) henviser til resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster. EBITDA før pensionsindtægter henviser til EBITDA eksklusive finansielle komponenter (renteomkostninger og forventet nettoafkast på aktiver) vedrørende de ydelsesbaserede pensionsordninger.

ECSI (European Customer Satisfaction Index) henviser til en standardiseret metode til at måle kundetilfredshed.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) henviser til kodning, der kan sætte hastigheden væsentligt i vejret på GSM-nettet, så der kan sendes og modtages data hurtigere end via GSM. EDGE beskrives ofte som 2,5G.

EFCF (Equity free cash flow) henviser til EBITDA korrigeret for poster uden likviditetsvirkning, pensionsbidrag, betalinger vedrørende hensættelser, ændringer i nettodriftskapitalen, nettorentebetalinger, betalt selskabsskat samt pengestrømme vedrørende anlægsinvesteringer (i alle tilfælde eksklusive særlige poster).

Ethernet henviser til en form for netteknologi til lokale net (LAN) og er i stigende grad anvendt i IP-net.

Fastnettelefoni henviser til PSTN/ISDN-telefoni og VoIP.

Fejlprocent henviser til den andel af kunder, der oplever fejl målt på årlig basis. Fejlprocenter beregnes som antal fejl i en given periode skaleret til en årsbasis divideret med antallet af RGU'er.

Fejlretningstimer henviser til antallet af timer brugt på at udbedre fejl i telenettet, som er indtruffet pga. vandskader, frost, kabelbrud, etc.

Fiberoptisk kommunikation eller fiber henviser til en teknologi, der benyttes til at transmittere telefonsignaler, internetkommunikation og kabel-tv-signaler. Som følge af meget lavere tab af intensitet og forstyrrelser har optiske fibre store fordele frem for eksisterende kobberkabler i forbindelse med langdistancenet og applikationer med megen trafik.

FTE (Full-time equivalents) henviser til fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, inklusive udlånte tjenestemænd, fastansatte, trainees og midlertidigt ansatte eksklusive vikarer.

Førsteoperatøren henviser til det offentlige teleselskab, der på det tidspunkt, hvor udbud af kommunikationstjenester var et statsmonopol, var den eneste operatør, der var i stand til og havde tilladelse til at tilbyde sådanne tjenester.

GSM (Global System for Mobile Communications) henviser til et omfattende digitalt net til alle former for mobiltelefoni.

Homes passed henviser til husstande, hvortil der er etableret en bestemt teknologi (f.eks. fiberkabler eller koaksialkabler), som gør det muligt at modtage tjenester forbundet med den pågældende teknologi. Antallet af homes passed er summen af koncernens faktiske og potentielle kunder inden for en given tjeneste.

HSDPA, High Speed Downlink Packet Access eller Turbo 3G henviser til en forbedring af UMTS 3G-teknologi, der har øget download-hastighederne.

Indholdstjeneste henviser til en serviceydelse, der typisk inkluderer information eller underholdning, der transmitteres eller leveres online.

International roaming er en måde for kunder at få adgang til en udenlandsk operatørs mobilnet, så de automatisk kan foretage eller modtage opkald, sende og modtage data eller få adgang til andre serviceydelser, når de rejser i udlandet. Operatører i de forskellige lande indgår indbyrdes kontraktlige aftaler for at kunne tilbyde denne service.

IP (Internet Protocol) henviser til en standard protokol, hvor internetbrugerdata deles op i pakker, som sendes ad den korrekte vej.

IP-VPN (IP-based Virtual Private Network) henviser til et net baseret på en IP-protokol.

ISDN (Integrated Services Digital Network) henviser til en metode, der giver flere kanaler af 64 kbit/s over den almindelige telefonlinje, som enten kan bruges til samtidig data og tale eller udelukkende datatransmission. Det er nødvendigt at bruge et ISDN-modem for at koble sig på nettet. ISDN-teknologien giver mulighed for 2-30 kanaler på samme linje.

LAN (Local Area Network) henviser til et net af computere, der er fast forbundet med hinanden, og som alle befinder sig inden for et begrænset område, for eksempel inden for samme firma, hvilket giver mulighed for deling af for eksempel data og printer.

LRAIC (Long Run Average Incremental Cost Model) og LRIC (Long Run Incremental Cost) henviser til de mest benyttede prisreguleringsmetoder til at fastsætte samtrafikpriserne for operatører med markedsdominans (SMP-status). Med LRIC-metoden sættes priserne lig med gennemsnittet af de omkostninger, der er forbundet med de udbudte tjenester ved en forøgelse af de regulerede tjenester. LRAIC-metoden bruger et gennemsnit af de omkostninger, der er forbundet med de udbudte tjenester. Priserne på samtrafik sættes lig med de omkostninger, der er forbundet med at producere den regulerede serviceydelse i et moderne og fuldt ud effektivt telenet af samme størrelse som SMP-operatørens.

LTE (Long Term Evolution) henviser til et sæt UMTS-forbedringer, der er konstrueret til at øge kapaciteten og hastigheden i mobilnet. LTE er et 4G net.

LTE-licens henviser til en specifik licens til brug af 2500-2520 MHz og 2620-2640 MHz frekvenserne udstedt den 28. maj 2010 i henhold til §6 stk. 3 af lov nr. 680 af 23. juni 2004 (med senere ændringer), jf. § 59 stk. 1 i lov om radiofrekvenser (lov nr. 475 af 12. juni 2009).

Marked 4 henviser til markedet for engrossalg af (fysisk) netinfrastrukturadgang (herunder delt eller fuldt ubundtet adgang) på et fast sted.

Marked 5 henviser til markedet for engrossalg af bredbåndstilslutning.

Marked 7 henviser til markedet for terminering af taleopkald på individuelle mobiltelefonnet.

Markedsandel henviser til TDC’s andel af alle abonnenter for et givent produkt. Tallene er baseret på eksterne tilgængelige data, der kan være af varierende nøjagtighed. De historiske data kan således ændre sig, hvis vi får mere nøjagtige oplysninger.

MNO (Mobile Network Operator) henviser til mobiloperatører, der i modsætning til en MVNO er tildelt frekvenser og har al den fornødne infrastruktur til at drive eget mobilnet.

Mobilbredbånd henviser til bredbåndsadgang via mobilnettet, som opnås ved hjælp af en dongle eller tilsvarende udstyr. Omfatter ikke adgang via mobiltelefon eller smartphone.

Mobiltjenester henviser til mobiletale og mobilbredbånd.

MPLS (Multi Protocol Label Switching) henviser til en alsidig løsning på de problemer, som nutidens net udsættes for i form af hastighed, skalerbarhed, kvaliteten af service management og trafikregulering.

MoU (Minutes of Usage) henviser til antallet af forbrugte minutter pr. abonnent, pr. måned.

MTR eller mobiltermineringsrate henviser til prisen for mobil samtrafik, dvs. den pris en operatør betaler for at terminere på en anden mobiloperatørens net. Priserne for mobilterminering fastsættes i Danmark af Erhvervsstyrelsen.

MVNO (Mobile Virtual Network Operators) henviser til mobiloperatører, der ikke er tildelt frekvenser. MVNO'er har indgået aftaler med traditionelle mobiloperatører om køb af trafik og data til videresalg til egne kunder.

No frills henviser til en tjeneste eller et produkt, hvor de ikke absolut nødvendige features, f.eks. værdiforøgende tjenester, er skåret væk for at sikre en lav pris.

OTT eller 'Over The Top' henviser til online levering af video og lyd uden, at internetudbyderen er involveret i styringen eller distributionen af selve indholdet.

Penetrering er et mål for en tjenestes udbredelse, ofte udtrykt i procent. Udbredelsen beregnes ved at dividere antallet af abonnenter med enten antallet af husstande eller antallet af indbyggere, der kan modtage den pågældende tjeneste.

Postpaid henviser til abonnementer, der betales i starten af perioden, men hvor forbrugsomkostningen, der varierer iht. det abonnement, som kunden har valgt, betales i slutningen af perioden. TDC anser online-systemer med forudbetaling som mobiltelefonabonnementer, da brugerne opretter en konto og generelt forbliver abonnent i længere tid. Kunder hos Telmore og M1 anses derfor for at være abonnementskunder.

Prepaid henviser til taletidskunder, hvor kunden betaler et bestemt kontant beløb for en tjeneste forud (f.eks. via et taletidskort).

PSTN (Public Switched Telephone Network) henviser til det telenet, der er baseret på kobberkabler, og som transmitterer tale og data analogt — traditionel fastnettelefoni.

Quadruple-play eller quad-play henviser til kombinering af telefoni, internet og tv-tjenester med mobiltelefoni.

Quality of Service henviser til et kollektivt mål for den service, kunderne modtager, og som afspejler et nets transmissionskvalitet og tilgængelighed.

RGU (Revenue Generating Unit) henviser til antallet af kundeforhold, der genererer omsætning til TDC, herunder kunder med abonnement, samt kunder uden abonnement beregnet ud fra følgende generelle principper: Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for de seneste tre måneder. Taletidskort, der har været benyttet mindst en gang inden for de seneste 3 måneder. Internet dial up-kunder, der har været på internettet mindst en gang inden for de seneste 3 måneder. TDC’s RGU-opgørelse omfatter antallet af hovedprodukter solgt af TDC’s privat-, erhverv- og engrossegmenter. Kunderelationer er synonymt med RGU'er.

Samlet ARPU henviser til en vægtet ARPU på tværs af segmenter eller delprodukter.

Samtrafik henviser til at der gives adgang til, faciliteter eller tjenester for en anden operatør til at udbyde elektroniske kommunikationstjenester og udveksle trafik mellem kommunikationsnet, der anvendes af den samme eller en anden udbyder, således at slutbrugere fra én udbyder kan kommunikere med slutbrugere hos samme eller andre udbydere, eller har adgang til tjenester udbudt af en anden operatør.

SKI er en indkøbsorganisation, der gennemfører udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor.

SMP (Significant Market Power (= stærk markedsposition) henviser til en betegnelse, der gives til operatører med en stærk markedsposition på et specifikt marked som fastsat af Erhvervsstyrelsens i henhold til en markedsafgørelse vedrørende det pågældende marked.

Sunrise henviser til Sunrise Communications AG, TDC's schweiziske dattervirksomhed frasolgt i oktober 2010.

TAB henviser til et videresalgsprodukt, der sælges gennem engrosforretningen i Nordic.

Tab af linjer henviser til nettotabet af kobber- og fiberlinjer i en given periode i TDC's traditionelle forretningsaktiviteter, dvs. Privat, Erhverv og Wholesale. Det totale antal linjer er beregnet som summen af RGU’er, der modtager PSTN, ISDN, VoIP, BSA/xDSL uden samproduktion og rå kobber.

TAK (Tag Ansvar for Kunden) henviser til et program, som TDC implementerede i 2009 for at give kunderne en bedre service.

TDC 2.0 programmet henviser til et ændringsprogram, der omfatter hele selskabet og fokuserer på at gøre vores processer mindre komplekse og mere målrettede.

Tjenesteudbyder henviser til partnere, der udbyder mobiltjenester under eget brand til eksterne kunder gennem TDC’s mobilinfrastruktur. Tjenesteudbyderen ejer kunderelationen.

Telemetrisk kommunikation mellem to maskiner kaldes en M2M (machine to machine) løsning, der hovedsageligt er baseret på mobilkommunikation. M2M-løsninger bruges til Dankort-terminaler, GPS-overvågning, distancelæsning, alarmer etc.

Traditionel fastnettelefoni henviser til telefoni via PSTN/ISDN-linjer medmindre andet er angivet.

Transportnettet henviser til den del af teleinfrastrukturen, der sammenbinder forskellige dele af nettet, f.eks. lokale access-net, andre operatørers net eller nationale telenet. Kapaciteten i transportnettet er meget stor sammenlignet med kapaciteten i access-nettet.

Triple play henviser til samlet udbud af internet, telefoni og tv over samme accessforbindelse. Triple play-kombinationer er medtaget som tre kunder i det samlede antal af kunder. Et triple play-abonnement skal omfatter alle tre tjenesteydelser.

TSR eller samlet afkast til aktionærerne er summen af alle afkast på en aktie, f.eks. kursgevinst og udbytte.

TVoIP (TV over Internet Protocol) henviser til et system, der anvendes til at levere digitale tv-tjenester via internettet og internet-bredbåndsforbindelser i stedet for levering gennem traditionelle radiofrekvenstransmissioner, satellitsignaler eller kabel-tv-signaler. TVoIP kan enten være IPTV eller web-tv.

ULL (Unbundled Local Loop) henviser til kobberlinjer, som konkurrerende operatører har fået adgang til af førsteoperatøren. Derved kan de andre operatører tilbyde transmission af data og/eller telefoni til slutbrugerne. (ULL betegnes ofte som rå kobber). Fuld ULL/rå kobber anvendes til kunder uden PSTN/ISDN-abonnement (engros og detail hos TDC), delt rå kobber bruges til kunder med PSTN/ISDN-abonnement.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems) henviser til et tredjegenerations (3G) mobilnet konstrueret til at udbyde en bred vifte af tale-, data- og multimedietjenester ved høj hastighed.

USO (Universal Source Obligations = universel forsyningspligt) henviser til de pligter, der kan påføres en dominerende operatør (normalt førsteoperatøren). Forpligtelsen omfatter et krav om at opfylde enhver forespørgsel om levering af en række basale telekommunikationsydelser til enhver i det pågældende land.

VDSL eller VHDSL (Very High Bitrate DSL) henviser til en DSL-teknologi, der leverer hurtigere datatransmission end anden DSL-teknologi via kobbernettet.

Video-on-demand henviser til transmissionslevering af video (film eller andet videoindhold) til individuelle brugere, når det passer kunden.

VoIP (Voice over Internet Protocol) henviser til telefonopkald via internettet. VoIP kan være med Quality of Service, dvs. talekvalitet på højde med PSTN, der opnås ved at prioritere trafikken.

VPN (Virtual Private Network) henviser til et net, hvor organisationer kan bruge et privatnet med LAN-funktionalitet til at kommunikere indbyrdes over et stort geografisk område i stedet for at bruge en enkelt opkobling (f.eks. et fast lejet kredsløb).

WAN (Wide Area Network) henviser til et geografisk vidt dækkende telenet som er en geografisk spredt samling af LAN’er. Internettet er f.eks. et WAN, men et net, der forbinder et selskabs divisioner, kan også være et WAN.

xDSL henviser til en række af teknologier, der leverer digital datatransmission over kobbernettet. F.eks. ADSL, VDSL og SHDSL.