Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for TDC A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2011. Det er vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og finansielle stilling, samt beskriver væsentlige risici og usikkerheder, som kan påvirke koncernen og moderselskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 3. februar 2012

Direktionen

Henrik Poulsen
Adm. direktør og koncernchef

Eva Berneke
Koncerndirektør og direktør for Wholesale

Niels Breining
Koncerndirektør og direktør for YouSee A/S

 

 

 

Carsten Dilling
Koncerndirektør, teknisk direktør og direktør for Operations

Pernille Erenbjerg
Koncern- og finansdirektør

Anders Jensen
Koncerndirektør og direktør for Privat

 

 

 

Martin Lippert
Koncerndirektør og direktør for Privat

Jens Munch-Hansen
Koncerndirektør og direktør i Nordic

 

Bestyrelse

Vagn Sørensen
Formand

Pierre Danon
Næstformand

Stine Bosse

 

 

 

Angus Porter

Lars Rasmussen

Søren Thorup Sørensen

 

 

 

Kurt Björklund

Lawrence Guffey

Henrik Kraft

 

 

 

Gustavo Schwed

Andrew Sillitoe

Lotte Broder Jørgensen

 

 

 

Steen M. Jacobsen

Jan Bardino

Bo Magnussen