Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

TDC’s koncernregnskab for 2011 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), der er godkendt af den Europæiske Union, samt yderligere oplysningskrav i IFRS-bekendtgørelsen udstedt af Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven. For TDC er der ingen forskel på, om koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med IFRS godkendt af den Europæiske Union eller IFRS, som udstedt af IASB.

Koncernregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip, bortset fra at følgende aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi: afledte finansielle instrumenter, der indgår i en handelsbeholdning, og finansielle instrumenter, der er klassificeret som disponible for salg, og med den undtagelse, at aktiver bestemt for salg måles til den laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi på tidspunktet for klassifikationen som bestemt for salg eller dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet opstiller ledelsen forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden. I note 2 nedenfor er oplyst om de regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som anses for væsentlige for udarbejdelsen af koncernregnskabet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og dattervirksomheder, hvori TDC A/S direkte eller indirekte har kontrol. Joint ventures, hvori koncernen har fælles bestemmende indflydelse, indregnes efter den indre værdis metode. Associerede virksomheder, hvori koncernen udøver en betydelig indflydelse, indregnes efter den indre værdis metode.

Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af TDC A/S’ og de konsoliderede virksomheders regnskaber tilpasset koncernens regnskabspraksis som et sammendrag af poster af ensartet karakter.

Der er ved sammendraget foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter, interne mellemværender samt realiserede og urealiserede gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Køb af virksomheder

Ved erhvervelse af dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, og erhvervede aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles ved første indregning til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle aktiver indregnes, såfremt de kan udskilles, og dagsværdien kan opgøres pålideligt. Der indregnes udskudt skat af de foretagne omvurderinger.

Eventuelle positive forskelsbeløb mellem kostpris og dagsværdi af overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser ved erhvervelse af dattervirksomheder indregnes i balancen under immaterielle aktiver som goodwill. Kostprisen opgøres som dagsværdien af afgivne aktier, gældsinstrumenter samt likvider. Goodwill amortiseres ikke, men testes årligt for værdiforringelse. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på erhvervelsestidspunktet. Positive forskelsbeløb ved erhvervelse af joint ventures og associerede virksomheder indregnes i balancen under kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder.

For erhvervelser før 1. januar 2010 er transaktionsomkostninger indeholdt i kostprisen. For erhvervelser 1. januar 2010 eller senere omkostningsføres sådanne omkostninger i takt med afholdelsen.

Hvis den første indregning af virksomhedssammenslutninger kun kan opgøres foreløbigt ved udgangen af den periode, hvor sammenslutningen gennemføres, tilpasses reguleringer foretaget inden for tolv måneder fra erhvervelsestidspunktet af den foreløbige dagsværdi af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser eller kostprisen til den først indregnede goodwill. Tilpasningen opgøres, som om den var indregnet på erhvervelsestidspunktet, og sammenligningstal tilpasses. Ændringer i opgørelsen af kostprisen betinget af fremtidige begivenheder indregnes i resultatopgørelsen, bortset fra at ændringer vedrørende erhvervelser før 1. januar 2010 reguleres i goodwill.

Ved trinvise virksomhedssammenslutninger måles tidligere erhvervede egenkapitalandele i den erhvervede virksomhed til dagsværdien, når bestemmende indflydelse er opnået, og gevinsten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen.

Forskellen mellem kostpris for erhvervede minoritetsinteresser og den regnskabsmæssige værdi af disse indregnes i egenkapitalen. Gevinst og tab ved salg til minoriteter indregnes ligeledes på egenkapitalen.

Erhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra erhvervelsestidspunktet.

Frasalg af virksomheder

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af virksomheder, joint ventures og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem provenuet (fratrukket afhændelsesomkostninger) og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver (inklusive goodwill) tillagt akkumulerede kursreguleringer indregnet i egenkapitalen på salgstidspunktet.

Frasolgte virksomheder indregnes frem til afhændelsestidspunktet. Virksomheder, der opfylder kriterierne for ophørte aktiviteter, præsenteres særskilt.

Valutakursomregning

For hver af koncernens virksomheder fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Koncernregnskabet præsenteres i danske kroner (DKK), som er moderselskabets funktionelle valuta og præsentationsvaluta.

Transaktioner i fremmed valuta er omregnet til transaktionsdagens valutakurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens valutakurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Likvide beholdninger, tilgodehavender og lån samt øvrige gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta med balancedagens officielle valutakurser. Valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Udenlandske konsoliderede virksomheders balance samt goodwill tilknyttet disse virksomheder omregnes til danske kroner til balancedagens officielle valutakurs, mens virksomhedernes resultatopgørelse omregnes til den gennemsnitlige valutakurs for måneden. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning til danske kroner af egenkapitalen primo til balancedagens valutakurs, indregnes direkte i egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer. Dette gælder også for valutakursreguleringer, der opstår som følge af, at resultatopgørelsen omregnes fra den gennemsnitlige valutakurs for måneden til balancedagens valutakurs.

Valutakursreguleringer af tilgodehavender hos udenlandske dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder, der anses for en del af den samlede investering i virksomheden, indregnes direkte i egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen på indgåelsesdagen til dagsværdi og måles efterfølgende ligeledes til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes, når koncernen bliver kontrahent, og indregning ophører, når kontrakten udløber, afregnes eller sælges. For afledte finansielle instrumenter, der handles på et aktivt marked, anvendes de noterede markedskurser. For afledte finansielle instrumenter, der ikke handles på et aktivt marked, anvendes en række forskellige anerkendte værdiansættelsesmetoder afhængig af instrumenttype. Ved måling af finansielle aktiver anvendes købskurser og for finansielle forpligtelser anvendes salgskurser.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes direkte i anden totalindkomst efter fradrag af skat. Ved sikring af fremtidige pengestrømme overføres gevinster eller tab fra egenkapitalen og indregnes som hovedregel i samme regnskabspost som det sikrede, når pengestrømmen realiseres (eksempelvis når det sikrede salg har fundet sted). Hvis den sikrede transaktion resulterer i indregningen af et ikke-monetært aktiv (eksempelvis varebeholdninger) eller en forpligtelse, inkluderes gevinster eller tab fra egenkapitalen dog i kostprisen for aktivet eller forpligtelsen. Hvis et sikringsinstrument ikke længere opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, forbliver akkumuleret gevinst eller tab i anden totalindkomst på det pågældende tidspunkt i anden totalindkomst og indregnes i resultatopgørelsen, når den forventede transaktion i sidste ende indregnes i resultatopgørelsen. Når en forventet transaktion ikke længere forventes at indtræffe, overføres akkumuleret gevinst eller tab indregnet i egenkapitalen straks til resultatopgørelsen.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som sikring af dagsværdien, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er sikret. Hvis et sikringsinstrument ikke længere opfylder kriterierne for regnskabsmæssig sikring, amortiseres reguleringen af den regnskabsmæssige værdi af et sikret aktiv, for hvilket den effektive rentes metode er anvendt, på resultatopgørelsen over perioden til forfaldstidspunktet.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder betingelserne for sikring af nettoinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder, joint ventures eller associerede virksomheder, og som effektivt sikrer mod valutakursændringer i disse virksomheder, indregnes direkte i anden totalindkomst efter fradrag af skat.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdien straks i resultatopgørelsen. Dette gælder også for enhver gevinst eller tab, som vedrører den ineffektive del af sikring af pengestrømme, dagsværdi og nettoinvesteringer.

Indtægtsprincip

Omsætningen omfatter værdien af årets leverede ydelser og varer med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget. Ydelser omfatter indtægter fra trafik og abonnementer, samtrafik og roaming, udleje af faste kredsløb, nettjenester, tv-distribution samt oprettelses- og installationsindtægter. Varer omfatter kundeplaceret udstyr, mobiltelefoner, set top-bokse, etc.

De væsentligste indtægtskilder indregnes i resultatopgørelsen som følger:

 • indtægter fra telefoni indregnes på det tidspunkt, hvor samtalen foretages
 • salg af forudbetalte produkter, som for eksempel taletid, udskydes og indtægtsføres i takt med forbruget
 • indtægter fra udleje af faste kredsløb indregnes over lejeperioden
 • indtægter fra abonnementer og forbrugsuafhængige tjenester til fast pris indregnes over abonnementets løbetid
 • ikke-refunderbare oprettelsesindtægter udskydes og periodiseres over den forventede varighed af kundeforholdet
 • indtægter vedrørende salg af udstyr indregnes på leveringstidspunktet. Indtægter vedrørende vedligeholdelse af udstyr indregnes over kontraktens løbetid.

Kontrakter, der omfatter flere leverancer, indregnes som separate regnskabsmæssige elementer, uafhængigt af eventuelle betingelser knyttet til yderligere leverancer eller øvrige præstationsafhængige vilkår. Sådanne indtægter omfatter salg af kundeplaceret udstyr, som f.eks. omstillingsanlæg og telefoner.

Salg af mobiltelefoner til under kostpris i forbindelse med aftaler, som også omfatter levering af serviceydelser, indregnes ikke som omsætning.

Indtægter indregnes brutto, når TDC optræder som den primære part i en transaktion. Indtægter fra indholdstakserede tjenester og videresalg af ydelser fra indholdsleverandører, hvor TDC optræder som agent, indregnes netto efter fradrag af direkte omkostninger.

Igangværende arbejder for fremmed regning indtægtsføres efter produktionsprincippet baseret på en vurdering af færdiggørelsesgraden. Igangværende arbejder for fremmed regning omfatter blandt andet installation af telefonsystemer og it-systemer, systemintegration samt andre forretningsløsninger.

Eksterne omkostninger

Kundeakkvisitions- og fastholdelsesomkostninger omkostningsføres i takt med afholdelsen. De mest almindelige kundeakkvisitionsomkostninger er mobiltelefoner og forhandlerprovision. Kostprisen for en mobiltelefon omkostningsføres, når mobiltelefonen sælges. Salget kan være et enkeltsalg eller et salg bestående af flere komponenter i forbindelse med et abonnement.

Aktiebaseret aflønning

Værdien af ydelser modtaget fra medarbejdere til gengæld for aktiebaserede instrumenter måles til dagsværdien af de tildelte instrumenter på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over optjeningsperioden. Modposten hertil indregnes direkte i egenkapitalen.

I forbindelse med første indregning af aktiebaseret aflønning skønnes over antallet af instrumenter, medarbejderne forventes at erhverve ret til. Efterfølgende justeres for ændringer i skønnet over antallet af retserhvervede instrumenter, således at den samlede indregning er baseret på det faktiske antal retserhvervede instrumenter.

Medarbejderaktier

Når medarbejdere tildeles aktier gratis eller gives mulighed for at erhverve aktier til en kurs, som er lavere end markedskursen, indregnes favørelementet på tildelingstidspunktet som en omkostning under personaleomkostninger. Modposten hertil indregnes direkte i egenkapitalen. Favørelementet måles på tildelingstidspunktet som forskellen mellem dagsværdien og købskursen.

Særlige poster

I særlige poster indgår væsentlige beløb, som ikke kan henføres til den normale drift, herunder eksempelvis særlige nedskrivninger for værdiforringelse af immaterielle og materielle aktiver samt omstruktureringer. Endvidere indgår gevinster og tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme, samt transaktionsomkostninger og købsprisreguleringer ved erhvervelse af virksomheder.

Tilsvarende poster vedrørende ikke-konsoliderede virksomheder og ophørte aktiviteter indregnes under henholdsvis resultat af joint ventures og associerede virksomheder samt årets resultat af ophørte aktiviteter.

Forskning

Forskningsomkostninger omkostningsføres i takt med afholdelsen. Tilskud modtaget fra tredjemand i forbindelse med forskningsprojekter indtægtsføres i takt med afholdelsen af de dertil hørende omkostninger.

Immaterielle aktiver

Goodwill og varemærker med ubestemmelig brugstid indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede nedskrivninger for værdiforringelse. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill og varemærker med ubestemmelig brugstid testes for værdiforringelse en gang årligt, samt når der er udslagsgivende begivenheder, der indikerer, at den regnskabsmæssige værdi ikke er genindvindelig, og nedskrives til genindvindingsværdien over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. Med henblik på test for værdiforringelse i koncernregnskabet allokeres goodwill til Koncernens pengestrømsfrembringende enheder. Opgørelsen af pengestrømsfrembringende enheder er baseret på forretningssegmenterne i koncernens interne ledelsesrapportering.

Varemærker med bestemmelig brugstid, licenser, rettigheder, patenter, m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse, og amortiseres lineært over aktivernes skønnede brugstid.

Kunderelaterede aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse og amortiseres ved brug af saldometoden, baseret på den procentvise kundeafgang (churn) (4 til 33 %) svarende til det forventede forbrugsmønster for fremtidige økonomiske fordele.

Udviklingsprojekter, herunder omkostninger til it-software købt eller udviklet til intern brug, indregnes som immaterielle aktiver, såfremt kostprisen kan måles pålideligt, og i det omfang de forventes at indbringe fremtidige økonomiske fordele. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter løn, eksterne omkostninger, afskrivninger og amortiseringer, der direkte kan henføres til udviklingsaktiviteterne, samt renteomkostninger i fremstillingsperioden. Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med afholdelsen.

De væsentligste amortiseringsperioder udgør:

Varemærker
Mobillicenser
Øvrige licenser
Øvrige rettigheder m.v.
Udviklingsprojekter
2-10 år
16-20 år
1-19 år
2-5 år
3-5 år

    

Udviklingsprojekter under udførelse og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid testes mindst en gang årligt for værdiforringelse og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere.

Immaterielle aktiver indregnes til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger samt nedskrivninger for værdiforringelse.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger, der henføres direkte til materialer, indkøbte dele og ydelser leveret af underleverandører, samt renteomkostninger i fremstillingsperioden og omkostninger til lønninger og lønrelaterede omkostninger. Endvidere omfatter kostprisen anslåede retableringsomkostninger, såfremt disse samtidigt opfylder betingelserne for indregning af hensatte forpligtelser.

Direkte henførbare omkostninger omfatter personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger og opgøres på grundlag af andel af timer medgået til anlægsprojekter i relevante afdelinger.

Afskrivningsgrundlaget måles til kostpris med fradrag af scrapværdi og eventuelle nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes skønnede brugstid. De væsentligste afskrivningsperioder udgør:

Bygninger
Teleanlæg
Andre anlæg
20 år
3-20 år
3-15 år

    

Aktivernes brugstider og scrapværdier revurderes løbende. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Materielle aktiver, der afhændes eller skrottes, fragår i den akkumulerede kostpris samt i de akkumulerede afskrivninger. Avance eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver måles som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Avance eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter og omkostninger.

Software, der er integreret med f.eks. centraludstyr, præsenteres sammen med de pågældende aktiver. De skønnede brugstider fastlægges individuelt.

Beholdninger af anlægsmateriel måles til den laveste værdi af det vejede gennemsnit af kostprisen og genindvindingsværdien.

Kundeplaceret udstyr (f.eks. set top-bokse) aktiveres og afskrives over den skønnede brugstid, dog maksimalt 5 år.

Materielle anlægsaktiver, som er leaset og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som erhvervede aktiver.

Materielle aktiver indregnes til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder

Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af virksomhedernes resultat efter skat. Den forholdsmæssige andel af koncerninterne avancer og tab elimineres.

I balancen indregnes kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg af goodwill.

Joint ventures og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til DKK 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, såfremt der ud fra en individuel vurdering er behov herfor. Såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække det enkelte joint ventures eller den associerede virksomheds underbalance, indregnes en forpligtelse hertil.

Værdipapirer og andre kapitalandele

Andre kapitalandele, hvor der ikke kan opgøres en pålidelig skønnet dagsværdi, indregnes til kostpris. Den regnskabsmæssige værdi vurderes årligt for værdiforringelse og nedskrives over resultatopgørelsen. Når det bliver muligt at skønne en pålidelig dagsværdi, vil disse kapitalandele blive målt hertil. Urealiserede ændringer i dagsværdi indregnes direkte på egenkapitalen bortset fra nedskrivninger som følge af værdiforringelse samt valutakursreguleringer på kapitalandele i fremmed valuta, som indregnes i resultatopgørelsen. Ved realisation overføres den akkumulerede dagsværdiregulering indregnet i egenkapitalen til resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til den laveste værdi af den vejede gennemsnitlige kostpris og nettorealisationsværdien. Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af leveringsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab på tilgodehavender baseret på en individuel vurdering af større tilgodehavender samt ud fra en erfaringsmæssigt opgjort nedskrivning til imødegåelse af tab for ensartede grupper af øvrige tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning indgår under tilgodehavender og måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles til de medgåede omkostninger til løn og materialer m.v., samt tillæg af en andel af fortjenesten baseret på færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden måles ved at sammenligne de medgåede omkostninger med de anslåede samlede omkostninger for hver kontrakt.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på igangværende arbejder. Nedskrivningen omfatter en individuel vurdering af det skønnede tab frem til arbejdets afslutning.

Acontobetalinger modregnes i værdien af det enkelte projekt i det omfang, de ikke overstiger det aktiverede beløb. Modtagne acontobetalinger ud over det aktiverede beløb indregnes som en forpligtelse under forudbetalinger fra kunder.

Egne aktier

Kostprisen for egne aktier fragår direkte i egenkapitalen under overført resultat på anskaffelsestidspunktet. Vederlag modtaget ved afhændelse af egne aktier samt udbytte heraf indregnes ligeledes direkte i egenkapitalen.

Aktieudbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte og acontoudbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen henholdsvis bestyrelsesmødet.

Reserve for valutakursregulering

Reserve vedrørende valutakursregulering omfatter kursdifferencer opstået ved omregning af regnskaber for udenlandske virksomheder fra deres funktionelle valutaer til danske kroner. Ved realisation af nettoinvesteringen indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen.

Aktuel skat og udskudt skat

Årets skat består af aktuel skat, forskydning i udskudt skat og regulering vedrørende tidligere år.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som skyldig skat henholdsvis tilgodehavende skat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser på balancedagen bortset fra midlertidige forskelle på goodwill ved første indregning og andre poster, der ikke er skattemæssigt amortiseringsberettigede. Udskudt skat afsættes som midlertidige forskelle, der hidrører fra investeringer i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder, undtagen hvis tidspunktet for tilbageførslen af den midlertidige forskel kontrolleres af TDC, og hvis det er sandsynligt, at den midlertidige forskel ikke tilbageføres i overskuelig fremtid.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Realisation forventes at ske enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende eliminering af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen, bortset fra effekten vedrørende poster indregnet direkte i anden totalindkomst.

Hensatte forpligtigelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen, som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen, har en retlig eller faktisk forpligtelse, hvor det er sandsynligt, at der må afstås økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen, og beløbet vedrørende forpligtelsen kan estimeres pålideligt.

Hensatte forpligtelser til omstrukturering m.v. indregnes, når der er truffet endelig beslutning herom før eller på balancedagen, og denne er offentliggjort over for de berørte parter, forudsat at den beløbsmæssige størrelse af forpligtelsen kan måles pålideligt. Omstruktureringshensættelser baseres på en fastlagt plan herfor, der medfører, at omstruktureringen påbegyndes umiddelbart efter, beslutningen herom er taget.

Når koncernen er forpligtet til at nedtage et aktiv eller retablere det sted, hvor aktivet har været anvendt, indregnes en forpligtelse svarende til nutidsværdien af de forventede fremtidige omkostninger og et tilsvarende beløb aktiveres som en del af aktivets første regnskabsmæssige værdi. Efterfølgende ændringer i en sådan retableringsforpligtelse, som sker pga. en ændring i det aktuelle bedste skøn af pengestrømme, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, eller pga. en ændring i diskonteringsfaktoren, tilføjes (eller fratrækkes) det beløb, der er indregnet for det relaterede aktiv. I det omfang at en sådan behandling resulterer i et negativt aktiv, indregnes virkningen af ændringen i årets resultat.

Hensatte forpligtelser måles til ledelsens bedste skøn over det beløb, hvormed forpligtelsen forventes at kunne indfries. Ved målingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering af de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, såfremt dette har en væsentlig effekt på målingen af forpligtelsen.

Pensioner

Koncernens pensionsordninger omfatter ydelsesbaserede og bidragsbaserede ordninger.

For de ydelsesbaserede ordninger har koncernen en forpligtelse til at betale en bestemt ydelse i forbindelse med pensionering. For disse ordninger indregnes et pensionsaktiv eller en pensionsforpligtelse svarende til nutidsværdien af forpligtelserne med fradrag af pensionsordningernes aktiver til dagsværdi.

Opgørelsen af forpligtelserne foretages årligt af uafhængige aktuarer ved anvendelse af den fremskrevne akkumulerede enhedsmetode (Projected Unit Credit-metoden), hvorefter det antages, at hvert arbejdsår giver ret til en yderligere ydelsesenhed, og hver enhed måles separat med henblik på at opbygge den samlede forpligtelse. Den fremtidige forpligtelse opgøres med udgangspunkt i koncernens forventninger til udviklingen i eksempelvis dødelighed, førtidspension, fremtidige løn- og ydelsesniveauer, renten m.v. Tilsvarende opgøres ordningernes aktiver til dagsværdi på balancedagen.

Forskellen mellem den forventede og den realiserede udvikling i pensionsaktiver/-forpligtelser benævnes aktuarmæssige gevinster eller tab og indregnes i anden totalindkomst, når der er gevinster og tab.

Pensionsaktiver indregnes i det omfang, de udgør fremtidige tilbagebetalinger fra pensionsordningen.

Ved ændringer i ydelser, der vedrører medarbejdernes hidtidige ansættelsesperiode, fremkommer en ændring i den beregnede nutidsværdi af pensionsforpligtelserne, som indregnes straks, såfremt medarbejderne har erhvervet endelig ret til de ændrede ydelser. I modsat fald indregnes ændringen over den periode, hvor medarbejderne erhverver ret til den ændrede ydelse.

Årets pensionsindtægter/(omkostninger) i alt vedrørende ydelsesbaserede ordninger omfatter: medarbejdernes optjente pensionsrettigheder indregnet i personaleomkostninger, renteomkostninger og forventet afkast på aktiver. Medarbejdernes optjente pensionsrettigheder indregnes i personaleomkostninger. Renteomkostninger og forventet afkast på aktiver i alt indregnes i pensionsindtægter.

For de bidragsbaserede ordninger indbetaler koncernen et fast periodisk bidrag til separate juridiske enheder, og koncernen har ikke yderligere forpligtelser, når indbetaling er foretaget.

Finansielle forpligtelser

Rentebærende lån indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år, målt til kostpris.

Leasingaftaler

Leasingaftaler, hvori en væsentlig del af de risici og fordele, der er knyttet til ejendomsretten, fastholdes af leasinggiveren, klassificeres som operationelle leasingaftaler. Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler (fratrukket evt. bonus modtaget fra leasinggiveren) indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Leasing af materielle aktiver, hvor koncernen fastholder stort set alle risici og fordele knyttet til ejendomsretten, klassificeres som finansielt leasede aktiver. For finansielt leasede aktiver opgøres kostprisen til laveste værdi af aktivernes dagsværdi eller nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser. De tilsvarende lejeforpligtelser er indregnet i lån. Hver leasingydelse fordeles mellem forpligtelsen og finansieringsomkostningerne for derved at opnå en konstant rentesats for det udestående finansielle beløb. De materielle aktiver, der er erhvervet som finansielt leasede aktiver, afskrives over den korteste periode af leasingperioden eller aktivets brugstid.

Aktiver bestemt for salg

Aktiver bestemt for salg omfatter langfristede aktiver og afhændelsesgrupper. Afhændelsesgrupper er grupper af aktiver, som skal afhændes samlet ved salg eller lignende i en enkelt transaktion. Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg er forpligtelser direkte tilknyttet disse aktiver, som vil blive overført ved transaktionen. Aktiver klassificeres som bestemt for salg, når deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg frem for gennem fortsat anvendelse, og salget med stor sandsynlighed gennemføres inden for et år i henhold til en samlet koordineret plan.

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt for salg, måles til den laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi på tidspunktet for klassifikationen som bestemt for salg eller dagsværdien med fradrag af salgsomkostninger. Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som bestemt for salg. Indregning af indtægter efter den indre værdis metode ophører, når joint ventures og associerede virksomheder klassificeres som aktiver bestemt for salg.

Tab ved værdiforringelse, som opstår ved den første klassifikation som bestemt for salg, og gevinster eller tab ved efterfølgende måling til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Præsentation af ophørte aktiviteter

Ophørte aktiviteter, som udgør en selvstændig betydelig forretningsenhed eller geografisk område, hvis aktiviteter og pengestrømme operationelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er solgt eller er udskilt bestemt for salg, og salget med stor sandsynlighed vil blive gennemført inden for et år i henhold til en formel plan, vises særskilt.

Resultat efter skat af ophørte aktiviteter vises i en særskilt linje i resultatopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning, omkostninger og skat for den ophørte aktivitet. Tilsvarende udskilles aktiver og dertil knyttede forpligtelser i særskilte linjer i balancen uden tilpasning af sammenligningstal, og hovedposterne specificeres i en note.

Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter vises i særskilte linjer i pengestrømsopgørelsen med tilpasning af sammenligningstal.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømme fra driftsaktiviteter vises indirekte og opgøres som resultat før renter, skat, pensionsindtægter, amortiseringer, afskrivninger samt særlige poster reguleret for ikke-kontante driftsposter, pengestrømme vedrørende særlige poster, ændringer i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger, realiserede valutakursreguleringer samt betalte selskabsskatter. Renteudbetalinger og renteindbetalinger omfatter afregning af rentesikringsinstrumenter.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter køb og salg af virksomheder, køb og salg af immaterielle, materielle og andre anlægsaktiver samt køb og salg af værdipapirer, der ikke indregnes som likvider. Pengestrømme vedrørende erhvervede virksomheder indregnes fra erhvervelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende frasolgte virksomheder indregnes frem til afhændelsestidspunktet.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af og afdrag på rentebærende gæld, køb og salg af egne aktier samt udbyttebetaling til aktionærerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer med en restløbetid ved anskaffelsen på under 3 måneder, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Segmentoplysninger

Forretningssegmenter rapporteres i overensstemmelse med den interne rapportering til den øverste beslutningstager. Den øverste beslutningstager er identificeret som bestyrelsen. Forretningssegmenterne er fastsat med udgangspunkt i den finansielle og operationelle rapportering gennemgået af bestyrelsen.

Regnskabspraksis i de rapporteringspligtige segmenter er den samme som koncernens regnskabspraksis beskrevet ovenfor. Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) repræsenterer hvert segments indtjening uden allokering af afskrivninger, amortiseringer, nedskrivninger for værdiforringelse, særlige poster, resultat af joint ventures og associerede virksomheder, finansielle poster og skat. EBITDA er det resultatmål, der rapporteres til bestyrelsen med henblik på allokering af ressourcer samt vurdering af segmentresultater.

Der allokeres ikke aktiver og forpligtelser til forretningssegmenter i de finansielle og operationelle rapporter, der gennemgås af bestyrelsen, da denne gennemgang fokuserer på udviklingen i koncernens og det enkelte segments nettodriftskapital.

Ved præsentationen af oplysninger baseret på geografiske segmenter er segmenternes omsætning baseret på den geografiske placering af virksomheden, hvorfra salget hidrører.

Ved udarbejdelsen af årsrapporten er det nødvendigt, at ledelsen opstiller forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden. Skøn og vurderinger, der bruges til opgørelse af de rapporterede resultater, vurderes løbende, baseres på historisk erfaring, samt på en række andre faktorer, der menes at være rimelige under de givne omstændigheder De faktiske resultater kan under andre forudsætninger eller betingelser afvige fra disse skøn. Følgende skøn og vurderinger anses for væsentlige for beskrivelsen af TDC’s finansielle stilling:

Brugstid

Brugstiden for immaterielle og materielle aktiver, som vist i hhv. note 14 og 15, fastlægges på basis af periodiske undersøgelser af faktisk kundeafgang eller faktiske brugstider samt det planlagte brug af disse aktiver. Sådanne undersøgelser foretages eller opdateres, når der indtræffer nye begivenheder, som muligvis vil påvirke beregningen af aktivets brugstid, for eksempel når der er indtruffet begivenheder eller omstændigheder, som indikerer, at aktivets bogførte værdi ikke kan genindvindes og derfor bør nedskrivningstestes. Enhver ændring i kundeafgang eller anslået brugstid for disse aktiver medtages i regnskabet, så snart en sådan ændring er fastlagt.

Test for værdiforringelse af immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver udgør en væsentlig del af TDC’s samlede aktiver. Vi foretager test for værdiforringelse af goodwill og andre immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid mindst en gang om året og om nødvendigt oftere, hvis begivenheder eller ændrede forhold indikerer, at den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien. Målingen af immaterielle aktiver er en kompliceret proces, der kræver et væsentligt ledelsesskøn i forbindelse med opstilling af forskellige forudsætninger herunder forventninger til fremtidige pengestrømme, diskonteringsfaktor samt vækstrater i terminalperioden. Følsomheden af den anslåede måling under disse forudsætninger – samlet eller enkeltvis – kan være betydelig. Endvidere kan anvendelse af forskellige skøn og forudsætninger ved fastsættelse af sådanne aktivers dagsværdi resultere i forskellige værdier og kunne eventuelt medføre nedskrivning for tab ved værdiforringelse i fremtidige regnskabsperioder. Forudsætningerne vedrørende væsentlige goodwill-beløb er omtalt i note 14.

Ydelsesbaserede tilsagnsordninger

Årets pensionsomkostninger vedrørende ydelsesbaserede ordninger opgøres på grundlag af visse aktuarmæssige forudsætninger, hvoraf de væsentligste vedrører det forventede afkast på pensionskassernes aktiver, diskonteringsfaktor, løninflation samt demografi (dødelighed, invaliditet m.v.). Som anført i note 27, kan den forudsatte diskonteringsfaktor og det forventede afkast på pensionsordningens aktiver svinge meget. De aktuarmæssige forudsætninger antages at afspejle de nuværende markedsbetingelser og det forventede afkast på lang sigt. Med de ændrede forudsætninger forventes TDC’s pensionsomkostninger fra den danske ydelsesbaserede tilsagnsordning at udgøre DKK 64m i 2012 sammenlignet med en indtægt på DKK 304m i 2011 forudsat, at øvrige faktorer er uændrede. Se også note 27 vedrørende indvirkningen af sensitivitet over for diskonteringsfaktoren, inflation og dødelighed på pensionsforpligtelser.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Beslutninger vedrørende behandlingen af eventualaktiver og eventualforpligtelser i regnskabet, som vist i note 38, er baseret på en vurdering af det forventede udfald af det pågældende forhold. Såvel interne som eksterne jurister og andre eksperter spørges til råd. Et aktiv indregnes, hvis det er så godt som sikkert, at sagen vil få et positivt resultat. En forpligtelse indregnes, hvis det er sandsynligt, at sagen vil få et negativt resultat, og beløbet er estimerbart. Er dette ikke tilfældet, oplyser vi om forholdet. Afgørelser i tilknytning til sådanne forhold kan i kommende regnskabsperioder medføre realiserede gevinster eller tab, der afviger fra de indregnede beløb.

Indtægtsprincip

Indtægter, som vist i note 5, indregnes, når de er realiseret eller er realiserbare og indtjent. Ikke-refunderbare oprettelsesindtægter udskydes og indtægtsføres over den forventede varighed af kundeforholdet. Skøn over varigheden af det forventede kundeforhold er baseret på de historiske tal for kundeafgang. En revurdering af ledelsens skøn kan have væsentlig effekt på beløbet for og timingen af TDC’s indtægter for enhver given periode.

Pr. 31. december 2011 har IASB og EU godkendt følgende nye regnskabsstandarder (IFRS’er og IAS’er) og fortolkningsbidrag (IFRIC’er), der træder i kraft for 2012 eller senere, og som vurderes relevante for TDC:

 • IAS 7 (Ændret 2010) Oplysning om finansielle instrumenter træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. juli 2011 eller senere. Ændringen ændrer oplysningskravene vedrørende afgangsførsel af finansielle instrumenter. Koncernen vil anvende IFRS 7 (Ændring) fra 1. januar 2012.

IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder (IFRS’er og IAS’er) og fortolkningsbidrag (IFRIC’er), der træder i kraft for 2012 eller senere, og som vurderes relevante for TDC, men som endnu ikke er godkendt af EU:

 • IAS 12 (Ændret 2010) Indkomstskatter træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2012 eller senere. Ændringen indebærer, at investeringsejendomme målt til dagsværdi i henhold til IAS 40 alene anses at være genindvundet gennem salg. Koncernen vil anvende IAS 12 (Ændret 2010) fra 1. januar 2012. Ændringen har ingen indvirkning på Koncernens regnskaber, idet Koncernen ikke ejer investeringsejendomme.
 • IAS 1 (Ændret 2011) Præsentation af årsregnskabet træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. juli 2012 eller senere. Den væsentligste ændring er et krav om, at gruppere poster i anden totalindkomst baseret på, om de senere potentielt recirkuleres til resultatopgørelsen. Koncernen vil anvende IAS 1 (Ændring) fra 1. januar 2013.
 • IAS 19 (Ændret 2011) Personaleydelser træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere. Ændringerne eliminerer korridormetoden og beregner finansieringsomkostningerne på basis af netto pensionsaktivet/-forpligtelsen. Koncernen vil anvende IAS 19 (Ændring) fra 1. januar 2013. Koncernen anvender ikke korridormetoden, men beregning af finansieringsomkostningerne/indtægterne på basis af netto pensionsaktivet/-forpligtelsen vil indvirke på den fremtidige indtjening.
 • IFRS 10 Konsolidering og koncernregnskab træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere. IFRS 10 definerer kontrolbegrebet og beskriver, hvordan man anvender kontrolbegrebet til at identificere, om en investor kontrollerer den virksomhed, der er investeret i, og derfor skal konsolidere den virksomhed, der er investeret i. Koncernen vil anvende IFRS 10 fra 1. januar 2013, men ændringen forventes ikke at få nogen væsentlig indvirkning.
 • IFRS 11 Fælles ledede arrangementer træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere. IFRS 11 definerer fælles ledede arrangementer ved at fokusere på arrangementets rettigheder og forpligtelser i stedet for på den juridiske form. Der er to former for fælles ledede arrangementer: fælles kontrollerede aktiviteter og joint ventures. Fælles kontrollerede aktiviteter opstår, når en deltager i en fælles kontrolleret aktivitet har retten til de aktiver og forpligtelser, der vedrører aktiviteten og derfor behandler investeringen i aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger regnskabsmæssigt som en fælles kontrolleret aktivitet. Joint ventures opstår, når joint venture-deltageren har retten til arrangementets nettoaktiver og derfor opgør investeringen regnskabsmæssigt efter den indre værdis metode. Pro rata-konsolidering er ikke længere tilladt. Koncernen vil anvende IFRS 11 fra 1. januar 2013, men ændringen forventes ikke at få nogen væsentlig indvirkning.
 • IFRS 12 Oplysning om involvering i andre virksomheder træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere. IFRS 12 indeholder oplysningskrav til alle former for interesser i andre enheder herunder fællesledede arrangementer, associerede virksomheder, enheder oprettet til særligt formål og andre ikke-balanceførte enheder. Koncernen vil anvende IFRS 12 fra 1. januar 2013.
 • IFRS 13 Dagsværdimåling træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere. IFRS 13 har til formål at opnå bedre konsistens og reducere kompleksiteten ved at opstille en præcis definition på dagsværdi og en enkelt kilde til beregning af dagsværdi samt oplysningskrav for brug på tværs af IFRS'er. Kravene udvider ikke brugen af regnskabsmæssig indregning til dagsværdi, men opstiller retningslinjer for, hvordan de skal anvendes, hvor brugen deraf allerede er påkrævet eller tilladt af andre standarder inden for IFRS eller US GAAP. Koncernen vil anvende IFRS 13 fra 1. januar 2013.
 • IAS 32 (Ændring 2011) Præsentation af finansielle instrumenter og IFRS 7 (Ændring 2011) Oplysning om finansielle instrumenter træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes henholdsvis 1. januar 2014 og 1. januar 2013 eller senere. IAS 32 præciserer nogle af kravene vedrørende modregning af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i balancen, og IFRS 7 udvider de nuværende oplysninger om modregning. Koncernen vil anvende IAS 32 (Ændring) og IFRS 7 (Ændring) fra henholdsvis 1. januar 2014 og 1. januar 2013.
 • IFRS 9 Finansielle instrumenter træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2015 eller senere. IFRS 9 forbedrer og forenkler metoden til klassifikation og måling af finansielle aktiver sammenlignet med kravene i IAS 39. Standarden anvender en ensartet metode til klassifikation af finansielle aktiver og erstatter de talrige kategorier af finansielle aktiver i IAS 39, der hver havde sine egne klassifikationskriterier. IFRS 9 resulterer også i én nedskrivningsmetode og erstatter adskillige nedskrivningsmetoder i IAS 39, der stammer fra de forskellige klassifikationskategorier. Koncernen vil anvende IFRS 9 senest fra 1. januar 2015, men ændringen forventes ikke at få nogen væsentlig indvirkning.
 • Som et led i det årlige forbedringsprojekt har IASB godkendt adskillige ændringer til de eksisterende standarder. Ajourføringerne træder tidligst i kraft fra 1. januar 2012, men forventes ikke at få nogen væsentlig indvirkning på koncernens regnskab.

Der henvises til afsnittet ’Forretningsenheder’ for en beskrivelse af de præsentationspligtige segmenter og af de produkter og tjenester, fra hvilke hvert enkelt segment genererer sin omsætning.

Wholesale blev i 2011 en selvstændig forretningsenhed. Wholesale sælger adgang til TDC's telenet til eksterne operatører. Wholesale var tidligere en del af forretningsenheden Operations & Wholesale. Som følge heraf er Wholesale nu et separat præsentationspligtigt segment, og Operations er nu en del af Operations & hovedkontoret. Endvidere er der foretaget en omallokering af SoHo-kunder mellem Privat og Erhverv. Sammenligningstal for 2010 er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Indenlandsk mobil- og fastnet er baseret i Operations & hovedkontoret. Alle driftsomkostninger i forbindelse med Privats, Erhvervs og Wholesales brug af netinfrastruktur i Operations & hovedkontoret er allokeret til de respektive segmenter baseret på en enhedsomkostning. Beregningerne af enhedsomkostningen er baseret på telenetomkostninger fra året før i Operations & hovedkontoret.

Omkostningerne allokeres til Privat, Erhverv og Wholesale baseret på deres forventede forholdsmæssige brug af nettet.

Omkostningsfordelingen for Privat, Erhverv og Wholesale omfatter dog ikke relevante afskrivninger eller kapitalbindingsomkostninger og er derfor ikke sammenlignelige med de priser, som Wholesale opkræver hos engroskunder.

Investeringer i forbindelse med indenlandsk mobil og fastnet allokeres ikke mellem Privat, Erhverv og Wholesale.

Betaling for samtrafik og indtægter vedrørende TDC-kunder allokeres til de relevante segmenter.

IT-ydelser fra Operations & hovedkontoret til Privat, Erhverv og Wholesale allokeres med en fast månedlig pris baseret på den forventede andel af alle ressourcer allokeret til hver forretningsenhed. Omkostningen allokeres ved hjælp af en række fordelingsformler. Omkostninger til facility management allokeres med en variabel pris baseret på antallet af kvadratmetre lokationer (f.eks. butikker, administrationskontorer, kældre og teknikhuse) Fakturering allokeres med en variable pris baseret på faktisk brug (dvs. postforsendelse og direkte debitering). Grundlaget for allokering af øvrige tjenesteydelser, f.eks. køretøjer, leverandørstyring og indkøb varierer mellem faste og variable priser. Operations & hovedkontorets forsyning af stabsfunktionsydelser, dvs. HR, jura, finans etc. allokeres ikke til de øvrige segmenter.

Omkostningsallokeringen fra Operations & hovedkontoret til andre segmenter registreres som ’eksterne omkostninger allokeret til andre forretningsenheder’ i Operations & hovedkontoret og som ’driftsomkostninger’ i de andre segmenter.

Koaksialnettet og dertil hørende eksterne omkostninger og anlægsinvesteringer hører til i YouSee. YouSee’s brug af fastnettet og andre ydelser fra Operations & hovedkontoret faktureres på basis af armslængdeprincippet og registreres som omsætning i Operations & hovedkontoret og som driftsomkostninger i YouSee.

Operations & hovedkontoret har påtaget sig alle pensionsforpligtelser for medlemmerne af den danske pensionskasse. Årets pensionsomkostninger/-indtægter i alt samt pensionsaktiver vedrørende den danske pensionskasse er således relateret til Operations & hovedkontoret. De segmenter, der har medlemmerne ansat, betaler bidrag til Operations & hovedkontoret, som medtages i pensionsomkostningerne for hvert segment.

AktiviteterDKKm
  Privat   Erhverv   Nordic
  2011 2010   2011 2010   2011 2010
                 
Ekstern omsætning 8.853 8.920   7.335 7.574   4.240 3.829
Omsætning mellem segmenter 171 210   182 230   247 258
Omsætning 9.024 9.130   7.517 7.804   4.487 4.087
Driftsomkostninger i alt ekskl. afskrivninger m.v. (5.341) (5.270)   (3.614) (3.983)   (3.851) (3.527)
Andre indtægter og omkostninger 1 4   0 0   13 4
EBITDA 3.684 3.864   3.903 3.821   649 564
  Wholesale   YouSee   Operations &
hovedkontoret
  2011 2010   2011 2010   2011 2010
                 
Ekstern omsætning 1.726 1.898   4.062 3.822   88 124
Omsætning mellem segmenter 427 336   197 190   199 199
Omsætning 2.153 2.234   4.259 4.012   287 323
Driftsomkostninger i alt ekskl. afskrivninger m.v. (1.123) (1.239)   (2.741) (2.660)   (317) (355)
Andre indtægter og omkostninger 1 0   3 1   174 193
EBITDA 1.031 995   1.521 1.353   144 161
  I alt
  2011 2010
     
Ekstern omsætning 26.304 26.167
Omsætning mellem segmenter 1.423 1.423
Omsætning 27.727 27.590
Driftsomkostninger i alt ekskl. afskrivninger m.v. (16.987) (17.034)
Andre indtægter og omkostninger 192 202
EBITDA 10.932 10.758

    

Afstemning af omsætning DKKm
  2011 2010
     
Omsætning fra præsentationspligtige segmenter 27.727 27.590
Eliminering af omsætning mellem segmenter (1.423) (1.423)
Konsolideret ekstern omsætning 26.304 26.167

    

Afstemning af Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA)DKKm
  2011 2010
     
EBITDA fra præsentationspligtige segmenter 10.932 10.758
Eliminering af EBITDA 8 14
Ikke-allokeret:    
Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (5.227) (5.356)
Særlige poster (864) (1.347)
Resultat af associerede virksomheder og joint ventures (25) 13
Finansielle poster (880) (1.496)
Konsolideret resultat før skat 3.944 2.586
Geografiske markederDKKm
  De danske
forretninger
  Udenlandske aktiviteter   I alt
  2011 2010   2011 2010   2011 2010
                 
Intern omsætning1 22.325 22.557   3.979 3.610   26.304 26.167
Anlægsaktiver allokeret2 46.576 48.316   2.310 2.014   48.886 50.330

1 Omsætningen fra den tidligere helejede dattervirksomhed Sunrise er medtaget under årets resultat fra ophørte aktiviteter, jf. note 12.

2 Anlægsaktiver bortset fra kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder, finansielle instrumenter, udskudte skatteaktiver og pensionsaktiver.

    

Note 5 OmsætningDKKm
  2011 2010
     
Salg af varer 1.759 1.373
Salg af tjenesteydelser 24.545 24.794
I alt 26.304 26.167

    

Ekstern omsætning fra produkter og tjenesterDKKm
  2011 2010
     
Fastnettelefoni 5.046 5.683
Mobiltelefoni 7.267 7.175
Internet og nettjenester 6.870 7.021
Terminaler, installationer m.v. 3.015 2.428
Kabel-tv 3.588 3.298
Anden omsætning 518 562
I alt 26.304 26.167

    

Ingen kunde udgør mere end 10% af omsætningen.

Note 6 PersonaleomkostningerDKKm
  2011 2010
     
Lønninger (4.431) (4.635)
Pensioner (se note 27 for yderligere oplysninger) (547) (558)
Aktiebaseret aflønning (58) 0
Social sikring (258) (243)
I alt (5.294) (5.436)
Heraf aktiveret som anlægsaktiver 653 674
Personaleomkostninger i alt indregnet i resultatopgørelsen (4.641) (4.762)
Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere1
  2011 2010
     
1. januar 10.423 11.277
Fratrædelsesordninger (783) (841)
Outsourcing (7) 0
Virksomhedsopkøb og frasalg 142 28
Ansættelser og fratrædelser 41 (41)
31. december2 9.816 10.423

Heraf danske forretninger
8.552 9.200

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede, TDC Koncernen 3, 4
10.106 10.860

1 Tallet omfatter antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive fastansatte og trainees.

2 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 31. december 2011 omfatter 156 (2010: 178) ansatte berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår, som er udlånt til eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter.

3 Tallet omfatter kun fortsættende aktiviteter. Opgjort inklusive ophørte aktiviteter udgør gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 10.106 i 2011 og 12.149 i 2010. Medarbejdere i erhvervede virksomheder indgår som gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede fra erhvervelsestidspunktet til 31. december. Medarbejdere i frasolgte virksomheder indgår som gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede fra 1. januar til salgstidspunktet.

4 Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i TDC omfatter 167 (2010: 186) ansatte berettiget til pension på tjenestemandslignende vilkår, som er udlånt til eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter.

Aflønningsprincipper

Det er TDC's mål at være en attraktiv arbejdsplads for de førende talenter, eksperter og direktører i Danmark og de nordiske lande. For at opretholde og udvikle TDC's markedsposition er aflønningen beregnet på at være konkurrencedygtig på alle relevante områder. Målet er at sikre den rigtige balance mellem at tilgodese både kortsigtede og langsigtede resultater og samtidig så vidt muligt sikre tilpasning af medarbejderinteresser og aktionærinteresser.

TDC's holdning til de samlede vederlagspakker er følgende:

 • Vederlag betragtes som bredere end de finansielle aflønningspakker. Ud over en fast grundløn er pension, incitamenter og personalegoder, sundhedsforsikring, kompetenceudvikling og karrierefremskridt vigtige dele af det attraktive ved at arbejde i TDC.
 • At være konkurrencedygtig på de relevante markeder er et vigtig mål, og lønninger, incitamenter og personalegoder er udtænkt derefter. TDC's position som markedsleder tages dog i betragtning.
 • Det er TDC’s mål at anvende resultatløn i alle relevante områder og på alle niveauer. For medarbejderne er målet at sikre en klar og direkte forbindelse mellem individuel aflønning og daglige resultater.
 • Størstedelen af medarbejderne er dækket af kollektive overenskomster og en årlig aftale med fagforeningerne, som kan indeholde generelle lønjusteringskomponenter (ligelønstilpasning for grupper af medarbejdere) er gældende.

TDC's vederlag til direktionen er kendetegnet ved:

 • Vederlag til direktionen er tæt forbundet med selskabets resultater og værdiskabelse for aktionærerne. Direktionsvederlag omfatter en blanding af fast grundløn og incitamentsprogrammer, der er målbare, kontrollerbare, veldefinerede og tilpasset aktionærernes interesser.
 • De samlede vederlagspakker for direktionen varierer efter niveauet og består af grundløn, pensionsbidrag, kontantbaseret incitament og et resultataktieprogram baseret på det samlede afkast til aktionærerne, selskabets resultater og resultaterne i sammenlignelige selskaber. Opdelingen med fast grundløn og variabel aflønning er beregnet på at sikre skarpt fokus på kortsigtede resultater og at nå vores langsigtede forretningsmål.
 • Vederlag til direktionen vurderes ud fra et benchmark for store danske selskaber, nogle med internationale aktiviteter, for at sikre konkurrencedygtighed.
 • Vederlag til direktionen i TDC vedtages af Vederlagsudvalget.
Vederlag til bestyrelsen1DKK 1.000
    2011 2010
       
Vagn Sørensen (Formand, formand for Vederlagsudvalget og medlem af Revisionsudvalget)   1.300 1.250
Pierre Danon (Næstformand og medlem af Vederlagsudvalget)   750 662
Stine Bosse2   325 -
Angus Porter2   325 -
Lars Rasmussen (medlem af Vederlagsudvalget)   450 371
Søren Thorup Sørensen (Formand for Revisionsudvalget)   600 494
Leif Hartmann2   200 369
Lotte Broder Jørgensen2   200 -
Steen M. Jacobsen   400 369
Jan Bardino   400 369
Bo Magnussen   400 369
I alt   5.350 4.253

1 De øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager ikke noget vederlag.

2 Honoraret for 2011 til disse medlemmer omfatter ikke honorar for hele året.

Vederlag til koncernledelsenDKKm
  2011   2010
  Adm. direktør
Henrik Poulsen
Finansdirektør
Pernille
Erenbjerg1
Andre
Medlemmer
I alt2   I alt2
             
Fast grundløn (inkl. personalegoder) 7,1 3,5 26,4 35,8   32,9
Bonus (inkl. udskudt bonus) 4,0 1,9 14,3 19,6   17,9
Pensioner 0,0 0,3 0,1 0,3   0,4
Præstationsaktieaflønning3 2,0 1,0 7,4 10,1   -
Tiltrædelsesbonus - - 1,0 1,0   -
Bonus ved frasalg af Sunrise - - - .   9,8
Fratrædelsesgodtgørelse - - 11,5 11,5   -
I alt 13,1 6,7 60,7 78,3   61,0

1 Omfatter vederlag som om Pernille Erenbjerg havde været medlem af koncernledelsen hele 2011. Det samlede vederlag til koncernledelsen for 2011 omfatter kun vederlag for perioden efter Pernille Erenbjergs udnævnelse til medlem af koncernledelsen, dvs. for maj-december 2011.

2 For yderligere oplysninger om medlemmerne af koncernledelsen henvises til afsnittet “Ledelsen”. Inger Ørum Kirk og Miriam Igelsø Hvidt er ikke medlem af direktionen. Pr. 1. januar, 1. april og 1. november 2011 omfatter vederlag til andre medlemmer af koncernledelsen hhv. otte, ni og ti medlemmer. I 2010 omfattede vederlag til medlemmer af koncernledelsen otte medlemmer.

3 Dagsværdi af tildelte præstationsaktieenheder.

Ansættelseskontrakterne for koncernledelsens medlemmer indeholder opsigelsesvarsler fra selskabets side på 12 måneder undtagen for et medlem, der er berettiget til 15 måneders opsigelse. Fem medlemmer har ret til at modtage vederlag, der svarer til tre til tolv måneders grundløn (og for to medlemmer plus on target-bonus) ved deres fratrædelse som medlem af koncernledelsen, medmindre han/hun opsiges pga. tjenesteforseelse.

Bonusprogrammer

Omkring 300 chefer deltager i en kortsigtet bonusordning (cheflønsprogrammet), og omkring 1.400 ledere og specialister deltager ligeledes i en kortsigtet bonusordning (lederbonusprogrammet).

De kortsigtede bonusordninger består i, at der hvert år fastsættes bestemte mål for den enkelte ansatte, der omfatter finansielle, operationelle og personlige mål. Disse mål afhænger af det organisatoriske niveau i koncernen, og de vægtes efter nærmere fastsatte retningslinjer. Alle mål skal understøtte forbedret lønsomhed og forretningsudvikling i TDC.

Den udbetalte bonus beregnes som grundløn gange bonusprocent gange graden af målopfyldelse. Den bonusprocent, som opnås, når målsætningerne er opfyldt, betegnes on target-bonusprocenten og er for cheflønsprogrammet fastsat i ansættelsesaftalerne med de enkelte medarbejdere. Bonusprocenten varierer normalt mellem 10-33 pct. af grundlønnen. For lederbonusprogrammet er on target-bonusprocenten noget lavere. Bonusprocenten kan maksimalt udgøre 200% af on target-bonussen.

Den kortsigtede bonusordning for medlemmerne af koncernledelsen er baseret på de samme principper som for øvrige ledere.

For koncernledelsen og ca. 50 andre ledende medarbejder, der refererer direkte til koncernledelsen, er der en mulighed for udskydelse. Medlemmerne af koncernledelsen skal udskyde 50% af deres kortsigtede bonus i tre år med mulighed for at udskyde yderligere op til 50% af deres bonus i de tre år. De øvrige berettigede ledende medarbejdere har mulighed for at udskyde op til 50% af deres bonus i tre år. Udskudt bonus vil omgående blive konverteret til udskudte aktieenheder i TDC med tilsvarende værdi. Udskudte aktier optjenes og konverteres til aktier i TDC efter tre år forudsat, at TDC’s EFCF pr. aktie eksklusive betalt selskabsskat opfylder udgangspunktet i TDC’s forretningsplan. Deltagerne vil modtage følgende aktier:

EFCF1 sammenlignet
med udgangspunkt i
forretningsplanen
Udskudte
aktieenheder
Matchende aktieenheder2 Aktieenheder i alt3
       
2,5% højere 100% 100% 200%
Lig med 100% 75% 175%
2,5% lavere 100% 62,5% 162,5%
5% lavere 100% 50% 150%
5,01-15% lavere 100% 0% 100%
15,01% lavere 0% 0% 0%

1 Pr. aktie eksklusive betalt selskabsskat.

2 Lineær beregning af matchende aktieenheder mellem 75%-100% og 50%-75%.

3 Udbytte af aktier i udskydelsesperioden vil medføre tilsvarende stigninger i hver enkelt deltagers antal aktieenheder. En deltager, hvis ansættelse ophører i optjeningsperioden som følge af frivillig opsigelse eller tjenesteforseelse, modtager ingen matchende aktier. Deltagere, hvis ansættelse ophører af andre årsager, vil modtage matchende aktier, som havde de været ansat i hele optjeningsperioden.


Præstationsaktieprogrammet

Med virkning fra 1. januar 2011 blev et nyt præstationsaktieprogram implementeret med henblik på at belønne langsigtet præstation. Omkring 300 chefer inkl. koncernledelsen deltager i præstationsaktieprogrammet.

Alle berettigede deltagere vil årligt få tildelt præstationsaktieenheder (”performance share units”). Optjente præstationsaktieenheder vil blive konverteret til aktier i TDC. Værdien af de tildelte præstationsaktieenheder beregnes som en procent af deltagernes grundløn afhængigt af niveau og individuel præstation. Antallet af tildelte præstationsaktieenheder vil have en værdi, der fastsættes som dagsværdien på basis af en Monte Carlo-simulering. For koncernledelsen vil dette svare til 30 % af deres grundløn og for øvrige TDC chefer op til 30 % af deres grundløn.

Deltagerne vil kun opnå ejerskab af aktierne, hvis præstationsaktieenhederne optjenes. Præstationsaktieenhederne optjenes efter tre år fra tildelingsdatoen med forbehold af TDC’s resultat som målt på baggrund af det samlede afkast til aktionærerne (beregnet som resultatet af bevægelserne i kursen på aktierne med tillæg af udbytte modtaget i en nærmere angivet periode divideret med kursen på aktierne ved den pågældende periodes begyndelse) (TSR) i forhold til en gruppe bestående af 14 sammenlignelige teleselskaber (eksklusive TDC):

TSR-præstation
i forhold til gruppen af
sammenlignelige selskaber
Optjente aktieenheder1
   
Nr. 1-2 150%
Nr. 3-4 100%
Nr. 5-10 20-85%
Nr. 11-15 0%

1 Udbytte af aktier i optjeningsperioden vil medføre tilsvarende årlige stigninger i hver deltagers antal præstationsaktieenheder. En deltager, hvis ansættelse ophører i optjeningsperioden som følge af frivillig opsigelse eller tjenesteforseelse, modtager ingen præstationsaktieenheder. Deltagere, hvis ansættelse ophører af andre årsager, vil optjene præstationsaktieenheder, som havde de været ansat i hele optjeningsperioden.


Der blev for koncernledelsen gennemført et tidsubegrænset krav om en aktiebeholdning, der repræsenterer en værdi svarende til to års grundløn efter skat, med virkning fra 1. januar 2011. Det obligatoriske aktieprogram vil bestå af et fastlagt antal aktier baseret på det enkelte koncernledelsesmedlems grundløn og aktiekursen på tidspunktet for gennemførelsen, og for nye koncernledelsesmedlemmer på tidspunktet for deres ansættelse/forfremmelse. Hvis aktieværdien eller lønniveauet ændres markant, kan bestyrelsen på baggrund af en bestyrelsesbeslutning ændre det antal aktier, som koncernledelsesmedlemmer skal eje. For både nye og eksisterende koncernledelsesmedlemmer kan ejerskabet opbygges over en periode på maksimalt tre år.

Udskudt bonus

Værdien af de bonusser, som medlemmerne af koncernledelsen skal udskyde primo 2012 udgør DKK 8,6m. Værdien af de bonusser, som medlemmerne af koncernledelsen og andre direktører har mulighed for at udskyde primo 2012 udgør DKK 15,4m. Værdien af potentielle matchende aktier udgør DKK 9,8m.

Forpligtelser, der hidrørte fra aktiebaseret aflønning, udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 15m mod DKK 0m pr. 31. december 2010.

Præstationsaktieenheder
        2011    
  Udestående pr. 1. januar Tildelte Overførte Udnyttede Mistede Udestående pr. 31. december
             
2011 tildelinger til koncernledelsen 0 318.195 13.754 0 0 331.949
             
2011 tildelinger til andre ledere 0 1.035.363 (13.754) 0 (51.558) 970.051

Pr. 31. december 2011 kunne ingen af de udestående præstationsaktieenheder udnyttes. Dagsværdien på tildelingstidspunktet for 2011 tildelingerne udgjorde DKK 31,88 pr. enhed. Dagsværdien af tildelingerne for 2011 er beregnet ved hjælp af en Monte Carlo-simuleringsmodel med en rente på 1,38%, en volatilitet for TDC på 20,3%, en gennemsnitskorrelation mellem TDC og sammenlignelige selskaber på 49,1% samt en aktiekurs på tildelingstidspunkt på DKK 48,45.

Aktieoptioner for visse medarbejdere ansat i danske virksomheder

TDC havde et revolverende aktieoptionsprogram for ansatte i TDC’s indenlandske virksomheder. Programmet udløb i 2006 og blev erstattet af et langsigtet incitamentsprogram. Pr. 31. december 2011 var der ingen cirkulerende aktieoptioner mod 5.595 pr. 31. december 2010. Ingen aktieoptioner blev udnyttet i 2011 eller 2010.

Der har ikke været nogen omkostninger forbundet med det danske aktieoptionsprogram i 2011 eller 2010.

Tildeling af medarbejderaktier

I december 2010 foretog TDC en engangstildeling af gratis aktier til alle TDC-medarbejdere, som for hver medarbejder repræsenterede en værdi på DKK 12.000. Tildelingen resulterede i en samlet omkostning på DKK 145m, der blev indregnet som en særlig post i 2010. Danske medarbejderes tildelte aktier er båndlagte i syv år, således at aktiegaven bliver skattefri for medarbejderne.

Antal aktier i TDC A/S
  1. januar 2011 Tilgang Salg 31. december 2011
Nuværende bestyrelse1        
Vagn Sørensen 322.653 2.739 0 325.392
Pierre Danon 113.151 3.934 0 117.085
Stine Bosse 0 2.310 0 2.310
Søren Thorup Sørensen 3.074 0 0 3.074
Henrik Kraft 0 65.000 0 65.000
Lotte Broder Jørgensen 1.490 0 0 1.490
Steen M. Jacobsen 740 0 0 740
Jan Bardino 1.040 750 0 1.790
Bo Magnussen 740 0 0 740
I alt 442.888 74.733 0 517.621
         
Nuværende koncernledelse        
Henrik Poulsen 963.457 0 0 963.457
Eva Berneke 322.653 0 (89.000) 233.653
Niels Breining 161.831 0 0 161.831
Carsten Dilling 685.078 0 0 685.078
Pernille Erenbjerg 85.580 0 0 85.580
Miriam Igelsø Hvidt 80.786 0 0 80.786
Anders Jensen 0 0 0 0
Inger Ørum Kirk 0 0 0 0
Martin Lippert 243.610 0 (80.000) 163.610
Jens Munch-Hansen 562.014 0 (80.000) 482.014
I alt 3.105.009 0 (249.000) 2.856.009

1 De øvrige medlemmer af bestyrelsen har ikke aktier i TDC A/S.


I forbindelse med NTC's udbud af aktier i TDC A/S i november 2010 modtog deltagerne i ledelsens tidligere investeringsprogram aktier i TDC A/S. Aktier modtaget i forbindelse med udbuddet er omfattet af en lock-up: For direktionsmedlemmer gælder ledelsens lock-up for 50% af aktierne i 12 måneder og 50% af aktierne i 18 måneder fra den 25. november 2010. Medlemmerne af direktionen har desuden aftalt med NTC, at ledelsens lock-up vil gælde for alle de TDC aktier, som de ejer eller har erhvervet på anden måde end ved omlægningen af ledelsens investeringsprogram og buyout i en periode på 18 måneder fra den 25. november 2010.

Note 7 Andre indtægter og andre omkostninger samt offentlige tilskud DKKm
  2011 2010
     
Andre indtægter 187 200
Andre omkostninger (2) (4)
I alt 185 196

    

Andre indtægter består primært af indtægter fra udlånte tjenestemænd, leje og leasing, kompensation for kabelbrud samt fortjeneste ved frasalg af immaterielle og materielle aktiver.

Offentlige tilskud indregnet som indtægter i 2011 udgjorde DKK 26m mod DKK 22m i 2010.

Note 8 Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelseDKKm
  2011 2010
     
Afskrivninger (2.703) (2.660)
Amortiseringer (2.471) (2.603)
Nedskrivning for værdiforringelse (53) (93)
I alt (5.227) (5.356)

De færre afskrivninger, amortiseringer og nedskrivelser for værdiforringelse fra 2010 til 2011 afspejlede primært lavere amortisering af værdien af kundeforhold i henhold til saldometoden.

Note 9 Særlige posterDKKm
  2011 2010
     
Fortjeneste ved frasalg af virksomheder og ejendomme 88 31
Tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme (4) (69)
Nedskrivning for værdiforringelse 4 (50)
Tab vedrørende retssager (58) (85)
Omkostninger vedrørende fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (664) (705)
Øvrige omstruktureringsomkostninger m.v. (221) (467)
Omkostninger vedrørende erhvervelse af virksomheder (13) (2)
Regulering af købspris for virksomheder 4 0
Særlige poster før skat (864) (1.347)
Skat vedrørende særlige poster 179 253
Særlige poster efter skat (685) (1.094)

    

I 2011 omfattede øvrige omstruktureringsomkostninger m.v. fremskyndet amortisering af låneomkostninger (DKK 106m). Gevinst vedrørende frasalg af virksomheder og ejendomme omfattede primært frasalget af aktierne i Nawras. Tab vedrørende retssager omfattede en hensættelse vedrørende en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist om samtrafikpriser.

I 2010 omfattede øvrige omstruktureringsomkostninger m.v. omkostninger til en engangstildeling af gratis aktier til alle TDC-medarbejdere (DKK 145m) og fremskyndet amortisering af låneomkostninger (DKK 106m) pga. refinansieringen af TDC’s seniorlån primo 2011. Tab vedrørende en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist om samtrafikpriser1. Tab ved frasalg af virksomheder og ejendomme omfattede primært frasalget af feriehuse.

1 Retstvisten er ikke identisk med den retstvist, der resulterede i en hensættelse i 2011.

Note 10 Finansielle posterDKKm
  2011
  Renter Valutakurs-reguleringer Dagværdi-reguleringer I alt
Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer)
(inkl. sikringsinstrumenter)
(897) 57 144 (696)
Seniorlån (inkl. sikringsinstrumenter) (292) (2) 229 (65)
Andre (116) (4) 1 (119)
Finansielle poster (1.305) 51 374 (880)

    

Renter på DKK (1.305)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 872m og renteomkostninger, DKK (2.177)m.

  2010
  Renter Valutakurs-reguleringer Dagværdi-reguleringer I alt
Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer)
(inkl. sikringsinstrumenter)
(352) (7) 0 (359)
Seniorlån (inkl. sikringsinstrumenter) (1.163) (33) 115 (1.081)
Andre (76) 20 0 (56)
Finansielle poster (1.591) (20) 115 (1.496)

    

Renter på DKK (1.591)m er specificeret således: Renteindtægter, DKK 401m og renteomkostninger, DKK (1.992)m

Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK 880m i 2011, hvilket er et fald på DKK 616m sammenlignet med 2010, som kan henføres til:

 • et fald i nettorenteomkostninger på DKK 286m, der afspejler lavere renteomkostninger på langfristet gæld, som hovedsageligt skyldtes mindre gæld.
 • en gunstig udvikling på DKK 259m i dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter primært relateret til sikring af EUR-gæld.
 • en gunstig udvikling i valutakursreguleringer på DKK 71m, der primært kan henføres til langfristet EUR-gæld og sikring heraf.

Efter refinansiering af TDC’s gæld blev ca. 40% af de udstedte fastforrentede EMTN-obligationer omlagt til variable rentesatser. Endvidere blev EMTN GBP-obligationerne omlagt til obligationer til faste EUR-rentesatser. Begge typer afledte finansielle instrumenter er behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring.

Finansielle poster fordelt efter kategoriDKKm
  2011
  Renter Valutakurs-reguleringer Dagsværdireguleringer I alt
      Afledte
finansielle
instrumenter behandlet som dagsværdi-sikringer
Dagsværdi-sikrede lån Andre
afledte finansielle
instrumenter
 
             
Indtægter            
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen 825 11 540 0 573 1.949
Lån og tilgodehavender 37 2 0 0 0 39
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 0 62 0 0 0 62
Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser 10 0 0 0 0 10
I alt 872 75 540 0 573 2.060
             
Omkostninger            
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen (929) (9) (51) (484) (204) (1.677)
Lån og tilgodehavender 0 (8) 0 0 0 (8)
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (1.204) (7) 0 0 0 (1.211)
Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser (44) 0 0 0 0 (44)
I alt (2.177) (24) (51) (484) (204) (2.940)
             
Finansielle poster (1.305) 51 489 (484) 369 (880)
  2010
  Renter Valutakurs-
reguleringer
Dagsværdi-
reguleringer
I alt
         
Indtægter        
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi
via resultatopgørelsen
312 58 321 691
Lån og tilgodehavender 55 29 0 84
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris 0 2 0 2
Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser 34 0 0 34
I alt 401 89 321 811
         
Omkostninger        
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi
via resultatopgørelsen
(714) (38) (206) (958)
Lån og tilgodehavender 0 (7) 0 (7)
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris (1.225) (64) 0 (1.289)
Ikke-finansielle aktiver eller forpligtelser (53) 0 0 (53)
I alt (1.992) (109) (206) (2.307)
         
Finansielle poster (1.591) (20) 115 (1.496)
Note 11 Skat af årets resultatDKKm
    2011  
  Skat af årets resultat,
jf. resultatopgørelsen
Skyldig selskabsskat/
(tilgodehavende skat)
Udskudte skatteforpligtelser/
(skatteaktiver)
       
Pr. 1. januar - 861 6.420
Tilgang ved erhvervelse af virksomheder - 2 12
Skat af årets resultat (1.157) 1.284 (127)
Regulering af tidligere års skat 26 (69) 43
Skat vedrørende anden totalindkomst - 0 78
Betalt skat - (1.715) -
I alt (1.131) 363 6.426
       
der kan specificeres som følger:      
Skyldig selskabsskat/udskudte skatteforpligtelser - 363 6.476
Tilgodehavende skat/udskudte skatteaktiver - 0 (50)
I alt - 363 6.426
       
Skat af årets resultat specificeres således:      
Resultat eksklusive særlige poster (1.310) - -
Særlige poster 179 - -
I alt (1.131) - -
    2010  
  Skat af årets resultat,
jf. resultatopgørelsen
Skyldig selskabsskat/
(tilgodehavende skat)
Udskudte skatteforpligtelser/
(skatteaktiver)
       
Pr. 1. januar - 1.268 7.261
Overført til ophørte aktiviteter - (137) (380)
Valutakursreguleringer, netto - 1 (1)
Tilgang ved erhvervelse af virksomheder - 1 20
Skat af årets resultat (823) 1.237 (414)
Regulering af tidligere års skat 32 (9) (23)
Skat vedrørende anden totalindkomst - 0 (43)
Betalt skat - (1.500) -
Overført til ophørte aktiviteter 9 - -
I alt (782) 861 6.420
       
der kan specificeres som følger:      
Skyldig selskabsskat/udskudte skatteforpligtelser - 861 6.486
Tilgodehavende skat/udskudte skatteaktiver - 0 (66)
I alt - 861 6.420
       
Skat af årets resultat specificeres således:      
Resultat eksklusive særlige poster (1.035) - -
Særlige poster 253 - -
I alt (782) - -

Afstemning af årets effektive skatteprocent
  2011 2010
     
Selskabsskatteprocent i Danmark 25,0 25,0
Joint ventures og associerede virksomheder 0,1 0,0
Andre ikke-skattepligtige indkomster og ikke-fradragsberettigede omkostninger 0,2 0,1
Skatteværdi af ikke-aktiverede og anvendte skattemæssige underskud, netto 0,2 (0,5)
Regulering af tidligere års skat (0,5) (0,8)
Rentefradragsbegrænsning 2,2 2,6
Andet 0,0 0,0
Årets effektive skatteprocent eksklusive særlige poster 27,2 26,4
Særlige poster 1,5 3,8
Årets effektive skatteprocent inklusive særlige poster 28,7 30,2

Specifikation af udskudt skat DKKm
    2011   2010
  Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteforpligtelser
I alt
 
         
Tilgodehavender (3) 0 (3) (4)
Hensatte forpligtigelser (30) 0 (30) (96)
Kortfristet del (33) 0 (33) (100)
         
Immaterielle aktiver 0 3.985 3.985 4.321
Materielle aktiver 0 562 562 711
Pensionsaktiver og pensionsforpligtelser 0 2.015 2.015 1.872
Skattemæssig værdi af underskud til fremførsel (4) 0 (4) 0
Andet (99) 0 (99) (384)
Langfristet del (103) 6.562 6.459 6.520
       
Udskudt skat pr. 31. december (136) 6.562 6.426 6.420
         
Indregnet således i balancen:        
Udskudte skatteaktiver     (50) (66)
Udskudte skatteforpligtelser     6.476 6.486

Koncernen har skattemæssige underskud og andre skattemæssige værdier (midlertidige forskelle), der ikke er aktiveret i regnskabet som følge af usikkerhed om, hvorvidt de kan anvendes. Disse skattemæssige værdier udgør:

DKKm
  2011 2010
     
Skattemæssige underskud 688 690
Andre skattemæssige værdier (midlertidige forskelle) 232 236
I alt 920 926

Alle de danske koncernselskaber indgår i sambeskatning med TDC A/S som administrationsselskab.

Note 12 Ophørte aktiviteterDKKm
  2011 2010
     
Omsætning 0 9.082
     
Driftsomkostninger i alt 0 (6.681)
     
Skat af årets resultat 0 (259)
     
Resultat af ophørte aktiviteter eksklusive gevinst ved frasalg 0 413
Gevinst/tab vedrørende frasalg af ophørte aktiviteter (særlige poster) (5) 696
Skat vedrørende gevinst/tab ved frasalg af ophørte aktiviteter (særlige poster) 0 78
Andre særlige poster vedrørende ophørte aktiviteter 0 16
Årets resultat fra ophørte aktiviteter (5) 1.203

    

Ophørte aktiviteter består primært af tidligere helejede dattervirksomhed Sunrise Communications AG, den næststørste integrerede teleudbyder i Schweiz.

Underskuddet vedrørende ophørte aktiviteter i 2011 på DKK 5m kan henføres til justeringer af transaktionsomkostninger vedrørende frasalget af Sunrise i 2010 og TDC Forlag i 2005. Gevinsten i 2010 på DKK 413m vedrørte hovedsageligt overskud fra forretningsaktiviteter i Sunrise, der blev delvist opvejet af et nettotab vedrørende sikring af investeringer vedrørende Sunrise, der udgjorde DKK 474m.

Note 13 Resultat pr. aktie
  2011 2010
     
Årets resultat (DKKm) 2.808 3.007
     
Gennemsnitligt antal aktier (stk.) 855.632.012 991.875.885
Gennemsnitligt antal egne aktier (stk.) (38.963.957) (10.094.645)
Gennemsnitligt antal aktier i omløb (stk.) 816.668.055 981.781.240
Udestående aktiebaserede instrumenters gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.) 602.543 0
Udvandet gennemsnitligt antal aktier i omløb (stk.) 817.270.598 981.781.240
     
Resultat pr. aktie (DKK)    
Resultat pr. aktie 3,44 3,06
Udvandet resultat pr. aktie 3,44 3,06
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 3,45 1,84
Udvandet resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter 3,45 1,84
Resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (0,01) 1,22
Udvandet resultat pr. aktie af ophørte aktiviteter (0,01) 1,22

Som følge af aktiesplittet pr. 10. maj 2010 er den nominelle aktieværdi ændret fra DKK 5 til DKK 1. Antallet af aktier er øget proportionelt. Sammenligningstal blev tilpasset.

Note 14 Immaterielle aktiverDKKm
      2011    
 
Goodwill
Kundeforhold Varemærker Øvrige rettigheder, software m.v. I alt
           
Kostpris pr. 1. januar 17.228 18.593 5.762 7.210 48.793
Overførsler 0 25 0 (25) 0
Tilgang ved erhvervelse af virksomheder 247 86 21 7 361
Tilgang 0 1 0 850 851
Afgang ved frasalg af virksomheder (3) (4) 0 0 (7)
Afhændede og fuldt amortiserede aktiver 0 0 0 (68) (68)
Valutakursreguleringer 7 3 1 4 15
Kostpris pr. 31. december 17.479 18.704 5.784 7.978 49.945
           
Amortiseringer og nedskrivninger for
værdiforringelse pr. 1. januar
(1.254) (8.116) (73) (4.551) (13.994)
Overførsler 0 (25) 0 25 0
Amortiseringer 0 (1.623) (17) (831) (2.471)
Nedskrivninger for værdiforringelse 0 0 0 (7) (7)
Tilbageførte nedskrivninger 0 11 0 0 11
Afgang ved frasalg af virksomheder 0 1 0 0 1
Afhændede og fuldt amortiserede aktiver 0 0 0 67 67
Valutakursreguleringer (5) (3) 0 (1) (9)
Amortiseringer og nedskrivninger for
værdiforringelse pr. 31. december
(1.259) (9.755) (90) (5.298) (16.402)
           
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 16.220 8.949 5.694 2.680 33.543
           
Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter
pr. 31. december
- 0 0 1 1
      2010    
 
Goodwill
Kundeforhold Varemærker Øvrige rettigheder, software m.v. I alt
           
Kostpris pr. 1. januar 26.425 23.651 7.287 7.920 65.283
Overført til ophørte aktiviteter (9.526) (5.211) (1.538) (1.521) (17.796)
Overførsler 0 (32) 0 32 0
Tilgang ved erhvervelse af virksomheder 231 96 2 9 338
Tilgang 0 25 0 1.102 1.127
Afhændede og fuldt amortiserede aktiver (17) (4) 0 (353) (374)
Valutakursreguleringer 115 68 11 21 215
Kostpris pr. 31. december 17.228 18.593 5.762 7.210 48.793
           
Amortiseringer og nedskrivninger for
værdiforringelse pr. 1. januar
(1.299) (9.151) (658) (4.625) (15.733)
Overført til ophørte aktiviteter 123 2.852 604 588 4.167
Overførsler 0 19 0 (19) 0
Amortiseringer 0 (1.783) (19) (801) (2.603)
Nedskrivninger for værdiforringelse 0 (3) 0 (34) (37)
Afhændede og fuldt amortiserede aktiver 17 4 0 351 372
Valutakursreguleringer (95) (54) 0 (11) (160)
Amortiseringer og nedskrivninger for
værdiforringelse pr. 31. december
(1.254) (8.116) (73) (4.551) (13.994)
           
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 15.974 10.477 5.689 2.659 34.799
           
Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter pr. 31. december - 0 0 1 1

Nedskrivninger for værdiforringelse af rettigheder, software etc. i 2011 udgjorde i alt DKK 7m. Heraf kan DKK 5m henføres til fælles anvendte aktiver i Privat, Erhverv, Wholesale og Operations & hovedkontoret. Nedskrivningerne skyldes afslutning af diverse softwareprojekter.

Nedskrivninger for værdiforringelse af rettigheder, software etc. i 2010 udgjorde i alt DKK 37m. Heraf kan DKK 34m henføres til fælles anvendte aktiver i Privat, Erhverv, Wholesale og Operations & hovedkontoret. Nedskrivningerne skyldtes afslutning af diverse softwareprojekter.

Den regnskabsmæssige værdi af software udgjorde DKK 1.475m mod DKK 1.342m i 2010. Tilgangen i 2011 af internt udviklet software udgjorde i alt DKK 139m mod DKK 99m i 2010. Den regnskabsmæssige værdi af danske mobillicenser medtaget under Andre rettigheder, software m.v. udgjorde DKK 1.019m mod DKK 1.106m i 2010.

Renter aktiveret i 2011 udgør DKK 0m mod DKK 1m i 2010.

Tests for værdiforringelse af goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes for værdiforringelse årligt, samt hvis begivenheder eller ændrede forhold indikerer mulig værdiforringelse. De årlige test for værdiforringelse blev foretaget henholdsvis pr. 1. juli 2011 og pr. 1. juli 2010. De årlige test for værdiforringelse i 2012 forventes foretaget pr. 1. oktober 2012 pga. en ændring i koncernens budget- og planlægningsproces.

Testen pr. 1. juli 2011 påviste ingen værdiforringelse.

Værdiforringelsestesten er en integreret del af koncernens årlige budget- og planlægningsproces, som baseres på forretningsplaner for en 3-årig periode. De anvendte diskonteringsfaktorer reflekterer de specifikke risici relateret til den enkelte pengestrømsfrembringende enhed. Genindvindingsværdien baseres på kapitalværdien, som fastlægges ved anvendelse af forventede pengestrømme på basis af ledelsesgodkendte forretningsplaner, der dækker en 3-årig periode.

Goodwill og immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid vedrører primært Privat, Erhverv og YouSee. Forudsætningerne for opgørelse af kapitalværdien for de væsentligste goodwill-beløb fremgår nedenfor. Det vurderes, at sandsynlige ændringer i de grundlæggende forudsætninger ikke vil medføre, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill vil overstige genindvindingsværdien.

Den regnskabsmæssige værdi af aktiver med ubestemmelig brugstid bortset fra goodwill udgjorde DKK 5.604m pr. 31. december 2011 mod DKK 5.603m i 2010. De væsentligste beløb er varemærker vedrørende Privat på DKK 3.299m og varemærker vedrørende Erhverv på DKK 2.040m. Den regnskabsmæssige værdi er uændret pr. 31. december 2011 sammenlignet med 31. december 2010.

Forudsætninger for opgørelse af kapitalværdien for de væsentligste goodwill-beløb
  Privat Erhverv YouSee
       
Regnskabsmæssig værdi af goodwill pr. 31. december 2011 (DKKm) 4.649 8.135 2.085
Regnskabsmæssig værdi af goodwill pr. 31. december 2010 (DKKm) 4.649 8.133 2.089
       
Genindvindingsværdien er primært følsom over for Vækst i mobildata, TVoIP og VoIP opvejet af fald inden for traditionel fastnettelefoni. Vækst i mobildata og VoIP opvejet af fald inden for traditionel fastnettelefoni. Fortsat vækst i indtjening fra tv-brug (både YouSee Clear og YouSee Plus).
       
Anslået indtjening Mindre fald pga. fastnet
(både tale og bredbånd). Vækstområder er TVoIP, VoIP mobildata.
Stabil. Mindre vækst i VoIP, terminalsalg, data & fiberløsninger og mobilbredbånd. Fald i PSTN. mobiltale og fastnetbredbånd. Vækst drevet af
tv (både YouSee Clear og YouSee Plus) og
bredbånd.
       
Der er anvendt en markedsbaseret vækstrate til ekstrapolering
af forventede fremtidige pengestrømme for perioden efter 2014
2,5% 2,5% 2,0%
       
Anvendt diskonteringsfaktor før skat pr. 1. juli 2011 7,9% 8,1% 8,5%
Anvendt diskonteringsfaktor før skat pr. 1. juli 2010 8,1% 8,5% 8,7%
Note 15 Materielle aktiverDKKm
  2011
  Grunde og bygninger Teleanlæg Andre anlæg Beholdninger af anlægs-materiel Materielle aktiver under opførelse I alt
             
Kostpris pr. 1. januar 590 23.098 2.466 433 260 26.847
Overførsler (1) 504 106 (312) (297) 0
Tilgang ved erhvervelse af virksomheder 0 2 5 0 0 7
Anlægsproduktion 0 941 2 0 25 968
Indkøb af færdige kapitalgenstande 14 658 265 322 341 1.600
Afhændede aktiver (1) (971) (520) 0 0 (1.492)
Valutakursreguleringer 0 9 3 0 0 12
Kostpris pr. 31. december 602 24.241 2.327 443 329 27.942
             
Af- og nedskrivninger for værdiforringelse
pr. 1. januar
(54) (9.353) (1.626) (283) 0 (11.316)
Overførsler 0 (2) 2 0 0 0
Afskrivninger (15) (2.272) (416) 0 0 (2.703)
Nedskrivninger for værdiforringelse 0 (37) (9) (11) 0 (57)
Tilbageførsel af nedskrivninger for værdiforringelse 0 4 0 0 0 4
Afhændede aktiver 0 968 513 0 0 1.481
Valutakursreguleringer 0 (6) (2) 0 0 (8)
Af- og nedskrivninger for
værdiforringelse pr. 31. december
(69) (10.698) (1.538) (294) 0 (12.599)
             
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 533 13.543 789 149 329 15.343
             
Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede
aktiver pr. 31. december
69 50 86 - - 205
             
Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter
pr. 31. december
0 0 0 - 0 0
  2010
  Grunde og bygninger Teleanlæg Andre anlæg Beholdninger af anlægs-
materiel
Materielle aktiver under opførelse I alt
             
Kostpris pr. 1. januar 686 27.066 3.374 458 1.036 32.620
Overført til ophørte aktiviteter 0 (5.884) (901) 0 (531) (7.316)
Overførsler (2) 915 22 (310) (625) 0
Tilgang ved erhvervelse af virksomheder 0 73 4 0 0 77
Anlægsproduktion 0 996 3 1 16 1.016
Indkøb af færdige kapitalgenstande 14 762 284 278 360 1.698
Afhændede aktiver (109) (982) (353) 0 0 (1.444)
Valutakursreguleringer 1 152 33 6 4 196
Kostpris pr. 31. december 590 23.098 2.466 433 260 26.847
             
Af- og nedskrivninger for
værdiforringelse pr. 1. januar
(39) (10.105) (2.228) (250) 0 (12.622)
Overført til ophørte aktiviteter 0 2.242 625 0 0 2.867
Overførsler 5 (100) 89 6 0 0
Afskrivninger (8) (2.249) (432) 0 0 (2.689)
Nedskrivninger for værdiforringelse (17) (44) (10) (35) 0 (106)
Afhændede aktiver 5 959 347 0 0 1.311
Valutakursreguleringer 0 (56) (17) (4) 0 (77)
Af- og nedskrivninger for
værdiforringelse pr. 31. december
(54) (9.353) (1.626) (283) 0 (11.316)
             
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 536 13.745 840 150 260 15.531
             
Regnskabsmæssig værdi af finansielt leasede
aktiver pr. 31. december
74 53 69 - - 196
             
Regnskabsmæssig værdi af aktiverede renter
pr. 31. december
0 0 0 - 0 0

    

Nedskrivninger for værdiforringelse i 2011 udgjorde i alt DKK 57m. Heraf kan DKK 42m henføres til fælles anvendte aktiver i Erhverv, Operations & hovedkontoret og Privat, DKK 13m til YouSee og DKK 2m til Nordic.

Nedskrivninger for værdiforringelse i 2010 udgjorde i alt DKK 106m. Heraf kan DKK 93m henføres til fælles anvendte aktiver i Erhverv, Operations & hovedkontoret og Privat, DKK 12m til Nordic og DKK 1m til YouSee.

Renter aktiveret i 2011 udgør DKK 0m mod DKK 0m i 2010.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte materielle aktiver udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 2m mod DKK 2m pr. 31. december 2010.

Der er i 2011 indtægtsført modtagne erstatningsbeløb vedrørende materielle aktiver for DKK 41m mod DKK 42m i 2010.

Note 16 Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder DKKm
  2011 2010
     
Kostpris pr. 1. januar 115 108
Årets tilgang 11 19
Afgang som følge af øgede ejerandele i virksomheder 0 (12)
Årets afgang (24) 0
Kostpris pr. 31. december 102 115
     
Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 1. januar 22 60
Overført (til)/fra forpligtelser 3 (9)
Afgang som følge af øgede ejerandele i virksomheder 0 2
Årets op- og nedskrivninger:    
Andel af resultat (25) 3
Aktieudbytte (4) (34)
Årets afgang 24 0
Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 31. december 20 22
     
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 122 137
     
der kan specificeres som følger:    
Joint ventures 0 5
Associerede virksomheder 122 132
I alt 122 137

    

Resultat af joint ventures og associerede virksomheder DKKm
  2011 2010
     
Resultatandel (25) 3
Gevinst/tab ved frasalg af joint ventures og associerede virksomheder (særlige poster) 0 10
Resultat af joint ventures og associerede virksomheder (25) 13

    

Joint ventures

TDC har ingen betydelige investeringer i joint ventures.

Associerede virksomheder

TDC har ingen betydelige investeringer i associerede virksomheder.

Note 17 TilgodehavenderDKKm
  2011 2010
     
Tilgodehavender fra salg 4.631 4.379
Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender (268) (245)
Tilgodehavender fra salg, netto 4.363 4.134
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 31
Igangværende arbejder for fremmed regning (se tabellen nedenfor for nærmere oplysninger) 78 90
Andre tilgodehavender 610 390
I alt 5.051 4.645
     
Indregnet således i balancen    
Anlægsaktiver 278 241
Omsætningsaktiver 4.773 4.404
I alt 5.051 4.645
     
Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 1. januar (245) (338)
Overført til ophørte aktiviteter 0 58
Tilgang (164) (167)
Afgang 141 202
Reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender pr. 31. december (268) (245)
     
Forfaldne tilgodehavender, der er værdiforringede 652 652
     
Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede 559 422
     
Forfaldne tilgodehavender, der ikke er værdiforringede kan specificeres således:    
Tilgodehavender, forfaldne i mindre end 6 måneder 435 353
Tilgodehavender, forfaldne mellem 6 og 12 måneder 74 22
Tilgodehavender, forfaldne i mere end 12 måneder 50 47
I alt 559 422

    

Af tilgodehavender klassificeret som omsætningsaktiver pr. 31. december 2011 forfalder DKK 78m efter mere end 1 år mod DKK 0m pr. 31. december 2010.

Forfaldne tilgodehavender fra salg udgjorde DKK 1.211m mod DKK 1.074m pr. 31. december 2010. Andre tilgodehavender indeholder nedskrivning for værdiforringelse på DKK 15m mod DKK 15m pr. december 2010. Øvrige kategorier af tilgodehavender indeholder ikke værdiforringede aktiver.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte tilgodehavender udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 0m mod DKK 0m pr. 31. december 2010.

Igangværende arbejder for fremmed regning DKKm
  2011 2010
     
Værdi af igangværende arbejder for fremmed regning 328 285
Acontofaktureringer (276) (210)
I alt 52 75
     
Indregnet således i balancen    
Igangværende arbejder for fremmed regning (aktiver) 78 90
Igangværende arbejder for fremmed regning (forudbetalinger fra kunder) (26) (15)
I alt 52 75
        
Indregnet som omsætning fra igangværende arbejder for fremmed regning 396 419
Note 18 Periodeafgrænsningsposter (aktiver) DKKm
  2011 2010
     
Forudbetalte leasingydelser 84 93
Omkostninger vedrørende ikke-refunderbare oprettelsesindtægter 371 346
Andre periodeafgrænsningsposter 429 446
I alt 884 885
     
Indregnet således i balancen    
Anlægsaktiver 305 270
Omsætningsaktiver 579 615
I alt 884 885

    

Note 19 VarebeholdningerDKKm
  2011 2010
     
Råvarer og hjælpematerialer 27 27
Varer under fremstilling 16 9
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 238 271
I alt 281 307

    

Varebeholdninger indregnet som vareforbrug i 2011 udgjorde DKK 1.796m mod DKK 1.284m i 2010.

Varebeholdninger, der forventes omsat efter mere end 1 år, udgjorde DKK 15m pr. 31. december 2011 mod DKK 21m pr. 31. december 2010.

Nedskrivninger på varebeholdninger udgjorde DKK 6m i 2011 mod DKK 7m i 2010. Tilbageførte nedskrivninger på varebeholdninger udgjorde i alt DKK 3m i 2011 mod DKK 5m i 2010.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte likvide midler udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 0m mod DKK 780m pr. 31. december 2010.

Note 21 Egenkapital
Aktiekapital Aktier (stk.) Nominel værdi (DKK)
     
Beholdning pr. 1. januar 2010 198.375.177 991.875.885
Fem-for-en aktiesplit 793.500.708 0
Tilgang 0 0
Nedsættelse 0 0
Beholdning pr. 1. januar 2011 991.875.885 991.875.885
     
Tilgang 0 0
Kapitalnedsættelse ved annullering af egne aktier (166.875.885) (166.875.885)
Beholdning pr. 31. december 2011 825.000.000 825.000.000

    

På den ordinære generalforsamling den 4. marts 2010 blev det besluttet at erklære et fem-for-en aktiesplit fra DKK 5 pr. aktie til DKK 1 pr. aktie med virkning fra 10. maj 2010. Generalforsamlingen vedtog den 9. marts 2011 at reducere selskabets aktiekapital med nominelt DKK 166.875.885 ved at annullere egne aktier. Efter kapitalnedsættelsen udgør det samlede antal registrerede aktier 825.000.000 med en nominel værdi på DKK 1 pr. aktie. Alle udstedte aktier er fuldt indbetalt.

Egne aktier Aktier (stk.) Nominel værdi (DKK) % af aktiekapitalen
       
Beholdning pr. 1. januar 2010 283.821 1.419.105 0,14
Fem-for-en aktiesplit 1.135.284 0 -
Tilgang 176.468.549 176.468.549 17,79
Afgang (2.770.136) (2.770.136) (0,27)
Beholdning pr. 1. januar 2011 175.117.518 175.117.518 17,66
Annullering af egne aktier i forbindelse med kapitalreduktion (166.875.885) (166.875.885) (16,67)
Tilgang 125.488 125.488 0,02
Afgang 0 0 0,00
Beholdning pr. 31. december 2011 8.367.121 8.367.121 1,01

    

I december 2010 gennemførte TDC et tilbagekøb af 176.468.549 aktier á nominelt DKK 1 hver til et samlet beløb på DKK 9 mia. 2.770.136 af aktierne erhvervet ved aktietilbagekøbet blev anvendt til en engangstildeling af aktier til medarbejderne, jf. note 6.

I marts 2011 blev 166.875.885 egne aktier annulleret i forbindelse med en kapitalnedsættelse.

De resterende egne aktier kan anvendes i forbindelse med incitamentsprogrammer eller andre aflønningsprogrammer til direktionen og medarbejdere, som vederlag for erhvervelser af andre virksomheder, samt under forudsætning af generalforsamlingens nødvendige godkendelse til en nedsættelse af TDC’s aktiekapital på et senere tidspunkt.

Note 22 LånDKKm
  2011 2010
     
Specifikation af langfristede lån:    
Seniorlån 0 17.737
Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) 19.056 5.342
Gæld vedrørende finansiel leasing 169 150
Andre lån 179 199
I alt 19.404 23.428
     
Specifikation af kortfristede lån:    
Banklån 302 55
Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) 3.402 0
Gæld vedrørende finansiel leasing 79 59
Andre lån 33 102
I alt 3.816 216
Langfristede og kortfristede lån i alt 23.220 23.644
     
Dagsværdi 24.603 24.215
     
Nominel værdi 23.089 23.903
     
Langfristede lån forfalder i følgende perioder:    
1-3 år 145 3.531
3-5 år 8.169 19.742
Efter 5 år 11.090 155
I alt 19.404 23.428


I februar 2011 udstedte TDC tre usikrede BBB/Baa2-rated EUR/GBP-obligationer med udløbstider på henholdsvis 4, 7 og 12 år under selskabets nye EUR 4 mia. EMTN-program noteret på Luxembourgs fondsbørs. TDC har endvidere forhandlet sig til og underskrevet nye kreditfaciliteter på EUR 700m med en gennemsnitlig løbetid på 4,4 år med TDC’s primære bankforbindelser. Provenuet fra udstedelsen af obligationerne blev anvendt til helt at indfri de sikrede seniorlån.

Ca. 40% af de udstedte fastforrentede EMTN-obligationer blev omlagt til variable rentesatser. Endvidere blev EMTN- GBP obligationerne omlagt til faste EUR-rentesatser. Begge typer afledte finansielle instrumenter er behandlet regnskabsmæssigt efter reglerne om regnskabsmæssig sikring.

Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer)   Obligationer
    2012 2015 2015 2018 2023 Total
Udløb   19. apr. 2012 23. feb. 2015 16. dec. 2015 23. feb. 2018 23. feb. 2023  
Fast/variabel rentesats   fast fast fast fast fast  
Kuponrente   6,500% 3,500% 5,875% 4,375% 5,625%  
               
Udestående beløb (nominel værdi)              
pr. 1. januar 2011 EURm 457 0 274 0 0 731
               
Udstedt februar 2011 EURm 0 800 0 800 0 1.600
Udstedt februar 2011 GBPm 0 0 0 0 550 550
               
pr. 31. december 2011 EURm 457 800 274 800 0 2.331
pr. 31. december 2011 GBPm 0 0 0 0 550 550
pr. 31. december 2011 DKKm 3.400 5.947 2.033 5.947 4.892 22.219

Gæld vedrørende finansiel leasingDKKm
  Minimumsydelser   Nutidsværdi
  2011 2010   2011 2010
           
Til betaling inden for 1 år 87 70   79 59
Til betaling mellem 1-3 år 95 68   79 50
Til betaling mellem 3-5 år 35 35   25 25
Til betaling efter mere end 5 år 113 127   65 75
I alt 330 300   248 209

Gæld vedrørende finansiel leasing omfatter væsentligst leasingaftaler vedrørende ejendomme og it-udstyr.

Note 23 Periodeafgrænsningsposter (forpligtelser)DKKm
  2011 2010
     
Periodiserede ikke-refunderbare oprettelsesindtægter 1.134 1.291
Periodiserede abonnementsindtægter 2.337 2.264
Øvrige periodeafgrænsningsposter 443 488
I alt 3.914 4.043
     
Indregnet således i balancen:    
Langfristede forpligtelser 871 971
Kortfristede forpligtelser 3.043 3.072
I alt 3.914 4.043
Note 24 Hensatte forpligtelserDKKm
  2011 2010
  Retableringsforpligtelser Omstruktureringsforpligtelser Andre hensatte forpligtelser

I alt
 
           
Hensatte forpligtelser pr. 1. januar 156 822 1.046 2.024 2.483
Overført til ophørte aktiviteter 0 0 0 0 (640)
Hensatte forpligtelser 7 477 372 856 1.087
Ændring i nutidsværdi (15) 9 12 6 18
Udnyttede hensatte forpligtelser (3) (590) (375) (968) (886)
Tilbageførsel af uudnyttede hensatte forpligtelser (1) (14) (83) (98) (76)
Valutakursreguleringer 0 1 4 5 38
Hensatte forpligtelser pr. 31. december 144 705 976 1.825 2.024
           
Indregnet således i balancen          
Langfristede forpligtelser 144 334 380 858 974
Kortfristede forpligtelser 0 371 596 967 1.050
I alt 144 705 976 1.825 2.024

Retableringsforpligtelser vedrører fremtidig demontering af mobiludstyr og retablering af ejendomme ejet af tredjemand. Usikkerhederne er væsentligst relateret til tidspunkterne for de relaterede udbetalinger. Hovedparten af disse forpligtelser forventes ikke at give anledning til udbetalinger før 2016.

Omstruktureringsforpligtelser vedrører væsentligst fratrædelsesprogrammer. Hovedparten af disse forpligtelser forventes at give anledning til udbetalinger i perioden 2012-2016. Usikkerhederne er væsentligst relateret til de estimerede beløb.

Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst ydelser i forbindelse med verserende retssager, tabsgivende kontrakter, bonus til ledelse og medarbejdere samt vederlag til medarbejdere i forbindelse med jubilæer.

Note 25 Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser DKKm
  2011 2010
     
Leverandørgæld 4.228 4.018
Modtagne forudbetalinger fra kunder 251 306
Anden gæld 2.435 1.817
I alt 6.914 6.141

    

Af kortfristede forpligtelser pr. 31. december 2011 forfalder DKK 35m efter mere end 1 år mod DKK 61m pr. 31. december 2010.

TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta og ved investeringer i og finansiering af aktiviteter. Analyser af sådanne risici er vist nedenfor.

A: ValutarisiciDKKm

Finansielle aktiver og forpligtelser i fremmed valuta pr. 31. december kan specificeres som følger:

Valuta   2011 2010
    Finansielle aktiver og forpligtelser      
  Udløbsdato Aktiver Forpligtelser Afledte finansielle
instrumenter1
Nettoposition  
             
EUR < 1 år 216 (4.302) 371 (3.715) (983)
  1-3 år 1 0 1 2 (2.969)
  3-5 år 0 (8.086) 2.441 (5.645) (19.736)
  > 5 år 0 (6.136) (1.572) (7.708) (115)
EUR i alt   217 (18.524) 1.241 (17.066) (23.803)
             
GBP < 1 år 242 (235) 0 7 0
  1-3 år 0 0 0 0 0
  3-5 år 0 0 0 0 0
  > 5 år 0 (4.835) 6.448 1.6132 0
GBP i alt   242 (5.070) 6.448 1.620 0
             
Andre aktiviteter < 1 år 1.139 (419) 0 720 361
  1-3 år 1 (38) 0 (37) (25)
  3-5 år 0 (4) 0 (4) (4)
  > 5 år 0 0 0 0 0
Andre i alt   1.140 (461) 0 679 332
             
Fremmed valuta i alt   1.599 (24.055) 7.689 (14.767) (23.471)
             
DKK < 1 år 4.118 (3.069) (371) 678 1.671
  1-3 år 46 (107) 0 (61) (807)
  3-5 år 12 (79) (2.388) (2.455) (74)
  > 5 år 166 (119) (4.703) (4.656) 13
DKK i alt   4.342 (3.374) (7.462) (6.494) 803
             
I alt   5.941 (27.429) 227 (21.261) (22.668)

1 De i 2011 benyttede finansielle instrumenter er valutaswapaftaler.

2 Den nominelle værdi af forpligtelsen er fuldt sikret. Forskellen i nettopositionen skyldes forskellige værdiansættelsesmetoder. Forpligtelsen måles til amortiseret kostpris mens sikringsinstrumentet måles til dagsværdi.


Nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder DKKm

Nettoinvesteringer i udenlandske datterselskaber, joint ventures og associerede virksomheder:

  2011 2010
  Nettoinvesteringer,
regnskabsmæssig værdi
Nettoinvesteringer,
regnskabsmæssig værdi,
     
SEK 456 270
EUR 596 869
NOK 873 908
I alt pr. 31. december 1.925 2.047

B: LikviditetsrisikoDKKm

Udløbsprofilen for finansielle aktiver og forpligtelser oplyses efter kategori og klasse fordelt på forfaldsperiode. Alle rentebetalinger og tilbagebetaling af finansielle aktiver og forpligtelser er baseret på kontraktlige aftaler. Rentebetalinger på variabelt forrentede instrumenter er fastsat ved hjælp af en nulkuponrentestruktur.

Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi vedrører afledte finansielle instrumenter. Beregningen af dagsværdi af disse afledte finansielle instrumenter baseres på observerbare forudsætninger så som forward-renter m.v. (Niveau 2 i dagsværdihierarkiet).

Løbetidsprofiler 1DKKm
        2011      
  < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi Regnskabsmæssig
værdi
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen
og nettoinvesteringssikringer
             
               
Afledte finansielle instrumenter, aktiver              
Afledte finansielle instrumenter behandlet som pengestrømssikringer 83 45 47 65 240 224 224
Afledte finansielle instrumenter behandlet som dagsværdisikringer (8) 117 113 43 265 113 113
Afledte finansielle instrumenter, aktiver, i alt 75 162 160 108 505 337 337
               
Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser              
Afledte finansielle instrumenter behandlet som pengestrømssikring 17 4 1 (15) 7 (14) (14)
Rentederivater 1 (14) (7) (7) (27) (95) (95)
Valutaswaps 1 0 0 0 1 0 0
Andet 1 0 0 0 1 (1) (1)
Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser, i alt 20 (10) (6) (22) (18) (110) (110)
               
Lån og tilgodehavender              
Likvide beholdninger 1.489 0 0 0 1.489 1.489 1.489
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender 4.174 11 13 334 4.532 4.452 4.452
Udlån og tilgodehavender i alt 5.663 11 13 334 6.021 5.941 5.941
               
Finansielle forpligtelser målt til
amortiseret kostpris
             
Banklån (302) 0 0 0 (302) (302) (302)
Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (4.484) (1.726) (9.378) (13.286) (28.874) (23.841) (22.458)
Gæld vedrørende finansiel leasing (87) (95) (35) (113) (330) (248) (248)
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser (4.242) (71) (67) (67) (4.447) (4.421) (4.421)
Finansielle forpligtelser målt til
amortiseret kostpris
(9.115) (1.892) (9.480) (13.466) (33.953) (28.812) (27.429)
               
I alt (3.357) (1.729) (9.313) (13.046) (27.445) (22.644) (21.261)

1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.

Afstemning af aktiver, egenkapital og forpligtelser pr. kategoriDKKm
  Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via
resultatopgørelsen og sikring af
nettoinvesteringer
Lån og
tilgodehavender
Finansielle aktiver
disponible for salg
finansielle aktiver
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Ikke-finansielle
aktiver og
forpligtelser
samt egenkapital
Balance i alt
             
Aktiver 337 5.941 0 0 58.887 65.165
Egenkapital og
forpligtelser
(110) 0 0 (27.429) (37.626) (65.165)
Løbetidsprofiler 1DKKm
        2010      
  < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år I alt Dagsværdi Regnskabsmæssig
værdi
Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via resultatopgørelsen
ag nettoinvesteringssikringer
             
               
Afledte finansielle instrumenter, aktiver              
Rentederivater 39 30 4 7 80 89 89
Valutaswaps (2) (2) 0 0 (4) 2 2
Afledte finansielle instrumenter,
aktiver, i alt
37 28 4 7 76 91 91
               
Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser              
Rentederivater (347) (260) 12 6 (589) (659) (659)
Afledte finansielle instrumenter, forpligtelser, i alt (347) (260) 12 6 (589) (659) (659)
               
Lån og tilgodehavender              
Likvide beholdninger 831 0 0 0 831 831 831
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender 3.744 31 18 473 4.266 3.919 3.919
Udlån og tilgodehavender i alt 4.575 31 18 473 5.097 4.750 4.750
               
Finansielle forpligtelser målt til
amortiseret kostpris
             
Banklån2 (570) (1.429) (18.452) 0 (20.451) (17.907) (17.792)
Euro Medium Term Notes (EMTN-obligationer) (341) (3.869) (2.278) 0 (6.488) (5.798) (5.342)
Gæld vedrørende finansiel leasing (70) (68) (35) (127) (300) (209) (209)
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser (3.311) (67) (67) (100) (3.545) (3.507) (3.507)
Finansielle forpligtelser målt til
amortiseret kostpris, i alt
(4.292) (5.433) (20.832) (227) (30.784) (27.421) (26.850)
               
I alt (27) (5.634) (20.798) 259 (26.200) (23.239) (22.668)

1 Alle pengestrømme er ikke-diskonterede.

2 TDC refinansierede seniorlåneaftalen i februar 2011.

Afstemning af aktiver, egenkapital og forpligtelser pr. kategoriDKKm
  Finansielle aktiver og forpligtelser målt til dagsværdi via
resultatopgørelsen og sikring af
nettoinvesteringer
Lån og
tilgodehavender
Finansielle aktiver
disponible for salg
finansielle aktiver
Finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris Ikke-finansielle
aktiver og
forpligtelser
samt egenkapital
Balance i alt
             
Aktiver 91 4.750 0 0 59.945 64.786
Egenkapital og
forpligtelser
(659) 0 0 (26.850) (37.277) (64.786)
C: Uudnyttede kreditfaciliteter 

Uudnyttede kreditfaciliteter pr. 31. december 2011 specificeres som følger:

UdløbsdatoDKKm
  Garanterede
kreditfaciliteter
Garanterede
syndikerede
kreditfaciliteter
I alt
       
< 1 år 0 0 0
> 1 år 1.253 3.717 4.970
I alt 1.253 3.717 4.970
D: Finansiel styring og markedsrisici 

TDC er eksponeret for markeds- og kreditrisici i forbindelse med koncernens køb og salg af varer og tjenester i fremmed valuta samt investeringer i og finansiering af aktiviteter. TDC er eksponeret for rente- og valutakursrisici på grund af TDC's kapitalstruktur og finansiering. TDC’s finansafdeling identificerer, overvåger og styrer disse risici gennem politikker og procedurer, der er godkendt af bestyrelsen. Der er fastsat maksimale niveauer for rente-, valutakurs- og kreditrisici. Sammen med markedsværdien af finansielle aktiver og forpligtelser beregnes og overvåges disse risici ugentligt. Alle risikomål rapporteres ugentligt til TDC Koncernens finansdirektør.

Finansafdelingen er ansvarlig for de finanssystemer og metoder, der anvendes til at opgøre og estimere størrelsen af TDC’s finansielle risici. Endvidere gennemgår TDC’s uafhængige revisorer regelmæssigt finansafdelingens procedurer og metoder for dermed at sikre overholdelse af bestemmelser samt interne retningslinjer og forretningsgange. Finansafdelingen anvender afledte finansielle instrumenter til at sikre rente- og valutakursrisici. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende til sikring og ikke til spekulative forretninger.

TDC’s generelle politikker og procedurer for den finansielle risikostyring er beskrevet i den finansielle strategi, der revideres årligt hvis nødvendigt. Den finansielle strategi godkendes af TDC’s bestyrelse.

TDC’s finansielle strategi blev godkendt i december 2010 og definerer maksima og minima for rente-, valuta- og modpartsrisici samt maksima og minima for en række andre risikoparametre.

Likviditetsrisiko

For at mindske risici i forbindelse med refinansiering er løbetidsprofilen for låneporteføljen spredt over flere år. Den revolverende kreditfacilitet på EUR 700m (DKK 5.200m) med bindende tilsagn og likvide beholdninger genereret af forretningsaktiviteterne anses for tilstrækkelig til at håndtere kommende gældsindfrielse.

Det er TDC’s opfattelse, at de likvide beholdninger, rentebærende tilgodehavender og uudnyttede kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at opretholde den løbende drift, færdiggøre igangværende projekter, finansiere planlagte målsætninger og aktiviteter samt dække øvrige likviditetsbehov på såvel kort som lang sigt.

TDC vil konstant overvåge de internationale kapitalmarkeder og forventer at refinansiere EMTN-obligationerne på EUR 457m, der forfalder i april 2012 på obligationsmarkedet, såfremt vilkårene anses for gunstige.

Renterisici

TDC er primært eksponeret for renterisici i euroområdet, idet 71% af TDC’s nominelle bruttogæld er udstedt i eller omlagt til EUR og 29% er omlagt til DKK. Risiciene opstår som følge af udsving i markedsrenten, der påvirker markedsværdien af de finansielle instrumenter samt de finansielle indtægter og omkostninger.

TDC har i 2011 overvåget og styret renterisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC’s finansielle strategi primært for at beskytte TDC’s finansielle målsætninger. Følgende parametre overvåges:

 • variabelt forrentede lån må ikke overstige 60 % af den samlede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter)
 • den maksimale andel af TDC's fastforrentede bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter), der kan rentetilpasses inden for et år, må ikke overstige hhv. 25% det andet år, 30% det tredje år og 35% det fjerde år (TDC’s finansdirektør kan godkende overskridelser af grænsen i op til tre måneder, hvor Finansafdelingen i denne periode aktivt skal handle eller udarbejde en handlingsplan, som skal godkendes af finansdirektøren, for hvordan rentetilpasningsrisikoen reduceres til under grænsen).
 • varigheden af TDC’s bruttogæld (inklusive relaterede afledte finansielle instrumenter) skal overstige 1,75 år, men må ikke overstige 3,75 år
 • varigheden af TDC’s finansielle aktiver (kassebeholdninger, omsættelige værdipapirer og bankindskud) må ikke overstige 0,25 år

Nedenstående tabel viser de renteparametre, som TDC har overvåget.

Overvågede renteparametre (ultimo)
  Maksima/
minima
4K 10 1K 11 2K 11 3K 11 4K 11 Interval 2011 Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2010
                   
Andel af variabelt forrentede lån Maks. 60% 24% 43% 59% 44% 49% 24%-59% 46% 34%
Varigheden af bruttogæld (år) Min. 1,75 / Maks. 3,75 2,18 3,45 3,31 3,55 3,111 1,92-3,61 3,23 2,44
Varigheden af finansielle aktiver (år) Maks. 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,13 0,00 0,00
Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det andet år2 Maks. 25% 32% 22% 0% 0% 0% 0%-33% 9% 21%
den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det tredje år2 Maks. 30% 0% 0% 0% 11% 13% 0%-13% 3% 21%
Den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i det fjerde år2 Maks. 35% 25% 19% 24% 13% 21% 6%-28% 20% 21%

1 Pr. 31. december 2011 ville en forskydning i rentekurven på +/- 1 procent point påvirke årets resultat med ca. DKK +/-41m som følge af ændringer i dagsværdireguleringer og betalte renter (2010: ca. DKK +/- 535m). Påvirkningen på egenkapitalen skønnes uvæsentlig i begge år.

2 Gennemsnitstallene for rentetilpasningsrisikoen i 2010 er defineret som gennemsnittet af den maksimale andel af fastforrentet bruttogæld, der kan rentetilpasses inden for et år i de kommende fem år.


Valutakursrisici

TDC er hovedsageligt udsat for valutakursrisici fra EUR, SEK og NOK. Valutakursrisikoen fra TDC’s forretningsaktiviteter relaterer sig derfor primært til årets resultat genereret i udenlandske dattervirksomheder, eftersom både indtægter og omkostninger genereret i disse hovedsageligt er denomineret i lokale valutaer. Da eksponeringen er relativt ubetydelig, er den hidtil ikke blevet sikret.

Valutakurseksponeringen i danske selskaber over for nettobeholdningen af tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser sikres på det tidspunkt, hvor den indregnes. Denne eksponering opstår hovedsageligt i forbindelse med roaming- og samtrafikaftaler med udenlandske operatører og udstyrsleverandører.

På grund af TDC’s kapitalstruktur er eksponeringen i relation til finansielle aktiviteter i EUR betydelig, idet 71% af den nominelle bruttogæld (inklusive afledte finansielle instrumenter) er i EUR (29% i DKK). TDC anser dog ikke positioner i EUR for at udgøre nogen betydelig valutakursrisiko som følge af Danmarks Nationalbanks fastkurspolitik mellem DKK og EUR.

TDC har ikke sikret sine investeringer i udenlandske enheder.

TDC har i 2011 overvåget og styret valutakursrisikoen ved hjælp af en række parametre i overensstemmelse med TDC’s finansielle strategi primært for at beskytte TDC’s finansielle målsætninger. Følgende parametre overvåges:

 • Den samlede åbne bruttoposition, som inkluderer tilgodehavender, kortfristede gældsforpligtelser, kassebeholdninger, finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter) og omsættelige værdipapirer i andre valutaer end DKK og EUR, må ikke overstige DKK 750m
 • EFCF i andre valutaer end EUR og DKK skal i det kommende år sikres, såfremt udenlandske valutaer udgør en risiko på mere end 1,25 % af EFCF i alt (måles og testes årligt)

Nedenstående tabel viser de valutaparametre, som TDC har overvåget.

Ud over de ovenfor nævnte parametre omfatter den finansielle strategi en række politikker for valutakurssikring, som bl.a. fastsætter, at positioner i EUR i TDC-selskaber med lokale valutaer i DKK eller EUR, som hovedregel ikke skal sikres. Endvidere skal udenlandske dattervirksomheder, der rapporterer i andre valutaer end DKK og EUR, sikre valutabeholdninger i andre valutaer end DKK og EUR til lokale valutaer og i videst muligt omfang udbetale nettokontantbeholdninger som udbytte til TDC A/S, forudsat at der opretholdes en passende kapitalsikring og likviditetsposition i dattervirksomheden.

Som hovedregel sikrer TDC ikke valutakurseksponering over for udenlandske investeringer i de nordiske lande, eftersom disse anses for at være langsigtede investeringer.

Overvågede valutaparametre (ultimo)DKKm
  Maksima 4K 10 1K 11 2K 11 3K 11 4K 11 Interval 2011 Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2010
                   
Den samlede bruttoposition i andre valutaer end DKK og EUR1 750 - 115 94 201 3872 55-387 138 -

1 Inklusive nettotilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser, bankkonti, finansiering (inklusive afledte finansielle instrumenter) og værdipapirer.

2 Pr. 31. december 2011 udgør fremmed valuta en maksimal omregningsrisiko i relation til EFCF på ca. DKK 18m (med 95% sikkerhed inden for en tidshorisont på et år) (2010: ca. DKK 22m).


Kreditrisici

TDC er eksponeret for kreditrisici primært som leverandør af kommunikationsløsninger i såvel Danmark som i udlandet og som modpart i finansielle kontrakter. Kreditrisikoen som leverandør af telekommunikationsløsninger håndteres af de enkelte forretningsenheder, hvorimod kreditrisikoen forbundet med finansielle kontrakter håndteres af TDC Koncernens finansafdeling. Kreditrisici i forbindelse med finansielle kontrakter håndteres gennem den finansielle strategi, der fastsætter maksimale grænser for hver modpart. Disse maksima er baseret på modpartens laveste kreditvurderinger hos enten Standard & Poor’s (S&P) eller Moody’s Investor Services (Moody’s). Hensigten med denne politik er at sprede modpartseksponering og reducere risikoeksponering til individuelle modparter. I tilfælde af, at en af TDC’s modparter misligholder sine forpligtelser, kan TDC påføres tab. Kreditrisici overvåges ugentligt.

Finansielle transaktioner indgås udelukkende med modparter, der har en kreditvurdering for langfristet gæld på mindst A fra Standard & Poor’s eller A2 fra Moody’s Investor Service. Fastsatte kreditrammer for en enkelt modpart er bestemt af modpartens rating og er samtidig af en sådan størrelse, at kreditrisiko er fordelt på flere modparter. Kreditrisikoen vurderes derfor at være minimal.

TDC’s maksimale kreditrisiko er summen af de finansielle aktiver opstillet i note 26A og udgør DKK 5.941m pr. 31. december 2011.

Kreditvurdering

TDC har vedtaget en gearingsmålsætning og ratingpolitik, hvor TDC vil sigte mod at opnå et forhold mellem nettogæld og EBITDA før pensionsindtægter på eller lavere end 2,2x målt som et gennemsnit for regnskabsåret. Endvidere tilstræber TDC at opretholde en stabil investment grade rating med det mål at opnå en rating på BBB hos S&P og Baa2 hos Moody’s. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at målene med en sådan politik vil blive nået til enhver tid.

TDC er kreditvurderet af tre internationale ratingbureauer – S&P’s, Moody’s og Fitch Ratings.

TDC’s kreditvurderinger pr. 31. december 2011
Kreditvurdering Kortfristet Langfristet Outlook
S&P A-2 BBB Stabilt
Moody's P2 Baa2 Stabilt
Fitch F3 BBB Stabilt
Specifikation af pensionsomkostninger indregnet i resultatopgørelsenDKKm
  2011 2010
     
Ydelsesbaserede ordninger:    
Pensionsindtægter fra den danske ydelsesbaserede ordning (Operations & hovedkontoret) 304 291
Pensionsomkostninger fra de norske ydelsesbaserede ordninger (Nordic) (17) (15)
Årets pensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra ydelsesbaserede ordninger 287 276
     
Ydelsesbaserede ordninger (395) (399)
Pensionsomkostninger i alt indregnet i resultatopgørelsen (108) (123)
     
Årets pensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra ydelsesbaserede ordninger indregnes således i resultatopgørelsen:    
Medarbejdernes optjente pensionsrettigheder1 indregnet i personaleomkostninger (152) (159)
     
Renteomkostninger2 (851) (828)
Forventet afkast på pensionsordningens aktiver3 1.290 1.263
Nettorenter indregnet i pensionsindtægter 439 435
     
Nettopensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra ydelsesbaserede ordninger 287 276

1 Stigningen i nutidsværdien af pensionsforpligtelsen vedrørende medarbejdernes ansættelsesperiode i regnskabsperioden.

2 Stigningen i nutidsværdien af pensionsforpligtelsen fordi pensionsydelserne er en periode tættere på afregning. Renteomkostningen repræsenterer ophævelsen af diskonteringen af the pensionsforpligtelser.

3 Renter, udbytter og andre indtægter fra pensionskassens aktiver. Det forventede afkast på pensionskassens aktiver er baseret på markedsforventningerne ved regnskabsårets begyndelse over den hertil svarende pensionsforpligtelses forventede levetid.

A: Den danske ydelsesbaserede pensionsordning 

Pr. 31. december 2011 var 1.790 af TDC’s medarbejdere (2010: 2.069) berettigede til pension på tjenestemandslignende vilkår fra pensionskassen tilknyttet TDC. Heraf var 156 (2010:178) ansatte udlånt til eksterne parter i forbindelse med outsourcing af opgaver eller frasalg af aktiviteter. Herudover er der 8.362 (2010: 8.270) medlemmer af pensionskassen, som modtager eller har ret til at modtage pensionsydelser. De fremtidige pensionsydelser er primært baseret på medlemmernes anciennitet i pensionskassen og løn på pensioneringstidspunktet. Siden 1990 er der ikke optaget nye medlemmer i pensionsordningerne, og pensionskassen er i henhold til vedtægterne udelukket fra at optage nye medlemmer i fremtiden.

Pensionskasserne har ydelsesbaserede pensionsordninger i tre separate juridiske enheder, som overvåges af Finanstilsynet. I henhold til lovgivningen, vedtægter og pensionsregulativerne er TDC forpligtet til at indbetale bidrag til sikring af, at præmiereservekravet i pensionskasserne er sikret. Det er ikke muligt at distribuere midler fra pensionskassen til TDC, før alle pensionsforpligtelser er opfyldt.

Ordinære månedlige indbetalinger til pensionskassen sker på basis af en procentdel af lønningerne. Ekstraordinære bidrag indbetales i forbindelse med fratrædelsesordninger og anden fratræden. Risikoen for kapitalindskud til pensionskassen kan generelt kategoriseres som risici forbundet med investeringer, levealder og regulering.

Risici forbundet med investeringer styres inden for risikotolerancer for at afbøde uforholdsmæssige store risici, der kan føre til sponsorbidrag. Pensionskassen investerer i mange forskellige værdipapirer (hovedsageligt fast forrentede værdipapirer), og afkastet på disse investeringer har indvirkning på TDC’s finansielle resultat. Ikke-kompenserede risici vedrørende nominelle rentesatser og inflation er fuldt sikret.

Efter indførelsen af Finanstilsynets benchmark for levealder, har pensionskassens aktuar foretaget en detaljeret statistisk levetidsanalyse, der har underbygget pensionskassens forudsætninger vedrørende observeret aktuel levetid. Pensionskassen har dog i overensstemmelse med sektoren øget sine hensatte forpligtelser i overensstemmelse med de forventede levetidsforlængelser.

Andre risici for kapitalindskud ud over de planlagte ordinære indskud og ekstraordinære indskud i forbindelse med fremtidige fratrædelser vedrører primært ændringer i pensionsregulativer og pensionsydelser, som TDC ikke har fuld kontrol over.

Overdækningen udgør iht. Finanstilsynets pensionsregler ca. DKK 2,5 mia. pr. 31. december 2011 (2010: DKK 1,9 mia.).

Specifikation af (pensionsomkostninger)/indtægterDKKm
  Forventet 2012 2011 2010
Medarbejdernes optjente rettigheder i regnskabsåret indregnet i personaleomkostninger (144) (134) (144)
       
Renteomkostninger (843) (840) (818)
Forventet afkast på pensionsordningens aktiver 923 1.278 1.253
Nettorenter indregnet i pensionsindtægter 80 438 435
       
Årets pensions(omkostninger)/indtægter i alt (64) 304 291
Danske fratrædelsesordninger indregnet i særlige poster   (230) (193)
Pensions(omkostninger)/indtægter i alt indregnet i resultatopgørelsen   74 98

Aktiver og forpligtelser DKKm
  2011 2010
Specifikation af pensionsaktiver    
Dagsværdi af pensionskassernes aktiver 28.400 24.976
Forventede pensionsforpligtelser (20.340) (17.489)
Pensionsaktiver indregnet i balancen 8.060 7.487
     
Ændring i nutidsværdien af pensionsforpligtelser    
Forventede pensionsforpligtelser pr. 1. januar (17.489) (16.865)
Medarbejdernes optjente rettigheder i regnskabsåret (134) (144)
Rente (840) (818)
Særlige fratrædelsesgodtgørelser (230) (193)
Aktuarmæssige gevinster/(tab) (2.676) (487)
Betalte pensionsydelser 1.029 1.018
Forventede pensionsforpligtelser pr. 31. december (20.340) (17.489)
     
Ændring i dagsværdien af pensionskassernes aktiver    
Dagsværdi af pensionskassernes aktiver pr. 1. januar 24.976 24.471
Realiseret afkast på pensionskassernes aktiver 4.266 1.309
TDC’s pensionsbidrag 187 214
Betalte pensionsydelser (1.029) (1.018)
Dagsværdi af pensionskassernes aktiver pr. 31. december 28.400 24.976
     
Ændring af pensionsaktiver indregnet i balancen    
Pensionsaktiver indregnet i balancen pr. 1. januar 7.487 7.606
Pensions(omkostninger)/indtægter i alt indregnet i resultatopgørelsen 74 98
Aktuarmæssig gevinst/(tab) på forventede pensionsforpligtelser og pensionsaktiver
indregnet i anden totalindkomst
312 (431)
TDC’s pensionsbidrag 187 214
Pensionsaktiver indregnet i balancen pr. 31. december 8.060 7.487

Under pensionskassernes aktiver indgår ejendomme, som anvendes af koncernselskaber, med en dagsværdi på DKK 140m pr. 31. december 2011 mod DKK 502m pr. 31. december 2010.

Vægtet gennemsnitlig fordeling af pensionskassens aktiver på kategorier pr. 31. december%
  Strategisk fordeling af aktiver 2011 2010
       
Stats- og realkreditobligationer (inkl. sikringer og repo-aftaler) 61,0 58,2 46,6
High yield-obligationer 9,0 7,0 7,8
Investment grade-obligationer 13,5 13,8 15,6
Emerging markets-gæld 6,0 6,3 6,0
Ejendomme 6,5 6,7 13,6
Alternativer 2,5 2,6 2,4
Ordinære aktier 1,5 1,5 6,8
Likvide beholdninger 0,0 3,9 1,2
I alt 100,0 100,0 100,0

Vægtede gennemsnitlige forudsætninger anvendt til at opgøre pensionsforpligtelser%
  2011 2010
     
Diskonteringssats 4,25 4,95
Generel løninflation 2,25 2,25
Generel prisinflation 2,25 2,25

Vægtede gennemsnitlige forudsætninger anvendt til at opgøre årets pensionsomkostninger%
  2012 2011 2010
       
Diskonteringssats 4,25 4,95 5,00
Forventet afkast på pensionsordningens aktiver 3,30 5,20 5,20
Generel løninflation 2,25 2,25 2,25
Generel prisinflation 2,25 2,25 2,25

Grundlaget for fastsættelsen af det samlede forventede afkast er pensionskassernes strategiske fordeling af aktiver. Det samlede forventede afkast er baseret på det gennemsnitlige langsigtede afkast på investerede, eller planlagt investerede, aktiver i pensionskasserne.

I 2011 er den forudsatte diskonteringsfaktor faldet fra 5,00% til 4,95% for at afspejle de ændrede markedsvilkår. Forudsætningerne for 2012 afspejler et fald i diskonteringsfaktoren til 4,25% og et fald i forventet afkast på pensionsaktiver fra 5,20% til 3,30% samt uændrede forudsætninger for inflation. De ændrede forudsætninger har medført en stigning i pensionsforpligtelsen ultimo 2011 i forhold til 2010.

Med de ændrede forudsætninger forventes TDC’s pensionsomkostninger fra den danske ydelsesbaserede tilsagnsordning at udgøre DKK 64m i 2012 sammenlignet med en indtægt på DKK 304m i 2011 forudsat, at øvrige faktorer er uændrede. Pensionsomkostningerne vedrørende ydelsesbaserede ordninger i 2012 omfatter: DKK 144m vedrørende medarbejdernes optjente pensionsrettigheder, DKK 843m vedrørende renteomkostninger og forventet afkast på aktiver på DKK 923m.

Dødelighedsforudsætningerne er baseret på regelmæssigt opstillede dødelighedstabeller. I 2011 gennemførtes den seneste undersøgelse i forbindelse med IAS 19, der analyserede den faktiske dødelighed, som TDC's pensionskasse havde oplevet. Resultatet viste en bedste tilpasning til forskellige justerede standardtabeller med hensyntagen til en bredere vifte af faktorer, der globalt påvirker dødeligheden. De vedtagne dødelighedsforudsætninger er baseret på den bedste tilpasning til TDC's seneste erfaringer samt en tolerance for fremtidig forbedring. Vi forudsætter en forventet levetid for 60-årige mænd på 23,0 år (21,6 år før hensyntagen til fremtidig forbedring) og 24,6 år (23,0 år før hensyntagen til fremtidig forbedring) for 60-årige kvinder. De korrigerede forudsætninger resulterede i en stigning i pensionsforpligtelsen på ca. DKK 1,3 mia.

Følsomhedsanalyser

Tabellen nedenfor viser den forventede indvirkning af nogle af de risici som TDC er eksponeret for på grund af pensionsforpligtelserne. TDC er også eksponeret for udviklingen i markedsværdien af aktiver. For nogle af disse risici gælder det, at hvis pensionsforpligtelsen ændres i en retning, så ændres markedsværdien af aktiver muligvis i den modsatte retning, hvorved en del af risikoen ophæves.

Forventede pensionsforpligtelser pr. 31. december 2011DKKm
   
Rapporteret pensionsforpligtelse 20.340
   
Sensitivitet vedrørende diskonteringssats  
3,75% (forudsætning -0,5%) 21.707
4,75% (forudsætning +0,5%) 19.110
   
Sensitivitet vedrørende generel prisinflation  
2,50% (forudsætning +0,25%) 21.031
2,00% (forudsætning -0,25%) 19.651
   
Sensitivitet vedrørende dødelighed  
Forventning +1 års levealder 21.143
Forventning -1 års levealder 19.636

Opnåede gevinster og tabDKKm
  2011 2010 2009 2008 2007
Gevinst/(tab) på pensionsaktiver          
Gevinst/(tab) på pensionsaktiver, DKK mio. 2.988 65 1.246 (62) (892)
% af dagsværdi af pensionskassernes aktiver pr. 31. december 10,5% 0,26% 5,09% (0,27%) (4,02%)
           
Opnåede gevinster/(tab) på forventede pensionsforpligtelser som følge af den demografiske udvikling
Forpligtelser
         
Gevinst/(tab) på forventede pensionsforpligtelser, DKK mio. 230 (570) 337 321 499
% af forventede pensionsforpligtelser pr. 31. december 1,13% (3,26%) 2,00% 2,03% 2,95%
           
Pensionsaktiver indregnet i balancen, DKKm          
Dagsværdi af pensionskassernes aktiver pr. 31. december 28.400 24.976 24.471 22.876 22.178
Forventede pensionsforpligtelser pr. 31. december (20.340) (17.489) (16.865) (15.846) (16.908)
Pensionsaktiver indregnet i balancen pr. 31. december 8.060 7.487 7.606 7.030 5.270

PengestrømmeDKKm
  Forventet 2012 2011 2010
       
Ordinære bidrag 130 135 150
Ekstraordinære bidrag i forbindelse med fratrædelser 55 52 64
Kapitalindskud 0 0 0
I alt 185 187 214

Fremtidige pensionsindbetalinger er baseret på de aktuarmæssige forudsætninger pr. 31. december 2011, anslået til: DKK 1.013m i 2012, DKK 1.075m i 2013, DKK 1.089m i 2014, DKK 1.105m i 2015, DKK 1.125m i 2016 og DKK 5.915m for årene 2017-2021.

Øvrige oplysninger

For 561 medlemmer af tilsagnsordningerne vil pensionskasserne få en del af pensionsydelserne refunderet af staten. Den hertil svarende pensionsforpligtelse på DKK 459m (2010: DKK 412m) er fratrukket ved opgørelsen af den forventede pensionsforpligtelse.

B: Udenlandske ydelsesbaserede pensionsordninger 

TDC’s udenlandske ydelsesbaserede pensionsordninger vedrører TDC Norge og Sunrise (indtil frasalget i 2010). Forskellen mellem de aktuarmæssigt opgjorte pensionsforpligtelser og dagsværdien af pensionskassernes aktiver er indregnet i balancen som pensionsforpligtelser m.v.

Pensionsforpligtelser m.v. vedrørende udenlandske pensionsordninger udgjorde DKK 99m pr. 31. december 2011 mod DKK 73m pr. 31. december 2010.

C: Pensioner til tidligere statstjenestemænd 

TDC har medarbejdere, som på grund af tidligere ansættelsesaftaler som statstjenestemænd har bibeholdt retten til statstjenestemandspensioner. I 1994 indgik TDC en aftale med staten om at indbetale et engangsbeløb på DKK 1.210m vedrørende TDC’s pensionsforpligtelse over for medarbejdere, som var omfattet af statens tjenestemandspensionsordning. I henhold til aftalen ophørte TDC’s bidragspligt over for staten pr. 1. juli 1994. Tidligere indbetalte TDC årlige pensionsbidrag til staten. Den aftalte engangsbetaling blev regnskabsmæssigt behandlet som en periodeafgrænsningspost, der blev amortiseret og omkostningsført i perioden 1994 til 2008.

I forbindelse med de i 2011 og tidligere år besluttede personalereduktioner fratrådte et antal medarbejdere, der har bevaret retten til statstjenestemandspension. Det vurderes, at fratrædelserne ikke giver anledning til yderligere betalinger.

Note 28 Regulering for ikke-likvide posterDKKm
  2011 2010
     
Pensionsindtægter 152 160
Aktiebaseret aflønning 43 0
(Fortjeneste)/tab vedrørende afhændelse af virksomheder og materielle anlægsaktiver, netto (6) (4)
Andre reguleringer (46) 61
I alt 143 217

    

Note 29 Ændring i driftskapital DKKm
  2011 2010
     
Ændring i varelager 25 (42)
Ændring i tilgodehavender (185) 805
Ændring i leverandørgæld 196 340
Ændring i andre poster, netto (103) (532)
I alt (67) 571
2011  

TDC foretog i løbet af 2011 følgende erhvervelser:

I marts 2011 erhvervede TDC Hosting A/S 100% af aktierne i hostingudbyderen DIR A/S. Erhvervelsen forventes at forbedre TDC's markedsposition i hostingsegmentet.

I maj 2011 erhvervede TDC A/S 100% af aktierne i Onfone ApS, der udbyder mobiltjenester. Erhvervelsen forventes at forbedre TDC's markedsposition i lavprissegmentet for mobiltjenester.

Aktiver og forpligtelser på overtagelsestidspunktet1DKKm
  Dagsværdi på overtagelsestidspunktet
   
Immaterielle aktiver 114
Materielle aktiver 7
Andre anlægsaktiver 1
Tilgodehavender 11
Likvide beholdninger 12
Udskudte skatteaktiver/(-forpligtelser), netto (12)
Tilgodehavende/(skyldig) selskabsskat, netto (2)
Kortfristede gældsforpligtelser (119)
Erhvervede nettoaktiver 12
Goodwill 247
Anskaffelsessum 259
Likvide beholdninger i erhvervede dattervirksomheder (12)
Ændring i ikke-betalt andel af anskaffelsessum 20
Nettopengestrømme ved erhvervelser 267

1 Herunder uvæsentlige justeringer vedrørende tidligere års køb af ejerandele.

De erhvervede virksomheder bidrog med DKK 245m i omsætningen og DKK (92)m i årets resultat (inkl. særlige poster) i 2011.

Opgjort som om virksomhederne blev erhvervet pr. 1. januar 2011, ville de erhvervede virksomheder have bidraget til omsætningen med DKK 352m og DKK (131)m til årets resultat (inkl. særlige poster).

I de erhvervede virksomheder indregnes tilgodehavender fra kunder til dagsværdi. På anskaffelsestidspunktet udgjorde kontraktbeløbet DKK 17m og reservation til imødegåelse af tab på tilgodehavender udgjorde DKK 4m.

I 2011 udgjorde transaktionsomkostninger ved erhvervelse af virksomheder mindre end DKK 1m. Sådanne omkostninger indregnes som særlige poster.

Ved indregning af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi er goodwill i forbindelse med overtagelserne opgjort til DKK 247m. Goodwill repræsenterer værdien af den eksisterende medarbejderstab og knowhow samt forventede synergier fra sammenlægningen med TDC.

2010 

TDC foretog i løbet af 2010 følgende erhvervelser:

TDC A/S erhvervede i januar 2010 den resterende aktiepost på 80% af aktierne i Unotel A/S, som udbyder mobiltjenester. Erhvervelsen forventes at forbedre TDC's markedsposition i segmentet for udbud af mobiltjenester. Den tidligere ejede aktiepost blev målt igen til dagsværdien på erhvervelsestidspunktet og gevinsten på DKK 9m blev indregnet som Resultat fra joint ventures og associerede virksomheder i resultatopgørelsen.

I januar 2010 erhvervede Telmore A/S 100% af aktierne i M1 A/S, der udbyder mobiltjenester. Erhvervelsen forventes at forbedre TDC's markedsposition i lavprissegmentet for mobiltjenester.

I februar 2010 erhvervede TDC Oy Finland AinaComs fibernet. Erhvervelsen forventes at forbedre TDC's markedsposition i Helsingforsområdet.

I marts 2010 erhvervede YouSee A/S 100% af aktierne i Nordit A/S, der udbyder bredbåndsapplikationer. Erhvervelsen resulterede i en stigning i YouSee’s kundebase.

I april 2010 erhvervede YouSee A/S den kommunale kabel-tv-operatør Nakskov Fællesantenne. Erhvervelsen resulterede i en stigning i YouSee’s kundebase.

Aktiver og forpligtelser på overtagelsestidspunktet1DKKm
  Dagsværdi på over-tagelsestidspunktet
Immaterielle aktiver 107
Materielle aktiver 77
Varebeholdninger 1
Likvide beholdninger 17
Udskudte skatteaktiver/(-forpligtelser), netto (20)
Tilgodehavende/(skyldig) selskabsskat, netto (1)
Kortfristede gældsforpligtelser (34)
Erhvervede nettoaktiver 147
Goodwill 231
Anskaffelsessum 378
Likvide beholdninger i erhvervede dattervirksomheder (17)
Dagsværdien af tidligere erhvervede egenkapitalandele (19)
Ændring i ikke-betalt andel af anskaffelsessum (56)
Nettopengestrømme ved erhvervelser 286

1 Herunder uvæsentlige justeringer vedrørende tidligere års køb af ejerandele.

De erhvervede virksomheder bidrog med DKK 344m i omsætningen og DKK 6m i årets resultat i 2010.

Opgjort som om virksomhederne blev erhvervet pr. 1. januar 2010, ville de erhvervede virksomheder have bidraget til omsætningen med DKK 359m og DKK 6m til årets resultat.

Efter indregning af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi er goodwill i forbindelse med erhvervelserne opgjort til DKK 231m. Goodwill repræsenterer værdien af den eksisterende medarbejderstab og knowhow samt forventede synergier fra sammenlægningen med TDC.

  2011 2010
Den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser udgør på
afståelsestidspunktet følgende:
   
Immaterielle aktiver 6 0
Nettoaktiver 6 0
Fortjeneste/(tab) ved salg af dattervirksomheder (4) 0
Modtagne forudbetalinger vedrørende frasalg af dattervirksomheder 5 0
Nettopengestrømme fra frasalg 7 0

    

TDC frasolgte Sunrise i 2010. Frasalget af Sunrise er præsenteret som ophørt aktivitet. Se note 12 for yderligere information.

Note 32 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter DKKm
  2011 2010
     
Den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser i ophørte aktiviteter udgør på
afståelsestidspunktet følgende:
   
Immaterielle aktiver 0 14.406
Materielle aktiver 0 4.546
Varebeholdninger 0 88
Tilgodehavender 0 2.697
Likvide beholdninger 0 633
Udskudte skatteaktiver/(-forpligtelser), netto 0 (268)
Hensatte forpligtigelser 0 (869)
Langfristede gældsforpligtelser 0 (428)
Tilgodehavende/(skyldig) selskabsskat, netto 0 (242)
Periodeafgrænsningsposter 0 (154)
Kortfristede gældsforpligtelser 0 (3.521)
Nettoaktiver 0 16.888
Fortjeneste /(tab) ved salg af ophørte aktiviteter inklusive skat 0 774
Heri indregnet tilbageførsel af valutakursreguleringer ført på egenkapitalen inklusive skat 0 (1.312)
Ikke-modtagne salgssummer og ikke-betalte salgsomkostninger, netto (67) 10
Likvide beholdninger i ophørte aktiviteter 0 (633)
Nettopengestrømme fra frasalg (67) 15.727
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter eksklusive frasalg 0 (400)
Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (67) 15.327

    

Note 33 Likvider pr. 1. januar DKKm
  2011 2010
     
Likvider pr. 1. januar 831 763
Urealiserede valutakursreguleringer 0 0
Korrigerede likvider pr. 1. januar 831 763

    

Note 34 Rentebærende nettogældDKKm
  2011 2010
     
Rentebærende tilgodehavender 226 208
Likvide beholdninger 1.489 831
Langfristede lån (19.404) (23.428)
Kortfristede lån (3.816) (216)
Rentebærende gældsforpligtelser (2) (2)
Afledte finansielle instrumenter til sikring af dagsværdi og valuta vedr. lån 494 0
I alt (21.013) (22.607)

    

Den rentebærende nettogæld faldt med DKK 1.594m sammenlignet med ultimo 2010 hovedsageligt pga. de positive pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter, hvilket blev delvist opvejet af udbyttet på DKK 1,8 mia. udloddet i august 2011.

Note 35 Oversigt over koncernselskabet pr. 31. december 2011
Selskabsnavn Hjemsted Valuta TDC’s ejerandel i Antal ikke viste
dattervirksomheder,
joint ventures og
associerede virksomheder1
         
Privat        
         
Fullrate A/S København DKK 100,0  
Onfone ApS København DKK 100,0  
TDC Contact Center Europe A/S Sønderborg DKK 100,0  
Telmore A/S Tåstrup DKK 100,0  
M1 A/S Aalborg DKK 100,0  
FASTTV NET A/S København DKK 100,0  
         
Erhverv       1
         
NetDesign A/S Farum DKK 100,0  
TDC Mobil Center A/S Odense DKK 100,0  
         
Nordic        
         
TDC AS Oslo, Norge NOK 100,0 2
TDC Con SQOV AB Stockholm, Sverige SEK 100,0 1
TDC Sverige AB Stockholm, Sverige SEK 100,0 2
TDC Hosting AB Stockholm, Sverige SEK 100,0  
TDC Oy Finland Helsinki, Finland EUR 100,0 3
TDC Hosting Oy Helsinki, Finland EUR 100,0  
TDC Hosting A/S Aarhus DKK 100,0  
TDC Song Danmark A/S København DKK 100,0  
         
Wholesale       1
         
OCH A/S2 København DKK 33,3  
Companymobile A/S Skanderborg DKK 100,0  
         
YouSee        
         
YouSee A/S København DKK 100,0 1
Dansk Kabel TV A/S Albertslund DKK 100,0  
         
Andre       13
         
ADSB Telecommunications B.V.2 Amsterdam, Holland EUR 34,7  
TDC Reinsurance A/S København DKK 100,0  

1 For at fremme overskueligheden er visse mindre virksomheder ikke medtaget særskilt i oversigten. I henhold til årsregnskabslovens § 6 har følgende dattervirksomheder valgt ikke at udarbejde årsrapport: Kaisai A/S, Anpartsselskabet af 28. august 2000, Jydsk Tele A/S, TDCH I ApS, TDCH II ApS, TDCH III ApS, TDCT IV ApS, TDCT V ApS, TDCT VI ApS og TDCKT XII ApS.

2 Virksomheden er medtaget efter den indre værdis metode.

Note 36 Nærtstående parter
Navn på nærtstående part Forbindelsens art Hjemsted
     
NTC Parent S.àr.l. Indirekte ejerandel Luxemburg
NTC Holding G.P. Indirekte ejerandel Luxemburg
NTC Holding GP & Cie S.C.A. Ejer Luxemburg
Nordic Telephone Management Holding ApS (likvideret i 2011) Tilknyttet virksomhed Aarhus
NTC S.A. (likvideret i 2011) Tilknyttet virksomhed Luxemburg
TDC Pensionskasse Pensionskasse København

    

Koncernens danske selskaber har indgået lejekontrakter med TDC Pensionskasse om leje af bygninger. Lejekontrakterne er uopsigelige frem til senest 2016. Den samlede leasingforpligtelse udgjorde DKK 2m pr. 31. december 2011 (2010: DKK 1.486m). Lejeomkostningerne udgjorde DKK 3m i 2011 (2010: DKK 93m). Desuden indbetales årlige bidrag til pensionskassen, jf. note 27 Pensionsforpligtelser. Koncernens danske selskaber har også indgået tre lejekontrakter med pensionskassen, som opfylder betingelserne for finansiel leasing. Gælden vedrørende disse kontrakter udgjorde DKK 34m pr. 31. december 2011 (2010: DKK 40m). Den dermed forbundne renteomkostning udgjorde DKK 1m i 2011 (2010: DKK 2m). TDC A/S har udstedt efterstillet lånekapital til pensionskassen på DKK 149m (uændret fra 2010). Den dermed forbundne renteindtægt udgjorde DKK 4m i 2011 (2010: DKK 4m). TDC A/S har andre skyldige beløb til pensionskassen på DKK 24m (2010: DKK 27m). TDC A/S opkrævede DKK 15m af pensionskassen i 2011 (2010: DKK 14m) for investeringsrådgivning.

Vederlag til bestyrelse og koncernledelsen er beskrevet i note 6.

Herudover har koncernen følgende transaktioner og mellemværender med nærtstående parter:

DKKm
  2011
  Moderselskabet Joint ventures og associerede
virksomheder
Andre
nærtstående
parter
I alt
         
Indtægter 0 4 0 4
Omkostninger 0 0 0 0
         
Tilgodehavender 0 0 0 0
Gældsforpligtelser 0 0 0 0
  2010
  Moderselskabet Joint ventures og associerede
virksomheder
Andre
nærtstående
parter
I alt
         
Indtægter 9 0 10 19
Omkostninger 0 0 0 0
         
Tilgodehavender 21 0 10 31
Gældsforpligtelser 0 0 0 0
Note 37 Andre finansielle forpligtelserDKKm
  2011 2010
     
Leje- og leasingforpligtelser for alle operationelle leasingaftaler    
Lejeomkostninger vedrørende ejendomme og mobilmastepositioner i uopsigelighedsperioden 7.714 7.835
Lejeomkostninger vedrørende driftsmidler, it-udstyr o. lign. i uopsigelighedsperioden 724 796
I alt 8.438 8.631
     
der kan specificeres som følger:    
Til betaling inden for 1 år 807 831
Til betaling mellem 1-5 år 2.101 2.152
Til betaling efter mere end 5 år 5.530 5.648
I alt 8.438 8.631
     
Årets lejeomkostninger i alt for alle operationelle leasingaftaler    
Leasingydelser 1.129 1.117
Fremlejeydelser (36) (18)
I alt 1.093 1.099
     
Investerings- og købsforpligtelser    
Investeringer i immaterielle aktiver 20 67
Investeringer i materielle aktiver 154 131
Forpligtelser vedrørende aftaler om outsourcing 518 1.289
Andre købsforpligtelser 393 330

    

Operationelle leasingaftaler, hvor TDC Koncernen er leasingtager, vedrører væsentligst indgående aftaler om leje af fibernet, søkabler, køretøjer samt indgåelse af aftaler om leje af bygninger og mobilmastepositioner. Lejeaftalerne løber frem til senest 2037.

De samlede fremtidige minimumsfremlejeydelser, som forventes modtaget i henhold til uopsigelige fremlejekontrakter, udgjorde DKK 85m pr. 31. december 2011 mod DKK 33m pr. 31. december 2010.

Eventualaktiver

Det danske interessentselskab DPTG I/S, der ejes af GN Store Nord A/S (med 75%) og TDC (med 25%) indledte i juni 2001 en voldgiftssag mod Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA) med påstand om, at DPTG var berettiget til at modtage en andel på 14,8% af omsætningen fra al trafik gennem det fiberoptiske kabel North South Link (NSL), som blev leveret til TPSA i 1994. DPTG stillede krav om ca. DKK 5.000m inklusive renter for ikke afregnet trafikomsætning fra februar 1994 til midt juni 2004. Den 3. september 2010 blev DPTG I/S tildelt DKK 2.941m inklusive renter ved en voldgiftsret i Wien. Den 31. december 2011 havde TPSA endnu ikke betalt det tildelte beløb, og DPTG har derfor anmodet om en erklæring om anerkendelse af voldgiftskendelsen til byretten i Warszawa og er påbegyndt inddrivelse i andre lande. TPSA ankede kendelsen om tilkendelse af ikke-afregnet omsætning i Østrig.

Ud over kravet om ikke-afregnet trafikomsætning fra februar 1994 til midt juni 2004 har DTPG indgivet et krav mod TPSA om ikke-afregnet trafikomsætning for perioden juni 2004 til januar 2009. Kravet inklusive renter udgør DKK 2.386m.

TDC havde endnu ikke indregnet den eventuelle indtægt pr. 31. december 2011, idet realiseringen af indtægten på nuværende tidspunkt ikke blev anset som så godt som sikker.

Den 12. januar 2012 indgik DPTG et forlig med TPSA. I henhold til forliget betaler TPSA EUR 550m svarende til DKK 4,1 mia. til fuld og endelig afgørelse af alle krav i sagen. Af disse modtager TDC DKK 1,0 mia. Efter skat udgør beløbet ca. DKK 770m.

Forligsbeløbet blev modtaget med EUR 275m den 13. januar 2012 og EUR 275m den 19. januar 2012.

Provenuet af forliget vil blive indregnet i resultatopgørelsen under særlige poster vedrørende resultat af joint ventures og associerede virksomheder i 1. kvartal 2012.

Eventualforpligtelser

TDC er part i visse verserende retssager og sager, der verserer hos offentlige myndigheder og klagenævn. På grundlag af en juridisk vurdering af det sandsynlige udfald af de enkelte sager er det ledelsens opfattelse, at disse sager ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på TDC’s finansielle stilling.

Koncernen er forpligtet efter reglerne i Tjenestemandslovens §32 om fratrædelsesgodtgørelse over for tidligere statstjenestemænd og over for medarbejdere, der er medlemmer af de tilknyttede danske pensionskasser, og som er ansat på tjenestemandslignende vilkår før den 1. april 1970. I tilfælde af opsigelse har sådanne medarbejdere ret til enten en særlig fratrædelsesgodtgørelse (rådighedsløn) på tre års løn eller tre måneders fuld løn og to tredjedele af den samlede månedsløn i fire år og 9 måneder (ventepenge).

TDC’s samlede fratrædelsesgodtgørelser omfatter lønninger I opsigelsesperioden, rådighedsløn, ventepenge, udbetalinger iht. funktionærloven, særlige fratrædelsesgodtgørelser (iht. IAS 19 Personaleydelser), arbejdsmarkedsbidrag og genplaceringsomkostninger. I 2011 udgjorde de gennemsnitlige fratrædelsesomkostninger pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder DKK 395.000 (2010: DKK 384.000) for ikke-tjenestemænd, DKK 1.377.000 (2010: DKK 1.285.000) for tidligere statstjenestemænd, DKK 1.330.000 (2010: DKK 1.321.000) for medarbejdere ansat på tjenestemandslignende vilkår eller et vægtet gennemsnit på DKK 780.000 (2010: DKK 761.000) pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. De gennemsnitlige fratrædelsesomkostninger beregnes som de samlede omkostninger i 2011 divideret med antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere omfattet af fratrædelsesprogrammer for perioden.

Ændring i ejerforhold (change of control)

EU overtagelsesdirektivet, der er delvist implementeret i årsregnskabsloven, indeholder visse regler vedrørende børsnoterede selskabers præsentation af information vedrørende kapital- og ejerstruktur m.v. samt bestemmelser om ændring i ejerforhold (change of control) i væsentlige aftaler.

Oplysninger vedrørende TDC’s ejerforhold er indeholdt i afsnittet ’Aktionærinformation’. Se note 6 Personaleomkostninger for oplysninger vedrørende ejerskifteklausuler i relation til ledende medarbejderes ansættelseskontrakter.

Derudover har Koncernen indgået andre aftaler, som vil træde i kraft, blive ændret eller opsagt i forbindelse med ændringer i Koncernens ejerforhold, såfremt en overtagelse effektueres. En ændring i ejerforholdet kan resultere i opsigelse af ovennævnte aftaler af de pågældende modparter.

TDC har licens til at udbyde mobiltjenester i Danmark. TDC har UMTS-licenser til at levere 3G-tjenester, tre GSM-licenser (DCS 1800, DSC6 og GSM1) og en licens, der giver TDC adgang til parrede frekvenser på 2x20 MHz inden for 2,5 GHz frekvensområdet. Erhvervsstyrelsen kan trække de nuværende licenser tilbage, hvis TDC ikke opfylder licensbetingelserne, herunder opnår myndighedernes godkendelse ved ændring i ejerforhold (change of control). I tilfælde af tilbagetrækning af en licens på en teknologi, der er væsentlig for TDC’s udbud af tjenester, kan TDC blive tvunget til at ophøre med at bruge denne teknologi, hvilket kan få negativ indvirkning på TDC’s virksomhed, omsætning og indtjening.

Nogle af TDC’s kontrakter med tredjeparter indeholder ejerskifteklausuler. Ændrede ejerforhold kan føre til ophør af sådanne kontrakter. Ophør af sådanne kontrakter ville ikke hver for sig eller samlet have en væsentlig negativ indvirkning på TDC’s omsætning og indtjening.

Årets forsknings- og udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen udgør DKK 166m i 2011 mod DKK 178m i 2010.

Note 40 Revisionshonorarer1DKKm
  2011 2010
     
Lovpligtig revision 14 16
     
Andre ydelser end lovpligtig revision:    
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 1 2
Skatterådgivning 1 3
Andre ydelser 6 12
Andre ydelser end lovpligtig revision i alt 8 17
     
I alt 22 33

1 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer.

Afgørelse af tvist mellem DPTG og TPSA

Den 12. januar 2012 meddelte TDC A/S, at der var indgået forlig i den sag, der siden 2001 har verseret mellem Danish Polish Telecommunication Group I/S (DPTG) og Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA). TDC ejer 25% af DTPG og GN Store Nord A/S ejer 75%. TPSA er en polsk telekommunikationskoncern, som France Telecom har en bestemmende ejerandel i.

Sagen vedrører afregning af trafik, der i perioden februar 1994 til og med januar 2009 er ført via det fiberoptiske telekommunikationssystem (NSL) i Polen, og hvor DPTG var berettiget til at modtage 14,8% af det samlede overskud af NSL frem til januar 2009.

I henhold til forliget betaler TPSA EUR 550m svarende til DKK 4,1 mia. til fuld og endelig afgørelse af alle krav i sagen. Af disse modtager TDC DKK 1,0 mia. Efter skat udgør beløbet ca. DKK 770 m.

Forligsbeløbet blev modtaget med EUR 275m den 13. januar 2012 og EUR 275m den 19. januar 2012.

Provenuet af forliget vil blive indregnet i resultatopgørelsen under særlige poster vedrørende resultat af joint ventures og associerede virksomheder i 1. kvartal 2012.