Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+
KoncerntotalindkomstopgørelseDKKm
    2011 2010
       
Årets resultat   2.808 3.007
       
Valutakursregulering, udenlandske virksomheder   6 2.041
Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder   0 (706)
Tilbageførsel af valutakursreguleringer fra udenlandske virksomheder   (1) (1.234)
Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme   266 0
Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter til sikring af pengestrømme overført til resultatopgørelsen   (150) 0
Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger   276 (515)
Skat af anden totalindkomst   (78) 121
Tilbageførsel af skat vedrørende valutasikring af nettoinvesteringer i
udenlandske selskaber
  0 (78)
Anden totalindkomst   319 (371)
       
Totalindkomst i alt   3.127 2.636