Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+
Koncernpengestrømopgørelse DKKm
  Note 2011 2010
       
Driftsresultat før pensionsindtægter, afskrivninger, amortiseringer og særlige poster
(EBITDA før pensionsindtægter)
  10.501 10.337
Regulering for ikke-likvide poster 28 143 217
Pensionsbidrag   (157) (169)
Betalinger vedrørende hensatte forpligtelser   (90) (11)
Pengestrømme vedrørende særlige poster   (786) (792)
Ændring i driftskapital 29 (67) 571
Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat   9.544 10.153
Renteindbetalinger   720 339
Betalte renter   (1.365) (1.761)
Realiserede valutakursreguleringer   (7) 7
Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat   8.892 8.738
Betalt selskabsskat   (1.715) (1.500)
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter   7.177 7.238
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter   0 1.504
Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt   7.177 8.742
       
Investering i virksomheder 30 (267) (286)
Investering i materielle aktiver   (2.526) (2.678)
Investering i immaterielle aktiver   (955) (968)
Investering i øvrige anlægsaktiver   (27) (52)
Frasalg af virksomheder 31 7 0
Salg af materielle aktiver   18 39
Salg af immaterielle aktiver   0 9
Salg af joint ventures og associerede virksomheder   0 1
Salg af øvrige anlægsaktiver   109 12
Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder   4 34
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter   (3.637) (3.889)
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter 32 (67) 15.327
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt   (3.704) 11.438
       
Provenu ved langfristet lånoptagelse   16.678 0
Afdrag på langfristede lån   (17.928) (8.872)
Ændring i kortfristede banklån   215 (2.149)
Betalt udbytte   (1.780) (70)
Køb af egne aktier   0 (9.000)
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter   (2.815) (20.091)
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter   0 (21)
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt   (2.815) (20.112)
       
Pengestrømme i alt   658 68
       
Likvider pr. 1. januar 33 831 763
Likvider pr. 31. december   1.489 831