Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+
KoncernegenkapitalopgørelseDKKm
  Aktiekapital Reserve for valutakursreguleringer Reserve for sikring af pengestrømme Overført
resultat
Foreslået
udbytte
I alt
             
Egenkapital pr. 1. januar 2010 992 (644) 0 26.730 0 27.078
           
Valutakursreguleringer,
udenlandske virksomheder
- 2.041 - 0 - 2.041
Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder - (706) - 0 - (706)
Tilbageførsel af valutakursreguleringer af
udenlandske virksomheder
- (1.234) - 0 - (1.234)
Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende
ydelsesbaserede pensionsordninger
- 0 - (515) - (515)
Skat af anden totalindkomst - 0 0 121 - 121
Tilbageførsel af skat vedrørende valutasikring af
nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder
- (78) - 0 - (78)
Årets resultat - - - 3.007 0 3.007
Totalindkomst i alt - 23   2.613 0 2.636
Køb af egne aktier - - - (9.000) - (9.000)
Aktiebaseret aflønning - - - 141 - 141
Egenkapital pr. 31. december 2010 992 (621) 0 20.484 0 20.855
           
Valutakursreguleringer,
udenlandske virksomheder
- 6 - 0 - 6
Tilbageførsel af valutakursreguleringer ?af
udenlandske virksomheder
- (1) - 0 0 (1)
Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter
til sikring af pengestrømme
- - 266 - - 266
Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter
til sikring af pengestrømme overført til
resultatopgørelsen
- - (150) - - (150)
Aktuarmæssige gevinster/(tab) vedrørende
ydelsesbaserede pensionsordninger
- - - 276 - 276
Skat af anden totalindkomst - - - (78) - (78)
Årets resultat - - - 1.018 1.790 2.808
Totalindkomst i alt - 5 116 1.216 1.790 3.127
Udbetalt udbytte - - - (1.799) 0 (1.799)
Udbytte af egne aktier - - - 19 0 19
Annullering af egne aktier (167) - - 167 - 0
Aktiebaseret aflønning - - - 42 - 42
Egenkapital pr. 31. december 2011 825 (616) 116 20.129 1.790 22.244

Se moderselskabets egenkapitalopgørelse vedrørende reserver, der er disponible til udlodning. Frie reserver udgjorde pr. 31. december 2011 DKK 24.794m (før foreslået udbytte) mod DKK 22.461m pr. 31. december 2010. På generalforsamlingen, som afholdes den 8. marts 2012, vil bestyrelsen foreslå et udbytte pr. aktie på DKK 2,17 svarende til i alt DKK 1.790m. Inklusive det foreløbige udbytte på DKK 2,18 pr. aktier udloddet den 10. august 2011 vil det foreslåede udbytte for regnskabsåret 2011 i alt udgøre DKK 4,35 pr. aktie. For regnskabsåret 2010 blev der ikke udloddet udbytte.