Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+
Egenkapital og forpligtelser DKKm
  Note 2011 2010
Egenkapital      
Aktiekapital 21 825 992
Reserve for valutakursreguleringer   (616) (621)
Reserve for sikring af pengestrømme   116 0
Overført resultat   20.129 20.484
Foreslået udbytte   1.790 0
Egenkapital i alt   22.244 20.855
       
Langfristede forpligtelser      
Udskudte skatteforpligtelser 11 6.476 6.486
Hensatte forpligtigelser 24 858 974
Pensionsforpligtelser 27 99 73
Lån 22 19.404 23.428
Afledte finansielle instrumenter 26 38 0
Periodeafgrænsningsposter 23 871 971
Langfristede forpligtelser i alt   27.746 31.932
       
Kortfristede forpligtelser      
Lån 22 3.816 216
Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser 25 6.914 6.141
Skyldig selskabsskat 11 363 861
Afledte finansielle instrumenter 26 72 659
Periodeafgrænsningsposter 23 3.043 3.072
Hensatte forpligtigelser 24 967 1.050
Kortfristede forpligtelser i alt   15.175 11.999
       
Forpligtelser i alt   42.921 43.931
       
Egenkapital og forpligtelser i alt   65.165 64.786