Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+
Aktiver DKKm
  Note 2011 2010
Anlægsaktiver      
Immaterielle aktiver 14 33.543 34.799
Materielle aktiver 15 15.343 15.531
Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder 16 122 137
Værdipapirer og andre kapitalandele   5 7
Udskudte skatteaktiver 11 50 66
Pensionsaktiver 27 8.060 7.487
Tilgodehavender 17 278 241
Afledte finansielle instrumenter 26 324 0
Periodeafgrænsningsposter 18 305 270
Anlægsaktiver i alt   58.030 58.538
       
Omsætningsaktiver      
Varebeholdninger 19 281 307
Tilgodehavender 17 4.773 4.404
Afledte finansielle instrumenter 26 13 91
Periodeafgrænsningsposter 18 579 615
Likvide beholdninger 20 1.489 831
Omsætningsaktiver i alt   7.135 6.248
       
Aktiver i alt   65.165 64.786