Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Risikofaktorer

TDC stilles over for både interne risici såsom operationelle risici og eksterne risici såsom makroøkonomiske og regulatoriske risici. Hvordan TDC afbøder risici har betydelig indvirkning på TDC's forretning, finansielle situation og driftsresultat. I det følgende beskrives de risici, som TDC står over for, herunder deres indvirkning samt de afbødende faktorer og initiativer, som TDC tager for at håndtere disse risici. De nedenfor beskrevne risici er ikke de eneste, TDC står overfor. Yderligere risici, som TDC på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med eller vurderer som uvæsentlige, kan også påvirke TDC’s forretning, finansielle stilling og driftsresultat negativt.

Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for TDC, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan indtræffe i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser.

Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning
Risiko for langvarig svag makroøkonomisk udvikling
 • Kunderne vil muligvis reducere deres brug af telekommunikationsprodukter og have et større incitament til at bruge tid på at analysere forskellige tilbud pga. øget fokusering på omkostninger, hvilket kan medføre øget churn og faldende ARPU på tværs af produkterne i Privat, YouSee og Wholesale. Flere kunder kan evt. prioritere omkostninger højere end bekvemmelighed og vælge den billigste leverandør til at dække hvert enkelt kommunikationsbehov i stedet for en kombinationsløsning, hvilket kan have indflydelse på efterspørgslen af kombinationsprodukter såsom TDC HomeTrio.
 • Flere virksomheder kan gå konkurs, og andre erhvervskunder kan evt. skære ned på deres investeringer, hvilket kan give et vigende telemarked og dermed mindske omfanget af kontrakter og øge risikoen for at påføre tab pga. tab på uerholdelige kreditorer.
 • Fokusere på tilgang af kunder med stort forbrug - f.eks. ved at øge salget af smartphones, tjenester der kræver høj bredbåndskapacitet og værdiforøgende bredbåndstjenester, samt stimulere til øget brug af data og SMS.
 • Lancere produkter til delvis fast pris på de relevante markeder.
 • Fremme proaktiv kundekontakt, fokusering på churn og bedre redskaber til brug for TDC's save teams.
 • Sætte skub i salget af TDC HomeTrio Mini til tv-segmentet med lav ARPU.
 • Inkludere mere VAS-indhold og opbygge opfattelsen af værdi for at retfærdiggøre prissætningen.
 • Øge netkapaciteten for både up- og download.
 • Faldende efterspørgsel i de øvrige nordiske lande, især i Sverige hvor regeringen har nedjusteret forventningerne om fremtidig vækst i bruttonationalproduktet, kan indvirke på især produktområder med engangsindtægter.
 • Fokusere mere på krydssalg mellem operatør- og integratorforretningerne.
 • Styrke det fællesnordiske produktudbud og fokusere på fællesnordisk samarbejde og salg til partnere for at appellere til en bredere kreds af kunder.
Risiko for øget konkurrencemæssigt pres
 • TDC er udsat for omfattende konkurrence fra veletablerede pan-nordiske og danske telekommunikationsselskaber, herunder elselskaberne og tv-distributører. Nogle af disse konkurrenter er udsat for færre myndighedskrav i Danmark end TDC er, og baserer deres prisstrategier på marginalomkostninger. Konkurrencen kan skærpes yderligere fremover og medføre øget churn og faldende ARPU på tværs af alle produkter og tjenester på markederne for privatkunder, erhverv og engrossalg i Danmark og i de andre nordiske lande.
 • En ændring af platform og teknologi har øget konkurrence fra elselskaber, der har udrullet fibernet for at tilbyde fastnettelefoni, bredbånd og tv. TDC TV og YouSee udfordres også af udbydere af betalings-tv-tjenester på andre platforme, bl.a. elselskaber, DTH-distributører, DTT-udbydere og operatører, der udbyder TVoIP. Endvidere kan det forventes, at udenlandske udbydere på OTT-markedet vil vinde markedsandele på VoD-markedet.
 • Fremme proaktiv kundekontakt, fokusering på churn og bedre redskaber til brug for TDC's save teams.
 • Inkludere mere VAS-indhold og opbygge opfattelsen af værdi for at retfærdiggøre prissætningen.
 • Fortsat fokusere på styring af produktudvikling og salg.
 • Fokusere på alle former for IP-underholdning til hjemmet og OTT.
 • Fortsat fokusere på at konkurrere med elselskaberne.
 • Forsætte med at øge netkapaciteten for både up- og download.
 • Hvis operatører, der p.t. er afhængige af national roaming eller MVNO-aftaler med TDC, fremskynder udrulning af egne net, vil det have en negativ indvirkning på TDC’s engrosvirksomhed.
 • Kompensere med salg af mobil fiber-backhaul og mobilmastlokationer.
 • Tilbyde fordele ved fortsat at benytte TDC's net.
Risici forbundet med den teknologiske udvikling
 • Ændret teknologi kan fremskynde udskiftning til mere avancerede eller billigere alternative - fastnet til mobiltelefoni og VoIP og fastnetbredbånd til mobilbredbånd - markeder, hvor TDC's markedsandel og rentabilitet er mindre.
 • Strukturere migreringen så den forbliver i TDC.
 • Den teknologiske udvikling kan forringe TDC's prisstruktur inden for et eller flere produktmarkeder.
 • Det er muligt, at TDC i fremtiden ikke kan følge med den teknologiske udvikling og ikke kan levere de komplekse løsninger, der efterspørges, og derfor kan miste momentum i forhold til sine konkurrenter.
 • Fortsat fokusere på innovation og værdiskabelse herunder lancering af nye og/eller forbedrede produkter.
 • Med øget kompleksitet følger en øget risiko for fejl, hvilket kan medføre reduceret kundetilfredshed.
 • Løbende og konsekvent arbejde på at løse kvalitetsproblemer, når de opstår, og fokusere på at løse dem rigtigt første gang.
 • En ændret it-teknologi kan medføre øgede omkostninger fremover, da faldende driftsomkostninger på de traditionelle systemer ikke længere kan kompensere for øgede driftsomkostninger til nye systemer.
 • Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere situationen ud fra et fælles mål om at optimere omkostningerne yderligere.
 • Hvis det ikke lykkes at identificere potentiel optimering, skal det overvejes at udbyde it i licitation.
 • Nordic: Den øgede smartphone-penetrering på mobilmarkedet har medført tekniske udfordringer for MVNO-set-uppet, som kan have en negativ indvirkning på den nordiske mobilforretning.
 • Øge samarbejdet med leverandører af mobiltelefoner og forbedre den tekniske struktur i samarbejde med MVNO-værter.
Mangel på yderligere forbedringer af driften

I de senere år har TDC aktivt søgt at nedbringe driftsomkostningerne og forbedre sin driftseffektivitet. TDC kan ikke give sikkerhed for, at det fortsat kan forbedre driften. Dette omfatter:

 • Manglende evne til at imødekomme ændringer i efterspørgslen efter produktionskapacitet.
 • Sikre sig maksimal fleksibilitet i produktionen ved hjælp af eksterne ressourcer.
 • Forbedre responstiderne med bedre planlægningsværktøjer og lokale Nimbus-aftaler.
 • Manglende evne til at levere produktivitetsforbedringer i call-centre (gennemsnitlig håndteringstid og tilgængelighed) og iværksætte tiltag, der skal reducere antallet af opkald.
 • Manglende evne til at forbedre fejlrater, f.eks. ophobet mængde af ugjort arbejde pga. skybrud.
 • Det er lykkedes TDC at reducere sine omkostninger markant i de seneste år, det vil måske fremover ikke være muligt.
 • Fortsat fokusere på at få løst problemer ved første opkald.
 • Reducere den gennemsnitlige håndteringstid.
 • Sætte skub i fejlnedsættelsesprogrammet med strategiske tiltag.
 • Sikre 'best in class'-fejlretning med produktspecifikke spor.
Øget regulatorisk pres
 • I 2. kvartal 2012 forventes en afgørelse fra Højesteret, som kan stadfæste Erhvervsstyrelsens afgørelse om, at YouSee også skal tilbyde BSA til net ejet af tredjeparter.
 • Anke Højesterets afgørelse, hvis den ikke er til TDC's fordel, og samarbejde med foreninger om at ændre deres kontrakter, hvis de ikke er interesserede i at have andre operatører i deres net.
 • Sammenlignet med de aktuelle afgørelsesudkast fra Erhvervsstyrelsen kan de endelige afgørelser vedrørende marked 4 og 5 resultere i nye og/eller strengere regulatoriske krav til TDC.
 • Give oplysninger til Erhvervsstyrelsen vedrørende markedsafgørelser, når værktøjet tages i anvendelse.
 • Udøve politisk indflydelse for at fremføre budskabet om at pres på engrospriser vil resultere i et lavere investeringsniveau.
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefalinger i et rapportudkast vedrørende frit valg af tv-kanaler og gratis tv-kanaler i TDC's grundpakke kan blive vedtaget ved lov.

Skabe større bevidsthed hos myndighederne vedrørende:

 • omkostninger til forbrugerne for frit valg og fjernelse af specielt TV2 fra grundpakken.
 • risikoen for at flere danske kanaler må ophøre pga. totalt frit valg.
 • markedets bevægelse mod øget valgfrihed.
 • Nordic: Usikkerhed vedrørende reguleringen af de svenske priser for især terminering af fastnet- og mobiltelefoni samt for kobberpriser. Risiko for potentielt prispres fra MVNO-værter.
 • Øge dialogen med reguleringsmyndighederne i Sverige og Norge.
 • Intensivere forhandlingerne med MVNO-værter herunder benchmarking mod alternative udbydere.
Outsourcingrisici
 • Udskiftning af hoved-it-outsourcingpartner eller omfattende flytning til udlandet af CSC's nuværende arbejdsstyrke kan medføre flere it-komplikationer og længere leveringstider på projekter.
 • Manglende evne til fortsat at optimere nuværende eller fremtidige outsourcingforhold, eller hvis TDC’s nuværende outsourcingaftaler skulle blive utilfredsstillende, eller hvis forpligtelserne ikke opfyldes, vil TDC måske ikke være i stand til rettidigt, om overhovedet, at finde nye samarbejdspartnere til outsourcing på økonomisk attraktive vilkår.
 • Planlægge vidensdeling i detaljer.
 • Forhandle med outsourcingpartnere på alle niveauer og undersøge mulighederne for at ændre det eksisterende sourcingarrangement.
 • Opnå gennemsigtighed for leverandørers aktiviteter og risici.
Risici forbundet med telenet
 • Øget outsourcing af udvikling og drift af værdiforøgende tjenester (VAS) til flere samarbejdspartnere øger kompleksiteten af alle processer (planlægning, konstruktion og drift), da de forskellige partnere har forskellige platforme og procedurer. Øget kompleksitet og outsourcing af kvalitetskontrol øger risikoen for fejl.
 • Implementere alle nye funktionaliteter (tjenester, platforme) ved hjælp af en ibrugtagningsproces med konkrete godkendelseskriterier.
 • Sikre at roller og ansvar er klart definerede og dokumenterede.
 • Al IP-strategi er baseret på en enkelt platform, hvilket betyder, at forstyrrelser på nettet kan have større konsekvenser end hidtil.
 • Mindske risikoen for store strømudfald i IP-nettet ved hjælp af en løbende problemstyringsprocedure.
 • Indsamle stabilitetsrapporter.
Finansielle risici
 • TDC’s nye EMTN-obligationer og nye kreditfaciliteter indeholder bestemmelser om ændring i ejerforhold (change of control), der i tilknytning med en ratingnedjustering til under investment grade eller en tilbagekaldelse af TDC’s ratings kan resultere i, at långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at TDC tilbagebetaler dele af eller hele sin udestående gæld. TDC’s nye EMTN-obligationer og nye kreditfaciliteter indeholder også cross default-bestemmelser. Hvis der indtræffer en misligholdelse, kan det resultere i at långivere vil annullere deres kredittilsagn og kræve, at TDC tilbagebetaler udestående gæld i henhold til aftaler, der indeholder en cross default-bestemmelse. Hvis TDC nedgraderes til under investment grade-rating, vil ren-tebetalingerne(kuponerne) for EMTN-obligationerne udstedt i 2011 stige med 1,25 procentpoint pro anno.
 • Sikre at TDC, i videst muligt omfang, overholder sine kontraktlige finansielle forpligtelser.
 • Renter og/eller valutakurser kan udvikle sig negativt for TDC og medføre højere finansielle omkostninger.
 • Fornuftig risikostyring inden for de risikorammer, der er defineret i den finansielle strategi, som er godkendt af bestyrelsen.
 • TDC's finansielle modparter kan få økonomiske vanskeligheder og ikke være i stand til at opfylde deres forpligtelser over for TDC.
 • Sprede modpartseksponeringen.
 • Ugentlig rapportering af modpartseksponering.
 • Tage værdi ud af positioner.
 • En nedjustering af TDC’s kreditvurderinger kan medføre stigende finansieringsomkostninger og begrænse adgangen til finansieringskilder.
 • Føre en løbende dialog med ratingbureauerne for at sikre korrekt forståelse af aktuelle økonomiske resultater og forventninger til fremtiden.
 • Pres på betalingsbetingelser fra store kunder pga. øget fokusering på pengestrømme kan resultere i længere betalingsbetingelser fra kreditorer.
 • Ugentlig rapportering til account managers.
 • Se også følgende noter til koncernregnskabet: note 26 om finansiel styring og markedsrisici, note 27 om pensionsforpligtelser og note 38 om eventualforpligtelser.

Skattemæssige risici
 • TDC er underlagt den gældende skattelovgivning i de lande, hvor TDC har forretningsaktiviteter. Enhver fremtidig ændring af skattelovgivningen, herunder moms og andre direkte skatter i de lande, hvor TDC har forretningsaktiviteter, kan få negativ indvirkning på TDC’s selskabsskat og moms samt det fremtidige driftsresultat.
 • Fortsat fokusere på styring af skatterisici for at sikre en lav margin for uidentificerede risici samt at indberette og betale direkte og indirekte skatter korrekt og til tiden.
 • Vurdere dels skatterisiciene forbundet med TDC's skattemæssige stilling og hensættelser til disse risici efter behov.
 • Afbøde ved hjælp af rådgivere og via input til Dansk Industri og andre, der kommenterer skattelovgivningen.
Risiko for beskadiget omdømme
 • Dårlig omtale fra interessenter herunder konkurrenter, lovgivere eller forbrugerorganisationer kan få negativ indvirkning på offentlighedens og kundernes opfattelse af TDC. Der er påvist en sammenhæng mellem image og kunders ønske om at blive eller forblive kunder.
 • Implementere ugentlig opsporing og rapportering om image- og mediedækning til ledelsen samt talsmænd.
 • Implementere ugentlig image-rapportering til direktionen.
 • Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal sikre fortsat fokusering på image i hele koncernen.
 • Iværksætte PR-aktiviteter, der skal styrke TDC's image.
 • Etablere struktureret problemstyring.
 • Faktiske eller opfattede risici forbundet med mobiltelefoner eller basestationer og dermed forbundet omtale, lovgivning eller retssager kan reducere TDC’s mobilkundebase, få mobilkunder til at bruge deres mobiltelefoner mindre, gøre det vanskeligt at finde eller bibeholde attraktive lokationer for basestationer og potentielt føre til væsentlige sagsomkostninger.
 • Gå i dialog med berørte lokalsamfund.
Andre
 • Der kan ske skade på eller afbrydelse af TDC’s udstyr og telenet (herunder kritiske systemer såsom centraler, switches, andre vigtige netpunkter) som følge af brand, strømafbrydelser samt udstyrs- og systemfejl, herunder fejl, der skyldes terrorangreb.
 • Indvirkninger som følge af naturkatastrofer og ekstreme vejrforhold kan medføre flere kabelfejl og øgede omkostninger til fejlhåndtering.
 • Resultater af kriminelle handlinger (f.eks. hacking og misbrug af adgang og rettigheder til software) og/eller sabotage udført af medarbejdere, partnere eller tredjepart kan have en negativ indvirkning på TDC’s forretning.

Fortsat fokusere på/overveje:

 • forsikring mod terror og kriminalitet samt forsikring af ejendom.
 • back up-faciliteter.
 • redundans i servere og net.
 • kredit- og svindelstyring/forsikring mod kriminalitet
 • sikre at koncernens sikkerhedschef og -styregruppe iværksætter løbende og strenge sikkerhedsprocesser.