Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Regulering

Oversigt

Nedenstående er et resumé af de lovgivningsmæssige rammer for telekommunikationsbranchen i EU, herunder særligt i Danmark. Resuméet har til formål at give et generelt overblik over den mest relevante telelovgivning, der finder anvendelse på TDC’s aktiviteter i Danmark, og skal ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af sådan lovgivning.

Lovgivning

EU

Lovgivning

I henhold til rammelovgivning skal EU-medlemsstater pålægge visse forpligtelser til udbydere, der er udpeget som havende en stærk markedsposition ('SMP'). Det er hensigten, at disse forpligtelser skal kompensere for et markedssvigt i et marked, hvor en eller flere deltagere har SMP-status. Rammelovgivningen er suppleret med EU-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder. Henstillingen definerer syv specifikke markeder og vedrører identificering af produkt og tjenestemarkeder, hvor udbydere, der er udpeget som havende SMP-status, kan pålægges lovgivningsmæssige forpligtelser.

International roaming

Mobiludbydere i EU er pålagt en række forpligtelser iht. EU-roamingforordningen, herunder et loft på engros- og detailpriser for tale, sms og data. EU-roamingforordningen har medført et lavere niveau for roamingtakster, hvilket på nogle områder har haft negativ indvirkning på TDC’s omsætning og indtjening. Det forventes, at en ny EU-roamingforordning bliver vedtaget i første halvdel af 2012.

Danmark

EU-rammelovgivningen er fuldt implementeret i Danmark. Den danske lovgivning vedrørende drift af elektroniske kommunikationsnet og udbud af elektroniske kommunikationstjenester er omfattende. Teleloven udgør den primære lovmæssige danske regulering og indeholder de overordnede regler vedrørende slutbrugerforhold, forsyningspligt, nummerforhold og samtrafik.

Lovgivning vedrørende udbydere med SMP-status

Markedsanalyser

Erhvervsstyrelsen er i henhold til teleloven forpligtet til med regelmæssige mellemrum at gennemføre markedsundersøgelser med henblik på at vurdere, om der er tilstrækkelig konkurrence på de individuelle markeder. På de markeder, hvor Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence, udpeger styrelsen en eller flere udbydere som havende SMP-status.

Erhvervsstyrelsen skal pålægge udbydere med SMP-status en eller flere af følgende forpligtelser:

  • imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik
  • ikke-diskrimination
  • gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik og nye samtrafikprodukter
  • regnskabsmæssig opsplitning
  • funktionel adskillelse

TDC forventer ikke at blive underlagt forpligtelser vedrørende funktionel adskillelse. Som en del af forpligtelsen vedrørende ikke-diskrimination kan Erhvervsstyrelsen pålægge SMP-udbydere at anvende en stand-still-periode, når de lancerer nye eller ændrede engrosprodukter.

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde og efter forudgående drøftelse med og samtykke fra EU-Kommissionen pålægge udbydere med SMP-status andre forpligtelser end ovennævnte.

Erhvervsstyrelsen har udpeget TDC som SMP-udbyder på alle syv markeder og har udpeget TDC som SMP-udbydere på engrosmarkedet for SMS-terminering. TDC er således underlagt de SMP-forpligtelser, der er anført oven for med undtagelse af funktionel adskillelse.

Hvor TDC er underlagt en SMP-forpligtelse om priskontrol, skal priserne generelt fastsættes ved hjælp af LRAIC-modellen. EU-Kommissionen har henstillet, at LRAIC-metoden ændres i forhold til engrostermineringstakster i både fastnet og mobilnet, således at differensomkostninger nu defineres som 'avoidable costs', hvilket væsentligt reducerer de engrospriser, som TDC vil kunne opkræve. Henstillingen er implementeret i lovgivningen i Danmark, men principperne er endnu ikke fuldt ud implementeret i de anvendte LRAIC-prismodeller.

De vigtigste markedsafgørelser for TDC’s virksomhed er engrosmarkederne 4, 5 og 7, hvor TDC er underlagt SMP-forpligtelser. Disse tre markeder er beskrevet i nedenstående tabel.

Oversigt over de vigtige markeder og engrospriser
Udvalgte engrospriser
Marked Definition Udbyder med SMP-status 2009 2010 2011
Marked 4    Fysisk netinfrastrukturadgang via rå kobber (ikke adgang via fibernet eller anden adgangsinfrastruktur) på et fast sted i Danmark TDC Rå kobber, abon-nement Fuld adgang
til rå kobber
DKK/pr. år 890 832 820
Delt anvendelse DKK/pr. år 445 416 410
Marked 5    Adgang til bredbånd via kobber, coax og fiber til engroskunder TDC BSA, downstream-hastighed 2 Mbit/s DKK/pr. år 968 916 817
4 Mbit/s DKK/pr. år 1.060 1.004 896
8 Mbit/s DKK/pr. år 1.156 1.092 973
20 Mbit/s DKK/pr. år 1.276 1.212 1.079
Marked 7    Terminering af taleopkald på individuelle mobilnet TDC, Telia, Telenor og Hi3G Termineringspriser Tale DKK/min. 0,54 0,44 0,33

Kravet om at skulle tilbyde engros-BSA til bredbånd via coax, der er en del af marked 5, træder i kraft, når en konkurrent formelt har anmodet om BSA til bredbånd via coax. Når kravet er trådt i kraft, har TDC seks måneder til at implementere og begynde at tilbyde BSA via coax til priser fastsat efter den LRAIC-model, der er udviklet til dette formål. Afgørelsen indeholder også et krav om at tilbyde engros-BSA til bredbånd via coax, der ikke ejes af TDC, men hvor TDC leverer bredbåndstjenester til husstande tilsluttet nettet og kontrollerer de frekvenser, der er nødvendige for bredbåndsdistribution. Det er TDC’s opfattelse, at TDC ikke er forpligtet til dette, medmindre dette er udtrykkeligt fastlagt i en aftale mellem ejeren af det pågældende net og TDC. Afgørelsen er imidlertid uklar på dette punkt, og TDC har derfor anket denne del af afgørelsen til domstolene.

Den supplerende afgørelse vedrørende marked 5, der pålægger TDC at tilbyde engros-BSA til bredbånd via sit fibernet, pålægger TDC en række forpligtelser, herunder etablering af fiberadgang til husstande. Priserne vil blive fastsat i henhold til en LRAIC-model. TDC har anket en del af afgørelsen vedrørende forpligtelsen om at skulle etablere fiberadgang til husstande til domstolene.

Afgørelsen om de ny markeder 4 og 5 vil blive vedtaget i første halvdel af 2012. Udkast til markedsafgørelser blev sendt i høring i december 2011. De væsentligste ændringer i forhold til eksisterende afgørelser vedrørende markederne 4 og 5 er, at fibernet medtages og reguleres som en del af marked 4; TDC vil blive pålagt at anvende en stand-still-periode, når de lancerer nye eller ændrede engrosprodukter på markederne 4 og 5; og Erhvervsstyrelsen vil også introducere en foranstaltning til at presse overskudsgraden, som vil pålægge TDC at justere engrospriserne, hvis omkostningerne for en rimelig effektiv operatør er højere end TDC's detailpriser. Foranstaltningen til at presse overskudsgraden omfatter udelukkende single play-bredbånd baseret på kobber og vil kun være gældende, hvis TDC's priser er de højeste på markedet.

Forsyningspligt

TDC er udpeget som forsyningspligtsudbyder, hvilket medfører, at alle kunder, uanset geografisk placering, har ret til at blive tilbudt en række grundlæggende telekommunikationstjenester såsom fastnettelefoni, ISDN-net og tjenester, et vist minimumssæt af faste kredsløb, særlige forsyningspligttjenester for handicappede, oplysningsservice, elektronisk abonnementsfortegnelse og visse radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester. TDC skal på rimelige vilkår udbyde de tjenester, der er omfattet af forsyningspligten, til enhver, der anmoder derom. Forsyningspligten løber indtil den 31. december 2014, og Erhvervsstyrelsen har mulighed for en forlængelse på op til to år.