Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Corporate Social Responsibility

Dette er TDC's lovpligtige redegørelse om samfundsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 99a. Supplerende til den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar har TDC udarbejdet en CSR-rapport, der er i overensstemmelse med principperne defineret ved Global Reporting Initiative's (GRI) sustainability reporting guidelines (G3). Rapporten kan downloades her: om.tdc.dk/samfund.

Som medlem af UN Global Compact afleverer TDC også en ’Communication on Progress’-rapport (COP) til FN for regnskabsåret 2011. Denne COP vil bestå af TDC's CSR-rapport udformet efter de ovennævnte retningslinjer. Hermed kunne TDC have valgt at undlade at medtage en redegørelse om samfundsansvar i ledelsesberetningen, men har med sigte på klarhed og gennemsigtighed valgt ikke at bruge undtagelsesbestemmelsen.

Introduktion

CSR styrker TDC

I 2011 har TDC arbejdet videre med virksomhedens ansvarlighed og bæredygtighed på baggrund af den CSR-strategi, der blev vedtaget i 2010, og som omfatter hele TDC Koncernen inklusive nordiske og danske dattervirksomheder. Denne strategi understøtter TDC’s ambition om at blive den stærkeste førsteoperatør blandt teleselskaber i Europa i 2012 målt på indtjening, kundetilfredshed og medarbejderstolthed samtidig med, at vi fortsat er rygraden i Danmarks kommunikationsinfrastruktur, der er en af de førende i verden. Arbejdet med CSR er med til at sikre vores opmærksomhed om behov og forventninger hos omgivelserne, sætte fokus på innovation og understøtte virksomhedens omdømme i samfundet.

Konkret har TDC's arbejde med ansvarlighed og bæredygtighed været struktureret efter de fem fokusområder, der er defineret i CSR-strategien, og som er udvalgt på baggrund af deres strategiske kobling til TDC's kerneforretning. Til hvert fokusområde er der knyttet en række ansvarspersoner, der skal sikre fremdrift og opfyldelse af de målsætninger, som er fastsat på hvert område.

De fem fokusområder er:

  • Digitalt Danmark
  • Kundetryghed og tillid
  • Klima og miljø
  • Medarbejdertrivsel og mangfoldighed
  • Sociale partnerskaber

I 2011 er der foretaget enkelte mindre justeringer af CSR-strategien, herunder integrering af TDC's nye værdier fra 2011, således at CSR-aktiviteterne er forankret i og eksponerer disse nye værdier. Grundlæggende vil TDC bruge sine kernekompetencer, sit engagement og nærvær til at fremme en bæredygtig udvikling af samfundet i henhold til de fem fokusområder.

I de følgende afsnit redegøres for de fem fokusområders konkrete politikker og ambitioner, hvorledes de omsættes til handling og årets resultater.

Systematisk tilgang til CSR

TDC's CSR-strategi opstiller en række ambitiøse mål for TDC's arbejde med CSR og gør det muligt for koncernen at bygge videre på de resultater, som er opnået gennem de senere år samt styrke en række udvalgte områder.

Alle målsætninger og resultater rapporteres hvert kvartal til TDC’s CSR-Board, som er blevet etableret for at understøtte og sikre implementering af strategien på tværs af TDC Koncernen. CSR-Board’et består af TDC Koncernens direktør for Stakeholder Relations, direktøren for People & Culture, marketingdirektøren samt direktøren for Public Accounts i Erhverv og refererer direkte til koncernledelsen (CMT).

Alle målsætninger og resultater rapporteres halvårligt til TDC's koncernledelse (CMT) og årligt til TDC's bestyrelse. Resultater og målsætninger samt en mere grundig gennemgang af TDC's arbejde med CSR kan læses i vores CSR-rapport, som er tilgængelig online på om.tdc.dk/samfund.

Digitalt Danmark

Hvad TDC vil

Med fokusområdet 'Digitalt Danmark' vil TDC promover den digitale dagsorden og understøtte digitaliseringen på tværs af det danske samfund. Allerede i dag står Danmark stærkt i international sammenligning hvad angår mobildækning, udbredelse af bredbånd og digitale løsninger. Denne position bygger i vid udstrækning på TDC's brede udrulning af både faste og mobile netværk, og vi vil gerne understøtte den fortsatte udvikling af Danmark som digitalt foregangsland – til gavn for borgere, erhvervsliv og samfund som helhed. Derfor fastholder TDC sin ambitiøse plan fra 2010 om at investere 25 mia. kr. i den danske it-infrastruktur frem mod 2020.

Derudover vil TDC engagere sig med henblik på at fremme udbredelsen af it og kommunikationsteknologi i danske skoler og på uddannelsesinstitutioner samt understøtte udbredelsen af telemedicinske løsninger og digitale løsninger inden for andre velfærdsområder. Med denne indsats vil TDC således på en gang være med til at udvikle velfærdsydelser, der kommer befolkningen til gode og ruster samfundet til fremtidige udfordringer – samtidig med at forretningsmuligheder udvikles i takt med, at nye teknologiske muligheder åbner sig.

Handlinger, resultater og målsætninger

Mod endnu stærkere dækning

I løbet af 2011 har TDC udbygget mobilnettet og er fortsat det selskab, der kan tilbyde den bredeste geografiske dækning for både tale og data - på tværs af teknologier. Blandt andet lancerede TDC i 2011 et 4G-mobilnet (LTE) med hastigheder på op til 100 Mbit/s i de største danske byer, så vi nu kan tilbyde vores kunder en endnu bedre mobil dataoplevelse. Samtidig betyder den fortsatte udbygning af 3G-mobilnettet, at mere end halvdelen af befolkningen nu er dækket med hastigheder for mobilt data på op til 21 Mbit/s.

TDC har desuden fortsat sine investeringer i udbygningen af accessnettet med det formål at kunne levere højere datahastigheder til vores slutbrugere. Ved udgangen af 2011 kunne TDC levere Triple Play-løsninger (dvs. tv, telefoni og internet) til 91% af den danske befolkning. Endvidere kunne TDC og YouSee tilsammen dække 87% af den danske befolkning med adgang til højhastighedsbredbånd (10-20 Mbit/s) ved udgangen af 2011.

Derudover har den løbende udbygning af fiberaccessnettet betydet, at TDC’s fiberinfrastruktur er kommet tættere på kunderne. Mere end 59% af alle danske husstande ligger nu inden for en afstand af 300 meter fra et af TDC’s fiberfordelingspunkter – en stigning på 100.000 husstande over det seneste år. Integrationen af det tidligere DONG Fibernet er nu også afsluttet, så TDC kan levere HomeTrio via fiber til mere end 90.000 husstande i Nordsjælland.

It i skoler og uddannelse

I 2011 har TDC fortsat sit engagement for at udbrede digitale løsninger til skoler og uddannelsesinstitutioner. Ud over det faktum, at TDC leverer internet og telefoni til en lang række skoler og institutioner, har TDC også i 2011 fortsat sin indsats for at udbrede brugen af it-baseret undervisningsmateriale, herunder især integrationen af netværksbaserede tjenester direkte i undervisningen.

Et konkret eksempel er de to projekter på Ganløse Skole og Vinderslev Skole, der har kørt siden 2010 og involverer brugen af smartphones direkte i undervisningen. Her spiller mobiltelefonerne en helt central rolle i undervisningen, hvor de giver en lang række nye pædagogiske muligheder. Smartphones er blevet brugt til f.eks. matematikopgaver, søgning på nettet, til orientering med GPS og til at optage videoer. For 2012 er det i øvrigt på tegnebrættet, at pilotprojektet på Vinderslev Skole skal udvides fra nogle enkelte klasser til at dække mange flere elever.

Derudover har TDC været samarbejdspartner på et forsøgsprojekt med iPads til en skoleklasse ved Odder Gymnasium. Her har TDC leveret 3G-abonnement med mobilt data til hver iPad, så eleverne kan få maksimal gavn ud af tabletcomputeren, uanset hvor de befinder sig. Dermed bliver iPad’en et unikt redskab til såkaldt ’mobile learning’ – dvs. læring, som følger eleverne ud af klasselokalet.

Endelig har TDC i 2011 udviklet en videokonferenceløsning til Aalborg Universitet, der har givet en nemmere hverdag for undervisere og ledere og gjort det muligt at reducere mængden af tid og ressourcer, der bliver brugt på rejser mellem universitetets tre lokationer, der er beliggende i Aalborg, Esbjerg og Ballerup. Dermed kan universitetets ansatte nu bruge færre timer i fly og tog – og mere tid på aktiviteter, der i sidste ende skal komme de studerende og forskningen til gode.

I 2012 vil TDC fortsætte sit arbejde med at fremme den digitale dagsorden i forhold til skole- og uddannelsesområdet ved at synliggøre de mange læringsmæssige fordele og muligheder, og ved at bidrage til udviklingen og udbredelsen af disse løsninger.

Telemedicin

TDC har engageret sig i udbredelsen af telemedicin på tværs af Danmark. Vi ser store perspektiver i at bidrage til løsninger, der kan være med til at reducere antallet af ambulante besøg og indlæggelsesdage for flere patientgrupper – og samtidig gøre det muligt at gennemføre undersøgelser for kroniske patienter direkte fra deres eget hjem. Det giver mulighed for at forbedre livskvaliteten for den enkelte patient samt reducere omkostningerne til sundhedsbehandling og pleje betragteligt.

I løbet af 2011 har TDC understøttet en række konkrete telemedicinske projekter, dels med det Telemedicinske Abonnement og dels med integrerede løsninger. Eksempelvis har vi med 'Projekt Fast Track' udviklet en integreret videokommunikationsløsning (inklusiv bredbåndsforbindelse) til patienter tilknyttet Kolding Sygehus med nyopdaget type 2-diabetes, der giver mulighed for, at patienterne hjemmefra kan kommunikere via videolink med sundhedspersonale på sygehuset.

Som et andet eksempel har TDC deltaget i et projekt sammen med Hjørring Kommune, hvor iPads i stuerne på ældrecentre og hos hjemmeboende ældre skal give bedre service og dialog mellem borgere og ansatte i ældreplejen. Her har TDC stået for at levere et mobildata-abonnement til hver af disse tabletcomputere, så der altid er en åben linje mellem borgeren og kommunen.

Selvom omfanget af TDC's aktiviteter med telemedicin ikke har været så stort som håbet i 2011, forventer vi, at tendensen med stigende udbredelse og anvendelse af telemedicin vil accelerere specielt med et stort offentligt projekt i Danmark (Klinisk integreret hjemmeovervågning). TDC vil fortsat søge at bidrage til denne udvikling med sine erfaringer, ressourcer og kompetencer med henblik på at opnå forbedrede patientoplevelser og en effektiv udnyttelse af ressourcerne inden for sundhed og pleje.

Kundetryghed og tillid

Hvad TDC vil

Eftersom kunderne naturligvis er blandt TDC's allervigtigste interessenter, har vi som en af vores strategiske prioriteter siden 2009 arbejdet med konceptet TAK – Tag Ansvar for Kunden – som skal sikre øget kundetilfredshed, hvilket også fremgår af TDC’s overordnede ambition. Samtidig ønsker vi at tage et særligt ansvar for at sikre, at vores kunder føler sig trygge i brugen af vores produkter – og at de generelt har tillid til TDC som virksomhed.

Når det drejer sig om at øge kundernes tilfredshed, tryghed og tillid, er dialogen med kunderne et vigtigt redskab. Derfor søger TDC altid at skabe dialog i øjenhøjde med kunderne – og med udgangspunkt i deres behov og forventninger.

Handlinger, resultater og målsætninger

Sikker brug af TDC-produkter

TDC indledte i 2011 et treårigt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik om en række kampagner, der sætter fokus på sikker brug af mobiltelefoni i trafikken. Hermed ønskede TDC at handle proaktivt og tage et medansvar for, at vores produkter bliver brugt på en sikker måde. En evaluering af kampagnen i 2011 viste, at 65% af respondenterne havde kendskab til kampagnen, og at et stort flertal havde et positivt indtryk.

TDC var i 2011 også blandt initiativtagerne bag projektet "Det Digitale Spejl", der omfattede en stor skolekampagne, der havde til formål at gøre eleverne bevidste om risici og dilemmaer forbundet med brug af nettet og de sociale medier og sætte gang i nogle diskussioner. Med denne kampagne gjorde TDC således en aktiv indsats for at sikre, at unge mennesker bliver godt rustet til at bruge de digitale medier på en tryg og sikker måde.

Endelig har TDC også i 2011 opretholdt det høje sikkerhedsniveau for vores internetbaserede og mobile tjenester, der bl.a. inkluderer TDC's generelle spam- og virusfilter, som hver måned stopper ca. 270 millioner spammails, inden de når kundernes indbakker.[1] Ligeledes tilbyder vi fortsat kunderne råd og informationer om it-sikkerhed gennem vores sikkerhedsportal.

Forbedret kundedialog

I 2011 fortsatte TDC med at udbygge den proaktive dialog med kunderne gennem sociale medier som Facebook og Twitter, hvor vi inviterer kunder og danskerne generelt til at give os feedback på produkter mv. Og vi får løbende mere og mere kontakt gennem disse kanaler; i løbet af 2011 er vi gået fra at have 2.600 til over 22.000, der "synes godt om" TDC på Facebook. Dem sørger vi for at holde opdateret om f.eks. nye tiltag og produkter eller i tilfælde af driftsforstyrrelser. 2012 kommer til at byde på en række nye tiltag inden for de sociale medier, herunder øget brug af videoer, eksempelvis for at hjælpe kunderne godt i gang med deres produkter.

Som et særligt tiltag inden for kundedialogen har TDC i 2011 også taget initiativ til øget vejledning i brugen af smartphones, under overskriften 'Kom godt i gang'. Kunderne kan nu i 20 af TDC’s butikker over hele landet booke en gratis uddannelsesseance. Her får de en generel introduktion til opsætning og opstart af apps, e-mails og brug af internet på telefonen. Eftersom tre ud af fire mobiler, som TDC i dag sælger, er såkaldte smartphones, tager vi på denne måde ansvar for, at vores kunder kan få fuldt udbytte af de mange muligheder ved disse produkter – med mere tilfredse kunder som resultat.

Klima og miljø

Hvad TDC vil

Hos TDC er vi optaget af hele tiden at arbejde hen imod at gøre vores belastning af miljø og klima så lille som mulig. Det gælder både påvirkninger fra vores egne aktiviteter såvel som konsekvenserne af vores kunders brug af TDC's produkter. Det gør vi både ud fra et ansvar for vores fælles miljø – og fordi det er med til at spare værdifulde ressourcer.

Vi arbejder således ikke kun på at blive grønnere internt i TDC. Vi bruger også vores størrelse og forretningspotentiale til at hjælpe andre med at blive bedre til at passe på miljøet og klimaet. Telefoni, internet eller videokonferencer kan ofte erstatte lange rejser med bil eller fly, og vores produkter kan gøre det nemmere for samfundet som helhed at handle mere miljøvenligt. Derfor har hensynet til miljøet i hele vores forretning været en væsentlig prioritet i mange år.

Handlinger, resultater og målsætninger

I 2011 er TDC’s overordnede mål for CO2-reduktion blevet skærpet betydeligt. Baggrunden er, at vi allerede ved udgangen af 2010 var klart foran vores oprindelige CO2-mål for 2014, eftersom de teknologiske muligheder langt oversteg de forventninger, vi satte i 2007.

Med baseline i 2010 har vi derfor valgt at sigte mod at reducere vores CO2-udledning med 40% frem mod 2020. Denne målsætning stemmer overens med de seneste - og ambitiøse - klimamål fra såvel EU og den danske regering. For at nå det ambitiøse mål har vi internt iværksat en række store projekter. Eksempelvis arbejder vi systematisk på at sikre, at vores traditionelle telefoniplatforme kan lukkes og slukkes i takt med kundernes migration til andre løsninger.

Eksternt tager vi ansvar for kunden ved at tilslutte os en række 'Codes of Conduct', der opstiller krav i forhold til det udstyr, vi køber fra leverandører, og som står hos kunderne. Der er tale om produkter, som kan bidrage til, at samfundet som helhed kan reducere CO2-udledningen med op mod 15% i 2020. Denne reduktion understøttes af den løbende teknologiske udvikling.

Internt i TDC har vi i 2011 fortsat udbygget mængden af videomødeudstyr, således at vi i dag råder over 100 videokonferencesystemer. Dertil kommer 500 pc-licenser, så medarbejdere kan koble op via deres lokale pc for at deltage i videomøder, uanset hvor de befinder sig. Med dette initiativ har TDC opnået betydelige besparelser til transport og dermed CO2-udledning, samtidig med at medarbejderne sparer de lange rejsedage.

Som et forsøg har TDC i 2011 stillet to el-biler til rådighed ved hovedkontoret på Teglholmsgade for medarbejdere, som har skullet til møder i Københavnsområdet. Forsøget har været en stor succes og vil formentlig blive fulgt op med test af små varebiler til vores teknikere i 2012.

I 2011 har vi indsamlet miljødata for hele koncernen, hvilket har medført et betydelig bedre overblik over ressourceforbruget. I 2012 er ambitionen, at kunne blive i stand til på et mere detaljeret niveau at kunne måle og dermed styre energiforbruget i de enkelte områder og på de enkelte platforme.

Medarbejdertrivsel og mangfoldighed

Hvad TDC vil

TDC har gennem flere år stræbt efter at være en mangfoldig arbejdsplads med plads til alle typer medarbejdere. Vi har sat fokus på mangfoldighed, fordi vi fortsat har brug for dygtige medarbejdere uanset køn, etnicitet, funktionsevne eller seksualitet. Samtidig er TDC en virksomhed, som mange danskere handler med, og derfor ønsker vi som virksomhed også at afspejle det danske samfund.

Med TDC’s mangfoldighedsstrategi har vi etableret en ramme for at arbejde systematisk med mangfoldigheden. Ved at arbejde strategisk med mangfoldighed vil vi udnytte bredden og variationen i medarbejdernes kompetencer med henblik på at skabe variation og nytænkning i det daglige arbejde.

I TDC fokuserer vi også på medarbejdernes trivsel, og vi mener den er tæt forbundet med deres sundhed. Derfor har vi en arbejdsmiljøpolitik med klare mål for reduktion af arbejdsulykker samt mål for reduktion af langtidssygefravær.

Handlinger, resultater og målsætninger

Mangfoldighed

TDC har sat klare mål for udbredelsen af kvinder i ledelse og er fast besluttet på at arbejde med mangfoldighed i bred forstand for at sikre en øget mangfoldighed generelt blandt ledere og medarbejdere i TDC. Således skal 33% af de 250 øverste ledere i TDC være kvinder ved udgangen af 2015, og vi vil implementere en række tiltag, der skal fremme mangfoldighed. I 2011 har vi samarbejdet med partnere om at udvikle tiltag for 2012, der vil fokusere på at maksimere fordelene ved mangfoldighed i forhold til innovation.

TDC fokuserer også på ligestilling mellem kønnene f.eks. med "Fars Kram" ordningen, som gør det muligt for alle fædre at tage op til i alt 13 ugers barselsorlov – et tilbud som lidt over 70% af de nybagte fædre benyttede sig af i 2009, 2010 og 2011. Ved at støtte barselsorlov for fædre bidrager vi også til større ligestilling i det danske samfund. 'Fars Kram' ordningen tilbydes naturligvis også til homoseksuelle forældre, idet TDC har givet dem samme muligheder for barsel som alle andre ansatte.

I 2011 har TDC også fortsat sit samarbejde med Specialisterne, en virksomhed for mennesker med autismespektrum, som løser specialopgaver med en fejltolerance på nul for TDC. TDC har samarbejdet med Specialisterne, siden virksomheden blev startet af en tidligere TDC-medarbejder i 2004.

Medarbejdertrivsel og motivation

Gennem de seneste fem år har den overordnede medarbejdertilfredshed været stigende. I 2011 opnåede TDC Koncernen en samlet medarbejdertilfredshedsscore på 79 point (80 i TDC Danmark), hvilket udgør en pæn stigning i forhold til 2010. Der er flere årsager til de flotte resultater, bl.a. en målrettet indsats på at forbedre trivslen gennem god ledelse samt den store fokus i koncernen på at forbedre kundeoplevelser.

Den målrettede indsats og klare prioritering af at forbedre kundetilfredsheden i TDC giver mening for medarbejderne og bidrager til en øget stolthed over at være en del af de resultater, som TDC skaber. Sideløbende arbejder vi målrettet på at styrke vores ledelse, eksempelvis gennem en højt prioritering af kompetenceudviklingssamtaler. Generelt prioriteres kompetent og nærværende ledelse i dagligdagen højt, hvilket har en stor betydning for medarbejdernes trivsel i hverdagen.

I 2011 reducerede TDC det gennemsnitlige antal sygedage blandt langtidssyge med 8% sammenlignet med 2010. Det gjorde vi bl.a. ved fortsat fokus på den tidlige opmærksomhed og med en målrettet indsats for at finde løsninger til at muliggøre hurtigere delvis tilbagevenden til arbejdet. Samtidig reducerede vi sygefraværet fra 3,0% til 2,9%. I 2012 vil dette fokus fortsætte, og TDC forventer – udover fortsat at reducere antallet af langtidssygedage – også at sætte fokus på at reducere hyppigt fravær.

Sociale partnerskaber

Hvad TDC vil

TDC er engageret i det samfund, vi er en del af, og vi er optaget af at bidrage til en positiv samfundsmæssig udvikling. Derfor har TDC siden 2008 etableret partnerskaber med en række velgørende organisationer og NGO’er, med henblik på at inddrage TDC's kernekompetencer og ressourcer i arbejdet med forskellige samfundsmæssige udfordringer. Ved at investere os selv og vores medarbejderes kompetencer i partnerskaberne, kan vi bidrage med det, vi er bedst til, og samtidig kan både TDC og organisationerne drage mest læring af samarbejdet.

Handlinger, resultater og målsætninger

Dansk Røde Kors

I 2011 fortsatte TDC det stærke samarbejde med Dansk Røde Kors, der begyndte i 2009. Dette partnerskab har været fokuseret på at understøtte Dansk Røde Kors' humanitære arbejde i katastrofeområder og indbefatter blandt andet udlån af lagerkapacitet hos TDC til opbevaring og vedligeholdelse af nødhjælpsudstyr, der med kort varsel skal kunne sendes til katastrofeområder ude i verden.

Ved udgangen af 2011 fornyede TDC partnerskabet med Dansk Røde Kors i yderligere tre år fra 2012 til udgangen af 2014. Fremadrettet vil samarbejdet blive udvidet fra understøttelse af arbejdet i katastrofeområder til også at fokusere på aktiviteter, hvor TDC kan bidrage til Dansk Røde Kors' indsats for udsatte grupper i Danmark. Dette vil fortrinsvist ske ved at inddrage TDC's kernekompetencer og ressourcer inden for kommunikationsteknologi til at skabe nye muligheder for nærvær og netværk blandt disse grupper.

Kræftens Bekæmpelse

Sammen med Kræftens Bekæmpelse har TDC gennem flere år kørt en kampagne for at reducere hudkræfttilfælde gennem oplysning om solbeskyttelse via sms. Samtidig har vi arbejdet sammen om at afdække farerne ved mobilstråling i COSMOS-projektet, hvor man på tværs af landegrænser samler information om langtidseffekterne af mobilstråling.

I 2011 rejste TDC også penge til Kræftens Bekæmpelse gennem salg af små ledningsholdere til høretelefoner og headsets – såkaldte 'cord controllers' – udformet som Kræftens Bekæmpelses logo. Disse praktiske ledningsholdere blev solgt i TDC Butikkerne, og pengene blev ubeskåret forhåndsdoneret til Kræftens Bekæmpelse.

Danmarks Indsamling

I lighed med tidligere år bidrog TDC i 2011 til opsætningen og afviklingen af Danmarks Indsamling, der er en landsdækkende begivenhed, hvor der samles ind til bestemte humanitære formål og udviklingsprojekter. TDC har i den forbindelse gratis stillet med både medarbejdere og teknik, der tilsammen gjorde det muligt at indsamle bidrag via opkald og sms. Således bidrog TDC væsentligt til, at der i januar blev indsamlet over DKK 87 mio. til fordel for unge i Afrika.

På baggrund af den akutte tørke og hungersnød på Afrikas Horn i 2011 blev der i august arrangeret en ekstraordinær indsamling under overskriften "Afrika Nu!". I lighed med Danmarks Indsamling støttede TDC op med medarbejdere og teknik. Herved blev det muligt at indsamle over DKK 110 mio. til fordel for katastrofens ofre.

1 I forhold til 2010 har TDC oplevet en nedadgående tendens for antallet af spammails, hvilket er en del af en international trend, der sandsynligvis skyldes nedlukning af flere såkaldte 'botnets'.