Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Aktionærinformation

Politik

TDC tilstræber at skabe og opretholde en åben dialog med sine investorer samt at give dem information, der er relevant for at kunne træffe begrundede investeringsbeslutninger om TDC's aktier og obligationer. TDC’s oplysningspraksis er tilrettelagt for at give alle investorer fair og lige adgang til denne information.

Aktionærer

TDC er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Ved udgangen af 2011 var TDC’s cirkulerende aktier og stemmerettigheder fordelt som vist i nedenstående tabel.

Ved udgangen af 2011 havde TDC mere end 42.000 aktionærer, som omfatter danske og internationale institutionelle investorer samt danske private investorer og TDC-medarbejdere.

Det øverste holdingselskab for TDC A/S' hovedaktionær, NTC Holding GP & Cie S.C.A., er NTC Parent S.à r.l., der udarbejder et koncernregnskab, der kan bestilles hos Registre de Commerce et des Sociétés, Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F, 13 rue Erasme, L-1468 Luxembourg-Kirchberg.

NTC Holding GP & Cie S.C.A. er via en række holdingselskaber ultimativt kontrolleret af kapitalfonde, der hver især direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af:

  • Apax Partners Worldwide LLP: 15,7%
  • The Blackstone Group International Limited: 23,5%
  • Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.: 19,6%
  • Permira Advisers KB: 19,4%
  • Providence Equity Partners Limited: 17,7%

Ejerskab pr. 31. december 2011
  Antal aktier Fordeling af ordinære aktier Fordeling af stemmerettigheder
       
NTC Holding GP & Cie S.C.A. 482.368.645 58,5% 59,1%
Singapore Investment Corporation Pte Ltd. 41.620.612 5,0% 5,1%
TDC A/S 8.367.121 1,0% -
Andre 279.770.650 33,9% 34,2%
Ikke navnenoterede 12.872.972 1,6% 1,6%
Cirkulerende aktier i alt 825.000.000 100% 100%

Kilde: VP Securities.

Aktionærernes geografiske fordeling, DKKm

Danmark 15
Resten af Norden 1
UK 10
Luxembourg 60
US 10
Resten af verden 2
Ikke navnenoteret 2

Aktieudbytte for 2011-2012

Bestyrelsen godkendte i august 2011 udbyttebetaling af udbytte på DKK 2,18 og forventes at udlodde resten af de DKK 4,35 for regnskabsåret 2011 i marts 2012.

For regnskabsåret 2012 forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,50 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,25 forventes udloddet i august 2012 og resten i 1. kvartal 2013.

Udbyttepolitik

Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent regnskabsår, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år.

Der kan blive indeholdt skat af udbytte udbetalt til selskabets aktionærer.

Kapitalstruktur

Bestyrelsen har vurderet TDC’s kapitalstruktur og har fundet, at den både varetager aktionærernes interesser og den fortsatte udvikling af selskabet.

Aktier og stemmerettigheder

TDC's aktiekapital er opdelt i 825.000.000 aktier a DKK 1. Ethvert aktiebeløb på DKK 1 giver en aktionær ret til en stemme. Alle selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMXCopenhagen (ISIN DK0060228559).

Udnævnelse og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer

Ifølge selskabets vedtægter består selskabets bestyrelse af tre til elleve medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen og kan genvælges. I henhold til vedtægterne skal bestyrelsesmedlemmer udtræde af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 70 år.

Ændring af vedtægter

En beslutning om vedtægtsændring kræver vedtagelse af kvalificeret flertal eller enstemmighed, således som det fremgår af § 106 og § 107 i Selskabsloven. Selskabets vedtægter indeholder ikke yderligere krav om vedtægtsændringer end bestemmelserne i Selskabsloven.

Bestyrelsens bemyndigelser

Indtil generalforsamlingen 2012 er bestyrelsen bemyndiget til at beslutte, at selskabet i overensstemmelse med Selskabsloven kan erhverve egne aktier forudsat, at selskabets beholdning af egne aktier på intet tidspunkt overstiger 10% af den nominelle aktiekapital. Købskursen på aktierne må ikke afvige mere end 10 pct. fra de noterede kurser på NASDAQ OMX Copenhagen på købstidspunktet.

Endvidere er bestyrelsen ifølge selskabets vedtægter bemyndiget til følgende:

  • Bestyrelsen er indtil 18. marts 2014 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med op til DKK 108.229.770. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter. Der kan ved tegning af aktierne ske fravigelse af aktionærernes fortegningsret.
  • Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag for dette. Der er ingen tidsbegrænsning på bemyndigelsen.

Aktiekurs

I et udfordrende marked har TDC-aktiens defensive karakteristika vist sit værd i 2011 med et samlet afkast til aktionærerne på minus 0,1%, ca. 13,5 procentpoint bedre end afkastet på NASDAQ OMX Copenhagens C20 indeks. Aktiekursen ved årets udgang udgjorde DKK 46,06, hvilket svarede til et tab på DKK 2,39 pr. aktie eller 5% i 2011. Dette skal ses i lyset af, at der i løbet af året blev udbetalt DKK 2,18 pr. aktie i udbytte.

Handel med TDC-aktier var desuden begrænset før markedsudbuddet af TDC-aktier i december 2010. Antallet af handlede TDC-aktier i 2011 udgjorde 447,9m, hvilket er et gennemsnit på 8,6m om ugen i 2011.

Aktiekurs 2009-20111

1Aktiekursen er korrigeret for udbytte og aktiesplit.

Finanskalender 2012
13. januar Lukket periode forud for regnskabsmeddelelse for 2011 begynder
25. januar Frist for selskabets aktionærer til at fremsætte skriftligt krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til selskabets generalforsamling den 8. marts 2012
3. februar Regnskab for 2011
7. februar Årsrapport 2011 er tilgængelig på investor.tdc.dk
8. marts Generalforsamling
9.-14. marts Aktierne handles uden udbytte
14. marts Betaling af udbytte
18. april Lukket periode forud for delårsrapport for januar – marts 2012 begynder
9. maj Delårsrapport for januar – marts 2012
18. juli Lukket periode forud for delårsrapport for januar – juni 2012 begynder
8. august Delårsrapport for januar – juni 2012 inklusive bestyrelsens beslutning om udlodning af foreløbigt udbytte
9.-14. august Aktierne handles uden udbytte
14. august Betaling af udbytte
11. oktober Lukket periode forud for delårsrapport for januar – september 2012 begynder
1. november Delårsrapport for januar – september 2012
31. december Afslutning af regnskabsåret 2012

Finanskalender

TDC's finanskalender findes på investor.tdc.dk.

Information of TDC-aktien  
Fondsbørs NASDAQ OMX Copenhagen
Aktiekapital DKK 825,000,000
Pålydende værdi DKK 1
Antal aktier 825,000,000
Aktieklasser One
ISIN-kode DK0060228559

Investor Relations hjemmeside

Selskabets investor relations hjemmesidegiver adgang til oplysninger om TDC-aktien, finansielle oplysninger, regnskabsmeddelelser, meddelelser, finanskalender, den ordinære generalforsamling, god selskabsledelse samt kontaktoplysninger for Investor Relations. Investor Relations hjemmeside giver endvidere investorer mulighed for forhåndstilmeldinger, portefølje- og påmindelsesfunktioner vedrørende kursudvikling, webcasts, præsentationer og telekonferencer for analytikere.

Henvendelse

Henvendelser vedrørende selskabets aktier og gældsbeviser bedes rettet til TDC Investor Relations:

Flemming Jacobsen
Chef for Finansafdelingen og Investor Relations

TDC Investor Relations
Teglholmsgade 3
0900 København C
Danmark
Tlf.: 66 63 76 80
Fax: 33 15 75 79
investorrelations@tdc.dk
investor.tdc.dk.

Henvendelser vedrørende besiddelse af selskabets aktier og aktiebog bedes rettet til:
VP SECURITIES A/S
Weidekampsgade 14
2300 København S
Danmark
Tlf.: 43 58 88 88
vp.dk