Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

YouSee

2011 kort fortalt

  • Stor vækst i EBITDA primært pga. en stigning i Clear ARPU samt flere kunder og et højere ARPU på bredbånd.
  • Lancering af et 'frit valg'-produkt, 'Ekstrakanaler', der giver kunderne mulighed for at vælge mellem 70 kanaler udover grundpakken.
  • Fortsat fokus på at skabe mere værdi for kunderne f.eks. med nye apps til iPad og iPhone, kampagnen '100 film', ekstra HD-kanaler i tv-pakkerne og højere download-hastigheder til bredbånd.
  • Etableret engrosvirksomhed iht. en beslutning fra Erhvervsstyrelsen om YouSees pligt til at udbyde coax-BSA. Indtil videre er der ikke modtaget nogen anmodninger.

Om YouSee

YouSee er den førende danske distributør af kabel-tv målt på markedsandele og udbyder hjemmeunderholdning og telekommunikationsløsninger til individuelle husstande og organiserede kunder (som f.eks. bolig- og antenneforeninger). YouSee’s netværk dækker 58% af de danske husstande.

YouSee gør meget ud af at levere premium kabel-tv samt en række andre produkter og tjenester herunder internet og fastnettelefoni som suppleringstjenester.

Med YouSees hovedprodukt YouSee Clear kan kunderne vælge mellem ikke-krypterede standard digital-tv-pakker eller det nye vælg-selv-produkt 'Ekstrakanaler'.

Den stigende efterspørgsel efter fleksibilitet opfyldes af YouSees suppleringsprodukt YouSee Plus, der giver kunderne mulighed for features som at starte forfra, pause og spole tilbage. Med en video-on-demand feature kan kunderne leje film uden at forlade deres hjem.

Som et premium-brand inden for internettjenester har YouSee fokus på værdiforøgende tjenester som f.eks. YouSee Web-tv, YouSee Play og de nye tv-apps til iPad og iPhone, for på den måde at differentiere sig fra konkurrenterne.

YouSee har et 100 pct.-ejet datterselskab, Dansk Kabel TV A/S, som er YouSees hovedentreprenør for etablering af nye lokalnet og tilslutning af nye kunder. I 2011 etablerede YouSee en engrosvirksomhed som følge af en beslutning truffet af Erhvervsstyrelsen.

Resultat i 2011

Omsætning

Trods et næsten mættet tv-marked og hård konkurrence på bredbåndsmarkedet steg YouSees omsætning med 6,2% sammenlignet med 2010.

YouSee Clear

I 2011 var tv-markedet præget af hård konkurrence fra lavprisudbydere. Kombineret med øget prisfølsomhed blandt kunderne øgede det presset på premium-udbydere som YouSee.

Trods disse markedsudfordringer lykkedes det YouSee at fastholde YouSee Clear-RGU'er på niveau med 2010 gennem vedvarende bestræbelser på at forbedre udbuddet til kunderne f.eks. ved at give nye kunder tilmeldingsfordele og tilføjelse af gratis ekstra HD-kanaler.

Primo 2011 blev abonnementsafgifterne forhøjet pga. et større udbud af tv-kanaler og øgede indholdsomkostninger. Prisstigningen havde en begrænset effekt på kundernes valg af tv-pakker, og migreringen fra fuldpakkerne til medium- eller grundpakkerne var minimal. Dette havde en positiv indvirkning på ARPU, der steg med 6,4%.

Alt i alt steg omsætningen fra YouSee Clear med 6,9% i 2011 sammenlignet med 2010.

YouSee Plus

I et forsøg på hele tiden at forbedre og udvide udbuddet til YouSee Plus-kunder lancerede YouSee kampagnen '100 film', der giver kunderne gratis adgang til 100 forskellige film. Det har været en succes med ca. 308.000 film vist siden lanceringen, og generelt har kunderne i stigende grad benyttet sig af video-on-demand med et antal af lejede film på ca. 1.124.000 i 2011, hvilket var en stigning på 167%. Mulighed for selv at bestemme, hvornår de vil se tv, har stor betydning for YouSee Clear-kunderne, og antallet af start-forfra-visninger nåede op på 3,1m mod 1,7m i 2010. Dette kombineret med en stor indsats for at forbedre kapaciteten på nettet og etablere returveje reducerer fortsat churn i YouSee Plus.

I løbet af 2011 havde YouSee Plus en nettotilvækst på 25.000. Men for at fjerne hindringerne for ‘Ekstrakanaler’ blev kortafgiften ophævet i 4. kvartal og 26.900 kunder blev dermed flyttet, hvilket betød, at RGU-basen blev reduceret med 2,5% sammenlignet med 2010. De kunder, der stadigvæk har et kort, kan til enhver tid købe on-demand tjenester hos YouSee.

På trods af højere copyrightafgifter, og at kunderne vælger færre og billigere supplerende tv-pakker, steg omsætningen fra YouSee Plus med 10,2% sammenlignet med 2010.

Internettjenester

Trods hård konkurrence på et mættet bredbåndsmarked lykkedes det YouSee at fortsatte sine gode resultater og er en af få virksomheder, der har vundet markedsandele med en stigning i antallet af RGU'er på 2,5%.

Efterspørgslen efter højere båndbredder bidrog til, at YouSee øgede sin markedsandel. Flere kunder med højere båndbredder resulterede i øget ARPU, som havde en gunstig indvirkning på omsætningen fra internettjenester, der steg med 3,5% sammenlignet med 2010.

Omsætningsfordeling, YouSee

YouSee Clear 66.4
YouSee Plus 4.8
Internettjenester 19.9
Fastnettelefoni 2.3
Øvrige 6.6

Bruttoavance

YouSees bruttoavance steg med 7,4% sammenlignet med 2010 pga. højere omsætning og en højere bruttomargin. Bruttomarginen steg pga. stigningen i ARPU, der var højere end de stigende programomkostninger, og blev kun delvist modvirket af øgede omkostninger i forbindelse med kapacitetsudbygning samt omkostninger forbundet med øget internetforbrug.

EBITDA

EBITDA steg med 12,4% og blev påvirket gunstigt af, at YouSee formåede at begrænse de eksterne omkostninger på trods af organisk vækst.

Besparelserne blev primært opnået ved øget fokusering på alle omkostningsposter i hele YouSee. Specielt var der færre entreprenøromkostninger pga. færre fejl, og da flere fejl blev udbedret internt efter øget effektivitet. Endvidere blev markedsføringsomkostningerne holdt nede.

Udvalgte hovedtal
YouSee   2011 2010 Ændring i %
         
  DKKm      
Omsætning   4.259 4.012 6,2
   YouSee Clear   2.829 2.646 6,9
   YouSee Plus   205 186 10,2
   Internettjenester   846 817 3,5
   Fastnettelefoni   97 98 (1,0)
   Øvrige¹   282 265 6,4
Transmissionsomkostninger og vareforbrug   (1.728) (1.655) (4,4)
Bruttoavance   2.531 2.357 7,4
         
Eksterne omkostninger   (459) (467) 1,7
Personaleomkostninger   (554) (538) (3,0)
Andre indtægter og omkostninger   3 1 -
EBITDA før pensionsindtægter   1.521 1.353 12,4
Pensionsindtægter   - - -
EBITDA   1.521 1.353 12,4
         
Bruttomargin % 59,4 58,7 -
EBITDA-margin % 35,7 33,7 -
         
Organisk omsætning² DKKm 4.259 4.003 6,4
Organisk EBITDA² DKKm 1.521 1.358 12,0

1 Omfatter installationsafgifter og TDC TV.

2 Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg.


Udvalgte operationelle data
YouSee   31. dec. 2011 31. dec. 2010 Ændring i %
         
RGU-base (1.000)      
Tv   1.335 1.336 (0,1)
   - YouSee Clear   1.179 1.176 0,3
   - YouSee Plus³   156 160 (2,5)
Internet   413 403 2,5
Fastnet   81 76 6,6
Mobilbredbånd   3 3 -
Samlet RGU-base   1.832 1.818 0,8
         
ARPU DKK / måned      
Internet, fastnet   173 169 2,4
Tv i alt   214 202 5,9
   YouSee Clear   200 188 6,4
   ARPU, YouSee Plus   103 105 (1,9)
ARPU i alt   281 268 4,9
         
Andre KPI'er        
Homes passed (1.000) 1.489 1.454 2,4
Penetration % 79 81 -
RGU per kunde # 1,55 1,54 -
         
FTE'er        
Antal FTE'er (ultimo året)   1.218 1.231 (1,1)
Gennemsnitligt antal FTE'er   1.235 1.245 (0,8)

3 Digitalt tillægsprodukt.