Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Wholesale

2011 kort fortalt

  • Wholesale fortsatte sin transformation gennem TDC 2.0 med yderligere organisatorisk fornyelse for at øge sit fokus på salgskanaler og trimme organisationen.
  • Netto og Coop lancerede mobilprodukterne ’Nettalk’ og ’Coop Mobil’ med brug af en TDC-løsning.
  • Wholesale oplevede i 2011 en støt stigning i efterspørgslen efter fællesnordiske kapacitetsprodukter, hvorimod markedet for salg af indenlandske kapacitetsprodukter stagnerede.

Om Wholesale

Wholesale udbyder fastnettelefoni, mobiltjenester (herunder konvergens), samt internet og nettjenester til tjenesteudbydere og brandpartnere, såvel som national og international trafik og roaming til andre netoperatører.

En væsentlig del af Wholesales priser er regulerede af Erhvervsstyrelsen, idet TDC har status som SMP-udbyder på flere markeder.

Wholesale udnytter TDC's stærke position i de fire nordiske lande bl.a. med TDC's nordiske net. Wholesale fokuserer på at forbedre sin position som den foretrukne netudbyder til danske og udenlandske telekommunikationsudbydere. Til udenlandske operatører leverer Wholesale en fællesnordisk løsning i form af One - Stop - Shop af hensyn til sine nordiske kunder.

Wholesales brandpartner-koncept giver kunder med adgang til nye distributionsnet eller særligt stærke brands mulighed for at tilbyde komplette og målrettede telekommunikationsløsninger til deres kunder med egne brands.

Som udbyder af indholdstjenester håndterer Wholesale salg, rådgivning og forretningsudvikling inden for mobildatatjenester, f.eks. mobilbetaling, stregkoder, telemetri og mobilmarketing.

Wholesale udbyder endvidere en række accesstjenester såsom fuld og delt adgang til rå kobber, BSA og videresalg af ISDN og xDSL-tjenester. Endvidere udbyder Wholesale infrastrukturtjenester (herunder traditionel udleje af faste kredsløb), IP-VPN, dedikerede fiberforbindelser, herunder danske og udenlandske netkapacitetstjenester, bølgelængder og IP-opkobling, samt salg af samhusning til ca. 1.200 TDC-centraler.

Resultat i 2011

Omsætning

Wholesales omsætning faldt med DKK 81m eller 3,6% fra 2010 til 2011 hovedsageligt pga. et fald i antallet af fastnetbredbånd- og fastnettelefoni-RGU'er samt den negative indvirkning fra øget regulering.

Fastnettelefoni

I 2011 fortsatte markedet for traditionel fastnettelefoni med at falde i takt med, at efterspørgslen efter løsninger udelukkende med mobiltelefoni voksede, og kunderne i stigende grad migrerede til VoIP-løsninger. Wholesale fortsætter med at videresælge adgang til andre fastnetoperatører med nye indfaldsvinkler til markedet eller med fokus på et bestemt segment.

Metoden til at beregne regulerede engrospriser blev ændret i 2011 og medførte en yderligere nedsættelse af priserne på PSTN/ISDN i juli, hvilket havde en negativ indvirkning på omsætningen. Helårseffekten af denne prisnedsættelse vil kunne ses i 2012.

Der var ligeledes et fald i mængden af international samtrafik i Wholesale i 2011, hvilket kun blev delvist opvejet af øget omsætning fra indenlandsk samtrafik.

Omsætningsfordeling, Wholesale

Fastnettelefoni 22.4
Mobiltjenester 27.7
Internet og netværk 41.2
Øvrige 8.7

Mobiltjenester

Det samlede antal indenlandske trafikminutter fra MVNO-kunder steg markant fra 418m i 2010 til 647m i 2011 og var den primære årsag til stigningen inden for mobiltjenester på DKK 10m eller 1,7%. Dog fortsatte mobilpriskrigen i 2011 og lagde pres på ARPU fra tjenesteudbydere, og regulering af priserne havde ligeledes en negativ indvirkning på omsætningen fra international roaming.

Wholesales mål er at opnå tættere samarbejde med kunderne om udvikling af produkter, systemer og processer. Derfor blev der f.eks. fokuseret mere på brandpartnere, og i august 2011 lancerede Netto mobilproduktet ’Nettalk’, og Coop lancerede ’Coop Mobil’ i december 2011. Begge lanceringer skete gennem Wholesales datterselskab Companymobile. De første resultater viser, at produkterne er blevet godt modtaget af slutbrugerne.

Internet og netværk

Omsætningen fra internet og netværk faldt med 4,8% fra 2010 til 2011.

ARPU på BSA og videresolgt bredbånd faldt markant i 2011 som følge af regulering af BSA-priserne og overførsel af kunder med høj ARPU på fibernettet til Privat. Lavere omsætning fra samhusningsaktiviteter havde ligeledes en negativ effekt. Faldet blev delvist opvejet af en organisk stigning i BSA- og xDSL-RGU'er. Wholesales antal af rå kobber-RGU'er faldt markant i 2011, men det skyldtes primært, at store erhvervskunder flyttede fra TDC's konkurrenter til Erhverv. Faldet i omsætningen fra rå kobber i Wholesale blev således i store træk modsvaret af Erhverv.

For at afbøde den reducerede omsætning som følge af regulering satte Wholesale øget fokus på produkter uden regulering såsom kapacitet. Det resulterede i fortsat stærk vækst primært inden for nordiske IP-VPN og kapacitetstjenester. Stagnerende efterspørgsel efter indenlandsk kapacitet havde imidlertid en negativ indvirkning på omsætningen fra kapacitet.

Bruttoavance

Bruttoavancen i Wholesale steg med DKK 4,0m eller 0,3%. Bruttomarginen steg fra 59,6% til 62,0%.

Bruttomarginstigningen blev drevet af 8,6% lavere netværksomkostninger allokeret fra Operations som følge af effektivitetsforbedringer. Derudover var Wholesale positivt påvirket af diverse engangseffekter i både 2010 og 2011. I 2011 var der engangseffekter, der havde en effekt på transmissionsomkostningerne og derved en positiv effekt på udviklingen i bruttomarginen. Engangseffekterne skyldtes hovedsageligt afklaring af roaming og mastelejeaftaler vedrørende tidligere år.

Bruttomarginstigningen blev modvirket af prisreguleringer vedrørende international roaming og intern flytning af høj-margin fiberkunder til Privat. Marginen blev også negativt påvirket af en ændret produktsammensætning væk fra produkter med en høj bruttomargin (primært fastnettelefoni, tjenesteudbydere og bredbånd) mod produkter med lavere avance (primært MVNO og kapacitet).

EBITDA

Wholesales EBITDA steg med DKK 36m eller 3,6% til DKK 1.031m i 2011 hovedsageligt pga. besparelser på it-omkostninger samt omkostninger til konsulenter og facility management.

Personaleomkostningerne steg marginalt pga. overførsel af stabsfunktioner til Wholesale og 32 flere medarbejdere efter erhvervelsen af en it-platform fra Zitcom. Ses der bort fra disse faktorer, så faldt antallet af medarbejdere med 15,7%.

Omkostningsbesparelserne fandt sted, imens Wholesale gennemførte en omlægning af organisationen for at få et mere kommercielt fokus med mere vægt på segmenter og kanaler for således at opnå et mere proaktivt salg ved hjælp af TDC 2.0. Tiltagene blev kombineret med det fortsatte arbejde med TAK-programmet, der forbedrede kundetilfredsheden fra 63 i 4. kvartal 2010 til 69 i 4. kvartal 2011.

Udvalgte hovedtal
Wholesale   2011 2010 Ændring i %
         
  DKKm      
Omsætning   2.153 2.234 (3,6)
   Fastnettelefoni   483 525 (8,0)
   Mobiltjenester   596 586 1,7
   Internet og netværk   886 931 (4,8)
   Øvrige¹   188 192 (2,1)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug   (818) (903) 9,4
Bruttoavance   1.335 1.331 0,3
         
Eksterne omkostninger   (198) (230) 13,9
Personaleomkostninger   (107) (106) (0,9)
Andre indtægter og omkostninger   1 - -
EBITDA før pensionsindtægter   1.031 995 3,6
Pensionsindtægter   - - -
EBITDA   1.031 995 3,6
         
Bruttomargin % 62,0 59,6 -
EBITDA-margin % 47,9 44,5 -
         
Organisk omsætning² DKKm 2.153 2.158 (0,2)
Organisk EBITDA² DKKm 1.031 946 9,0

1 Omfatter udleje af mastepositioner.

2 Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer.


Udvalgte operationelle data
Wholesale   31. dec. 2011 31. dec. 2010 Ændring i %
         
RGU-base (1.000)      
Fastnet   202 220 (8,2)
Mobil (tale)   201 187 7,5
Mobilbredbånd   2 2 -
Internet   348 369 (5,7)
Andre netværks- og dataforbindelser   8 10 (20,0)
TDC TV   3 2 50,0
Samlet RGU-base   764 790 (3,3)
         
ARPU DKK / måned      
PSTN/ISDN   98 100 (2,0)
Mobil (tale), tjenesteudbydere   89 127 (29,9)
         
FTE'er        
Antal FTE'er (ultimo året)   190 178 6,7
Gennemsnitligt antal FTE'er   178 189 (5,8)