Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Nordic

2011 kort fortalt

  • Solid vækst i omsætning og EBITDA blev støttet af en stor ordretilgang og et solidt fremskridt i den offentlige sektor især inden for IP-VPN og terminalsalg samt for ’Kommunikation som en service’ (CaaS).
  • Flere store vundne kontrakter i 2011, f.eks. den finske by Vantaa, en kontrakt med det norske vejvæsen, Logica/Region Syd (Hosting) og det svenske postvæsen.
  • Lancering af en fællesnordisk videokonferenceløsning, som udnytter TDC's tilstedeværelse i de nordiske lande.
  • De regulatoriske forhold i Sverige er fortsat uvisse efter en nylig svensk domstolsafgørelse vedrørende mobil- og fastnetstermineringspriser for perioden 2008 til februar 2010.

Om Nordic

Nordic, der opererer i Finland, Norge og Sverige tilbyder et komplet sortiment af operatørtjenester og i Sverige tillige systemintegrationstjenester, hvilket inkluderer Direkte salg. Dertil udbyder TDC Hosting løsninger med it-hosting i Finland, Sverige og Danmark. Operatørtjenester inkluderer fastnettelefoni, mobiltelefoni, internet- og nettjenester (inklusive IP-VPN-tjenester). Kundemålsegmentet er både den offentlige sektor og mellemstore til store virksomheder i Sverige, Norge og Finland. Derudover tilbydes globale kunder tjenester gennem samarbejdspartnere.

På mobilmarkedet opererer Nordic gennem aftaler med lokale operatører via MVNO-aftaler i Sverige og Norge, og i Finland via tjenesteudbyderaftaler, hvilket gør det muligt for TDC at udbyde fællesnordiske produkter.

Nordic har sit eget pan-nordiske netværk, der opgraderes løbende. Nettet dækker hovedsageligt mellemstore og store byer i Norden og omfatter det fiberbaserede transportnet (fiberkabel og et pan-nordisk SDH-net, som leverer fast punkt-til-punkt-kapacitet), PSTN/ISDN-net og et IP/Ethernet. Nordic kan med sin lokale tilstedeværelse og sit pan-nordiske net drage fordel af salgssynergier ved at udnytte mulighederne for krydssalg og tilbyde konkurrencedygtige fællesnordiske telekommunikationsløsninger til erhvervskunder og kunder i den offentlige sektor i alle de nordiske lande.

Nordic og Erhverv drager fordel af at dele kundeforhold samt produkter og tjenester. Nordic udbyder også et bredt sortiment af engrosløsninger gennem sit pan-nordiske net.

Nordic udbyder hosting og it-drift gennem TDC Hosting primært med fokus på administreret hosting, samhusning og delt hosting til små- og mellemstore virksomheder. I 2011 lancerede TDC Hosting også cloud-tjenester.

Resultat i 2011

Omsætning

I 2011 opnåede Nordic solid vækst inden for alle produktgrupper, hvor især den offentlige sektor stærk vækst.

I Nordic blev omsætningen positivt påvirket af en gunstig valutakursudvikling for SEK og NOK, der resulterede i en stigning i den samlede omsætning på DKK 400m. Ses der bort fra valutakursudviklingen og effekten af erhvervelser og frasalg steg omsætningen i Nordic med 5,1%.

Fastnettelefoni

Migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni fortsatte i 2011, hvilket kombineret med lavere termineringspriser havde en negativ effekt på omsætningen fra fastnettelefoni især i TDC Norge. Dette blev dog mere end modvirket af øget omsætning fra fastnettelefoni i TDC Sverige primært pga. TAB-produktet, et videresalgsprodukt, der sælges gennem engrosforretningen, og som i løbet af året tilføjede cirka 11 tusinde nye RGU'er.

Mobiltjenester

Den øgede omsætning fra mobiltjenester skyldtes en stærk udvikling i antallet af SIM-kort i TDC Sverige og TDC Norge pga. storkundekontrakter vundet i 2010 og 2011.

Flere initiativer blev ligeledes udført i løbet af året bl.a. en fremskyndelse af partnerskabet med Vodafone, der vandt stort indpas i 2011.

Internet og netværk

Den øgede kundetilgang i den offentlige sektor i 2011 resulterede i store forretningstransaktioner inden for IP-VPN i hele Nordic.

I 2011 øgede TDC Hosting sin fokusering på forretningsområdet managed hosting, hvilket resulterede i flere kundekontrakter og en større ordretilgang som resulterede i en positiv indvirkning på omsætningen. Erhvervelsen af DIR A/S (marts 2011) bidrog ligeledes positivt til omsætningen.

Terminaler, installationer mv.

Nordics mange nye kunder medførte en stigning i salget af kundetilpasset terminaludstyr samt ’kommunikation som en serviceydelse’ (CaaS) især i Sverige. Pga. effektivt salg og levering har Direkte salg i TDC Sverige også opnået omfattende salg af CPE-udstyr til kunder, der ikke har andre forretningsrelationer med TDC.

Omsætningsfordeling, Nordic

Fastnettelefoni 22.4
Mobiltjenester 6.2
Internet og netværk 36.7
Terminaler, installationer mv. 28.2
Øvrige 6.5

Bruttoavance

Væksten i Nordics bruttoavance var lidt større end omsætningsstigningen og udgjorde 10,1%.

Bruttomarginen steg som følge af besparelser pga. øget effektivitet i driften. I 2011 iværksatte TDC Norge en teknologiændring fra ATM-baseret transport til Ethernet-baseret transport på DSL-bitstream access, hvilket optimerede infrastrukturen og reducerede transmissionsomkostningerne. TDC Finland reducerede ligeledes sine direkte omkostninger målt i forhold til omsætningen ved at optimere sin infrastruktur. Bruttomarginen blev derimod udfordret af en ændret produktsammensætning hen mod flere produkter med en lav avance såsom videresalg af fastnetlinjer (TAB) og salg af CPE-udstyr.

EBITDA

Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser og frasalg steg Nordics EBITDA med 7,9%.

Væksten i EBITDA skyldtes stor vækst i bruttoavancen kombineret med fortsat fokus på at optimere den underliggende omkostningsstruktur i Nordic.

Udvalgte hovedtal
Nordic   2011 2010 Ændring i %
  DKKm      
Omsætning   4.487 4.087 9,8
   TDC Sverige   2.422 2.086 16,1
   TDC Norge   1.034 1.044 (1,0)
   TDC Finland   754 727 3,7
   TDC Hosting   415 355 16,9
   Øvrige, inkl. elimineringer   (138) (125) (10,4)
   Fastnettelefoni   1.007 984 2,3
   Mobiltjenester   277 190 45,8
   Internet og netværk   1.647 1.523 8,1
   Terminaler, installationer mv.   1.264 1.086 16,4
   Øvrige¹   292 304 (3,9)
Transmissionsomkostninger og vareforbrug   (2.622) (2.393) (9,6)
Bruttoavance   1.865 1.694 10,1
         
Eksterne omkostninger   (324) (282) (14,9)
Personaleomkostninger   (906) (852) (6,3)
Andre indtægter og omkostninger   13 4 -
EBITDA før pensionsindtægter   648 564 14,9
Pensionsindtægter   1 - -
EBITDA   649 564 15,1
         
Bruttomargin % 41,6 41,4 -
EBITDA-margin % 14,5 13,8 -
         
Organisk omsætning² DKKm 4.487 4.268 5,1
Organisk EBITDA² DKKm 643 596 7,9

1 Omfatter servicetelefonitjenester mv.

2 Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkning fra valutakurseffekter, tilkøb og frasalg samt salg af immaterielle og materielle aktiver.


Udvalgte operationelle data
Nordic   31. dec. 2011 31. dec. 2010 Ændring i %
         
RGU-base (1.000)      
Fastnet   91 80 13,8
Mobil   86 67 28,4
Internet   87 83 4,8
Samlet RGU-base   264 230 14,8
         
ARPU DKK / måned      
Mobil (tale)   299 279 7,2
         
FTE'er        
Antal FTE'er (ultimo året)   1.472 1.388 6,1
Gennemsnitligt antal FTE'er   1.430 1.412 1,3