Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Erhverv

2011 kort fortalt

  • Erhverv forsvarede sine positioner på de traditionelle markeder såsom xDSL, fastnettelefoni og mobiltale og havde samtidig fortsat fremdrift inden for mobilbredbånd og VoIP-tjenester.
  • Store ordrer blev vundet ved udbud i key account-segmentet, såsom DONG, DSB og ISS. Systemintegratoren NetDesign vandt også nogle store kontrakter (Region Hovedstaden og ATP).
  • Førerpositionen i den offentlige sektor blev fastholdt.
  • Positive effekter efter implementeringen af transformationsprogrammet TDC 2.0 og det kundefokuserede program TAK. Det blev afspejlet ved en stigning i kundetilfredshedsscoren

    (ECSI).

Om Erhverv

Erhverv er markedsleder på alle de største erhvervsmarkeder i Danmark og leverer telekommunikationsløsninger til næsten tre ud af fire danske virksomheder. Erhverv udbyder en lang række kommunikationsløsninger og tjenester til virksomheder og organisationer. Erhverv er den førende teleoperatør inden for udbud af cloud-baserede tjenester gennem TDC Scale, der er et af Erhvervs hurtigst voksende områder. TDC Scale er en del af konceptet 'Kommunikation som en service' (CaaS), der tilbyder kunderne en komplet og fleksibelt styret VoIP-konvergensløsning herunder omstillingsanlæg og forbedrede muligheder med tredjepartsintegration.

Erhverv leverer udvidet adgang til mobilbredbånd og trådløse Hotspots i hele Danmark (f.eks. i lufthavne, tog, på cafeer) samt højhastighedsdata gennem LTE-tjenester.

Erhverv udbyder telekommunikationsløsninger til alle typer virksomheder og organisationer herunder danske offentlige institutioner. Hovedparten af de danske kommuner valgte TDC som deres leverandør af taletelefoni i det nyligt gennemførte SKI-udbud.

Erhvervs aktiviteter inden for terminaludstyr og systemintegration til virksomheder og kunder inden for den offentlige sektor sker gennem NetDesign. Det drejer sig typisk om løsninger, der er komplekse, kundespecifikke og placeret hos kunderne, og omfatter produkter som overvågning, videokonferenceløsninger, telefonisystemer samt sikre MPLS-mobilløsninger.

Resultat i 2011

Omsætning

Erhvervsmarkedet var præget af hård konkurrence i 2011, især inden for mobiltjenester samt internet og netværk. Således faldt omsætningen i Erhverv med DKK 287m eller 3,7%.

Fastnettelefoni

Erhvervsmarkedet for fastnettelefoni rammes fortsat af migreringen fra traditionel fastnettelefoni til mobiltelefoni og VoIP. Markedet fortsætter derfor med at falde, hvilket afspejledes i et fald på 12,3% i traditionel fastnettelefoni-RGU'er. Som følge heraf faldt omsætningen med 8,2%.

Erhvervs succes med sin VoIP-konvergensløsning, Scale, påvirker omsætningen fra fastnettelefoni gunstigt. Løsningen er kendetegnet ved en højere ARPU pga. kombinationen af flere produkter. Tæt på 100.000 fastnet- og mobilkunder er p.t. aktive på denne platform, hvilket svarer til en vækst på 86%.

Mobiltjenester

Markedet for mobiltjenester stagnerede og var præget af meget intens priskonkurrence samt yderligere regulatoriske krav. På trods af disse vilkår formåede Erhverv at øge mobiltale-RGU'er med 3,0% og bevare ARPU eksklusive ankommende trafik på samme niveau som sidste år.

Den øgede smartphone-penetrering afspejledes i markant vækst i mobilbredbånd og datatrafik, hvilket modvirkede de negative effekter af priskonkurrence og regulering. Endvidere blev en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m) indregnet i første kvartal, hvilket bidrog til at fastholde omsætningen fra mobiltjenester på linje med 2010.

I et forsøg på hele tiden at forbedre sine tjenester og imødegå de vanskelige markedsvilkår for mobiltjenester blev der lanceret nye og mere gennemskuelige produktpakker som ’TDC Pro’ (flat rate-pakker) og ’TDC Erhverv Mobil’ (kunder kan selv sammensætte pakker afhængig af de individuelle behov).

Internet og netværk

Hård priskonkurrence især i form af aggressive tilbud fra elselskaberne resulterede i øget xDSL-churn til fordel for fiberløsninger i bestemte regioner, hvilket påvirkede interneterhvervsmarkedet. Migreringen fra erhvervs- til privatsegmentet, efter multimedieskatten (blev indført i 2010), har ligeledes haft en ugunstig indvirkning på erhvervsmarkedet. Reguleringen på dette område forventes dog ændret i 2012.

Disse forhold påvirkede omsætningen fra internet og netværk, der faldt med 7,0% sammenlignet med 2010.

I 4. kvartal var Erhverv desværre ikke i stand til at matche et meget lavt pristilbud fra en konkurrent og tabte dermed FM Datas licitationsudbud3. Dette forventes at have en negativ indvirkning i 2012.

Terminaludstyr og systemintegration

NetDesign rettede sig op i 2011 efter et vanskeligt 2010. Omsætningen steg med 1,5% trods faldende omsætning fra den traditionelle forretning, der blev udfordret af produkter med lavere indtjening. Omsætningen fra terminaler, installationer mv. samt systemintegration forblev derfor på linje med 2010.

Omsætningsfordeling, Erhverv

Fastnettelefoni 21.6
Mobiltjenester 33.7
Internet og netværk 29.3
Terminaler, installationer mv. 13.2
Øvrige 2.2

Bruttoavance

Erhvervs bruttoavance forblev uændret trods faldende omsætning.

Effektivitetsforbedringer i Operations resulterede i 12,9% færre allokerede omkostninger til netværk. Derudover havde de regulatoriske indvirkninger på mobiltjenester ingen indvirkning på bruttoavancen, da de faldende omkostninger på samtrafik og roaming medførte færre transmissionsomkostninger for Erhverv.

EBITDA

Trods et særdeles konkurrencepræget marked lykkedes det Erhverv at øge EBITDA med 2,1%.

Stigningen blev realiseret ved øget styring af eksterne omkostninger hovedsageligt vedrørende IT & fakturering samt kundeakkvisition. Gennem 2011 blev der fokuseret skarpt på omkostninger til akkvisitioner, hvilket resulterede i et fald på 20,0% i kundeakkvisitions- og kundefastholdelsesomkostninger sammenlignet med 2010.

Erhverv implementerede transformationsprogrammet TDC 2.0, hvilket øgede produktiviteten og reducerede omkostningerne samtidig med, at forretningsenheden forhøjede kundetilfredshedsscoren (ECSI). Faldet i personaleomkostninger bidrog også til stigningen i EBITDA.

NetDesign realiserede en positiv udvikling i EBITDA på 15,1% gennem effektivisering og omkostningsbesparelser trods en uændret bruttoavance, hvilket også bidrog til Erhvervs EBITDA-stigning.

Udvalgte hovedtal
Erhverv   2011 2010 Ændring i %
         
  DKKm      
Omsætning   7.517 7.804 (3,7)
   Fastnettelefoni   1.626 1.772 (8,2)
   Mobiltjenester   2.535 2.534 -
   Internet og netværk   2.200 2.365 (7,0)
   Terminaler, installationer mv.   991 992 (0,1)
   Øvrige¹   165 141 17,0
Transmissionsomkostninger og vareforbrug   (2.133) (2.413) 11,6
Bruttoavance   5.384 5.391 (0,1)
         
Eksterne omkostninger   (676) (719) 6,0
Personaleomkostninger   (805) (851) 5,4
Andre indtægter og omkostninger   - - -
EBITDA før pensionsindtægter   3.903 3.821 2,1
Pensionsindtægter   - - -
EBITDA   3.903 3.821 2,1
         
Bruttomargin % 71,6 69,1 -
EBITDA-margin % 51,9 49,0 -
         
Organisk omsætning² DKKm 7.517 7.716 (2,6)
Organisk EBITDA² DKKm 3.903 3.821 2,1

1 Omfatter servicetelefonitjenester mv.

2 Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer.


Udvalgte operationelle data
Erhverv   31. dec. 2011 31. dec. 2010 Ændring i %
         
RGU-base (1.000)      
Fastnet   393 427 (8,0)
Mobil (tale)   690 670 3,0
Telemetri   408 387 5,4
Mobilbredbånd   142 115 23,5
Internet   257 272 (5,5)
Andre netværks- og dataforbindelser   54 54 -
Samlet RGU-base   1.944 1.925 1,0
         
ARPU DKK / måned      
PSTN/ISDN   338 336 0,6
Mobil (tale), eksklusive ankommende trafik   244 241 1,2
Bredbånd   332 355 (6,5)
         
FTE'er        
Antal FTE'er (ultimo året)   1.344 1.476 (8,9)
Gennemsnitligt antal FTE'er   1.400 1.535 (8,8)

3 Indkøbsaftale for datakommunikationstjenester, tilbehør samt tilknyttede serviceydelser, som er forpligtende for staten samt frivillig at tilmelde sig for kommuner, regioner mv.