Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Resultat i 2011

Finansielle hovedtal        
TDC Koncernen   2011 2010 Ændring i %
         
Resultatopgørelse DKKm      
Omsætning   26.304 26.167 0,5
Bruttoavance   19.172 19.420 (1,3)
EBITDA før pensionsindtægter   10.501 10.337 1,6
EBITDA   10.940 10.772 1,6
Årets resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster   3.498 2.888 21,1
Årets resultat   2.808 3.007 (6,6)
Totalindkomst i alt   3.127 2.636 18,6
         
Anlægsinvesteringer        
Anlægsinvesteringer   (3.421) (3.534) 3,2
         
Rentebærende gæld, netto        
Rentebærende gæld, netto   (21.013) (22.607) 7,1
         
Pengestrømsopgørelse        
EBITDA før pensionsindtægter   10.501 10.337 1,6
Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme   143 217 (34,1)
Pensionsbidrag   (157) (169) 7,1
Betalinger vedrørende hensættelser   (90) (11) -
Ændring i driftskapital ekskl. særlige poster   (67) 571 (111,7)
Rentebetalinger, netto   (645) (1.422) 54,6
Betalt selskabsskat   (1.715) (1.500) (14,3)
Investering i materielle og immaterielle aktiver ekskl. Mobillicenser   (3.376) (3.508) 3,8
         
EFCF   4.594 4.515 1,7
         
Pengestrømme fra driftsaktiviteter   7.177 7.238 (0,8)
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter   (3.637) (3.889) 6,5
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter   (2.815) (20.091) 86,0
         
Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter   725 (16.742) 104,3
         
Særlige poster:        
Fratrædelsesordninger og overskydende lokaler   (615) (606) (1,5)
Øvrige   (171) (186) 8,1
Pengestrømme fra driftsaktiviteter   (786) (792) 0,8
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter   95 1 -
         
Pengestrømme i alt fra særlige poster   (691) (791) 12,6
         
Nøgletal        
Bruttomargin % 72,9 74,2 -
EBITDA-margin før pensionsindtægter % 39,9 39,5 -
EBITDA-margin % 41,6 41,2 -
Anlægsinvesteringer/omsætning % 13,0 13,5 -
Rentebærende gæld, netto/EBITDA x 1,9 2,1 -
         
RGU'er (ultimo året) (1.000)      
Fastnet   1.775 1.915 (7,3)
Mobil   3.894 3.607 8,0
Internet   1.777 1.807 (1,7)
Andre netværks- og dataforbindelser   62 64 (3,1)
Tv   1.496 1.464 2,2
RGU'er i alt   9.004 8.857 1,7
         
FTE'er        
Antal FTE'er (ultimo året)   9.816 10.423 (5,8)
Antal FTE'er (ultimo året), indland   8.552 9.200 (7,0)
Gennemsnitligt antal FTE'er   10.106 10.860 (6,9)
Gennemsnitligt antal FTE'er, indland   8.875 9.601 (7,6)

Omsætning

TDC Koncernens omsætning steg med 0,5% i 2011 trods et meget udfordrende marked præget af stærk konkurrence på næsten alle områder og fornyet makroøkonomisk usikkerhed.

Omsætningen blev gunstigt påvirket af:

 • Stigende organisk1 indenlandsk tv-omsætning der afspejler de fortsat solide resultater i YouSee og TDC TV som følge af flere abonnenter og højere ARPU.
 • Erhvervelsen af Onfone i 2. kvartal 2011 og hostingvirksomheden DIR i 1. kvartal 2011.
 • Stigende organisk omsætning fra terminaler, installationer i Danmark mv. primært pga. øget salg af smartphones uden tilskud.
 • Stærk organisk vækst i Nordic’s omsætning der hovedsageligt skyldtes TDC Sverige støttet af stor vækst i både integrator- og operatørforretningsområderne. Organisk vækst blev også opnået i TDC Hosting og TDC Finland, mens TDC Norge havde negativ organisk vækst.
 • En gunstig udvikling for NOK- og SEK-valutakurserne.

Væksten i omsætningen blev delvist opvejet af:

 • Faldende organisk omsætning inden for indenlandsk fastnettelefoni som følge af færre PSTN/ISDN-RGU’er pga. fortsat migrering fra fastnet- til mobiltelefoni og VoIP.
 • Faldende organisk omsætning fra internet- og nettjenester i Danmark drevet af meget stærk konkurrence på bredbåndsmarkedet for private og erhvervskunder, der resulterede i færre RGU’er og lavere ARPU.
 • En fortsat negativ indvirkning fra regulering af priserne på mobilterminering (MTR) for tale og SMS, international roaming samt videresalg af PSTN.
 • Faldende organisk omsætning fra indenlandske mobiltjenester efter et år med hård priskonkurrence på markedet for mobiltelefoni til privatkunder, hvilket resulterede i lavere ARPU. Faldet blev dog delvist opvejet af et stigende antal RGU’er for både mobiltale (drevet af solide resultater på erhvervsmarkedet) og mobilbredbånd.

Bruttoavance

Trods TDC Koncernens stigende omsætning faldt bruttoavancen med 1,3% til DKK 19.172m.

 • Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-margin-områder såsom tv, Nordic og specielt terminaler, installationer mv. blev mere end opvejet af faldende aktivitet i høj-margin-områder såsom fastnettelefoni og fastnetbredbånd.

Bruttomarginen faldt fra 74,2% til 72,9%, på trods af, at den var gunstigt påvirket af, at kun en lille del af reguleringen havde indvirkning på bruttoavancen.

EBITDA

EBITDA-vækst på 1,6% kan henføres til lavere driftsomkostninger som følge af produktivitetsgevinster i hele organisationen.

 • Introduktionen af TDC Rate resulterede i væsentligt reducerede kundeakkvisitions- og kundefastholdelsesomkostninger. Dette ændrede salget af mobiltelefoner fra at være baseret på tilskud til afbetalingskontrakter, hvilket resulterede i færre omkostninger til akkvisition af mobilabonnenter. Besparelserne blev delvist opvejet af højere markedsføringsomkostninger som resultat af den øgede konkurrence - især på det danske marked for mobiltelefoni til privatkunder.
 • Fortsatte effektivitetsforbedringer gennem TDC's transformationsprogrammer har resulteret i færre fejl i TDC-produkter, færre opkald til kundecentre samt yderligere procesoptimeringer mv., hvilket har resulteret i 7,3% færre medarbejdere eksklusive køb af virksomheder. Som følge heraf faldt de organiske personaleomkostninger med 4,2%, og det på trods af en negativ indvirkning fra ophævelsen af et tidligere incitamentsprogram og opbygning af nye programmer.
 • Færre omkostninger til it og facility management herunder besparelser på husleje, leasing og serviceaftaler pga. fysisk konsolidering, optimerede processer og indkøbsaktiviteter.

EBITDA-marginen steg fra 41,2% i 2010 til 41,6% i 2011.

Årets resultat

Årets resultat eksklusive særlige poster udgjorde i alt DKK 3.498m, hvilket er en stigning på DKK 610m eller 21,1% sammenlignet med 2010. Stigningen skyldtes hovedsageligt et forbedret EBITDA, færre amortiseringsomkostninger samt færre finansielle omkostninger primært pga. den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer og effekten af den gennemførte refinansiering i 1. kvartal 2011.

Årets resultat inklusive særlige poster udgjorde DKK 2.808m, hvilket er et fald på DKK 199m eller 6,6%. Resultat af ophørte aktiviteter faldt efter frasalget af Sunrise i 2010, mens udviklingen for nettoomkostninger vedrørende særlige poster var positiv pga. DKK 287m færre omstruktureringsomkostninger samt gevinsten fra salget af aktierne i Nawras.

Totalindkomst

Stigningen i totalindkomsten i alt fra DKK 2.636m i 2010 til DKK 3.127m i 2011 skyldtes hovedsageligt en gunstig udvikling i aktuarmæssige gevinster og tab, som udgjorde en gevinst på i alt DKK 276m i 2011 mod et tab på DKK 515m i 2010. Aktuarmæssige gevinster i 2011 omfattede positive afkast på den danske pensionskasses aktiver, især i 4. kvartal 2011, hvilket blev delvist opvejet af tab pga. en øget pensionsforpligtelse som følge af korrigerede dødelighedsforudsætninger. Aktuarmæssige tab i 2010 skyldtes primært en faldende diskonteringsfaktor i løbet af 2010.

Anlægsinvesteringer

I 2011 udgjorde anlægsinvesteringer i alt DKK 3.421m, hvilket svarede til målsætningen på 13,0% af omsætningen. Sammenlignet med 2010 udgjorde dette et fald på 3,2%. Faldet skyldtes primært færre investeringer i fastnettet. Øgede investeringer i it og Nordic opvejede delvist faldet i anlægsinvesteringer.

TDC foretog i 2011 betydelige investeringer i sit højhastighedsmobilnet med udbygning af sine 3G- og 4G-net. Den forsatte udvidelse af fiberaccessnettet resulterede i, at yderligere 100.000 husstande kom inden for rækkevidde af fibernettet. En markant stigning i salget af HomeTrio-installationer resulterede i betydelig installationsaktivitet i 4. kvartal.

Pengestrømme

EFCF steg med DKK 79m eller 1,7% til DKK 4.594m hovedsageligt pga. færre rentebetalinger på DKK 777m, der blev delvist opvejet af en ændring i nettodriftskapitalen, der var DKK 638m lavere end året før:

 • De færre rentebetalinger skyldtes refinansieringen i 1. kvartal 2011 samt to engangseffekter. Realiserede dagsværdigevinster pga. lavere rentesatser på fast-til-variabelt forrentede swapaftaler indgået i forbindelse med refinansieringen udgjorde ca. DKK 490m. Denne effekt blev delvist opvejet af en førtidig opsigelse af renteswapaftaler vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse af sikringsaftaler i forbindelse med EMTN-udstedelsen på i alt DKK 218m. Nettoprovenuet fra disse swaps blev anvendt til yderligere betaling af acontoskat, hvilket resulterede i lavere skyldig selskabsskat ved udgangen af 2011.
 • Den ugunstige udvikling i nettodriftskapitalen i 2011 på DKK 67m blev påvirket af reducerede driftsomkostninger og anlægsinvesteringer, resulterende i lavere leverandørgæld, samt større tilgodehavender fra lanceringen af TDC Rate afdragsaftaler.
 • Endvidere bidrog det forbedrede EBITDA samt færre investeringer i materielle og immaterielle aktiver til stigningen i EFCF, som blev delvist opvejet af mere betalt selskabsskat.

De negative nettopengestrømme fra finansieringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter udgjorde DKK 2.815m, hvilket er et fald på DKK 17.276m eller 86,0%. Udviklingen skyldtes hovedsageligt aktietilbagekøbet i 2010 og lavere indfrielse af gæld. Dette blev kun delvist modsvaret af udbyttebetalinger i 2011.

[1] Begrebet organisk betyder korrigeret for valutakurseffekter, tilkøb/frasalg, salg af aktiver og regulatoriske prisjusteringer.