Gå til din Personlige RapportTilføj side til personlig rapport+

Forventninger

TDC’s forventninger bygger på en omfattende finansiel plan for hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene ”Risikofaktorer” og ”Ansvarsfraskrivelse”.

Forventninger til 2012

TDC har med virkning fra 2012 justeret sine forventningsparametre. TDC’s EBITDA indeholder ikke-likvide pensionsindtægter vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger. Komponenterne i pensionsindtægterne fra TDC's danske pensionskasse er vist nedenfor.

DKKm
  Forventet 2012 2011
Medarbejdernes optjente
pensionsrettigheder1
(personaleomkostninger)
(144) (134)
Renteomkostninger1 (843) (840)
Forventet afkast på pensionsordningens aktiver1 923 1.278
Ikke-likvide nettorenter (pensionsindtægter) 80 438
Pensionsindtægter/(omkostninger) i alt fra den danske pensionskasse (64) 304

1 Der henvises til koncernregnskabets note 27 for definitioner.


Ikke-likvide pensionsindtægter vedrører ikke TDC's forretningsaktiviteter og er yderst volatile. TDC vil derfor fremover basere sine forventninger på EBITDA før pensionsindtægter.

TDC har øget oplysningsniveauet for resultatopgørelsen og rapporterer både EBITDA før pensionsindtægter og fuldt EBITDA.

DKKm
  2011 2010 Ændring i %
       
EBITDA før pensionsindtægter 10.501 10.337 1,6
Pensionsindtægter1 439 435 0,9
EBITDA 10.940 10.772 1,6

1 Inklusive pensionsindtægter i TDC Norge på DKK 1m i 2011 og DKK 0m i 2010.


Endvidere påvirkes TDC's omsætning af regulering, der alt andet lige reducerer omsætningen (men med begrænset bruttoavancepåvirkning) og således indvirker på anlægsinvesteringer i forhold til omsætningen år-til-år. TDC vil derfor basere sine forventninger på absolutte anlægsinvesteringer.

Endelig er målet for TDC's gearing tilpasset som følge af den justerede præsentation af pensionsindtægter. TDC sigter mod et nettogæld/EBITDA før pensionsindtægter på eller under 2,2x i gennemsnit i løbet af regnskabsåret. Dette mål svarer til det tidligere nettogæld/EBITDA-mål på 2,1.

Forventningerne til 2012 for TDC Koncernen er følgende:

  Forventninger 2012 Realiseret 2011
     
Omsætning DKK 26,0-26,5 mia. DKK 26,3 mia.
EBITDA før
pensionsindtægter
DKK10,3-10,5 mia. DKK 10,5 mia.
Anlægsinvesteringer DKK 3,4-3,5 mia. DKK 3,4 mia.
Udbytte pr. aktie DKK 4,501 DKK 4,35

1 Beregnet på basis af antallet af aktier før aktietilbagekøb. DKK 2,25 af udbyttet for 2012 forventes udloddet i august 2012.


Intervallerne vedrørende forventningerne for omsætning og EBITDA før pensionsindtægter reflekterer makroøkonomisk og markedsrelateret usikkerhed, som for tiden er højere end normalt. Endvidere bør forventningerne ses i sammenhæng med en række forventede indvirkninger på vores virksomhed i 2012. Vi forventer, at den fortsatte ARPU-udhuling fra år-til-år inden for mobiltelefoni vil fortsætte i 2012, og at vi vil opleve yderligere negative effekter af reguleringen vedrørende priser for roaming. Vi står også over for en dansk forbrugsøkonomi med lille eller ingen forbrugsvækst, et erhvervsliv og en offentlig sektor der er ekstraordinært varsomme med beslutninger om investeringer og indkøb samt en negativ indvirkning på vores rammeaftale med den offentlige sektor, herunder lavere SKI-priser. Vi forventer dog fortsat øget indtjening i Nordic og YouSee, helårseffekt af erhvervelsen af Onfone, fortsatte produktivitetsgevinster samt forbedret udvikling i bruttoavancen for vores fastnetforretning.

TDC vil returnere DKK 750m af provenuet fra afslutningen af tvisten mellem DPTG og TPSA til aktionærerne i form af et enkeltstående aktietilbagekøbsprogram, der gennemføres i 2012. Dette udgør en ekstrabetaling på DKK 0,92 pr. aktie ud over det forventede udbytte på DKK 4,50 pr. aktie. TDC’s hovedaktionær, NTC, har meddelt TDC, at NTC vil deltage i aktietilbagekøbsprogrammet på pro rata basis.

Forventningerne til 2011

TDC offentliggjorde sine forventninger til 2011 for TDC Koncernen i TDC Årsrapport 2010 den 8. februar 2011. Forventningerne var, at omsætningen ville være på niveau med 2010, at EBITDA forventedes at stige med omkring 2% sammenlignet med 2010, og at forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning ville ligge på omkring 13%. Efter erhvervelsen af Onfone den 11. maj 2011 blev TDC's forventninger justeret til omsætningsvækst på 0-1% og ca. 2% vækst i EBITDA sammenlignet med 2010. De justerede forventninger blev bekræftet i 3. kvartalsrapport den 3. november 2011.

Forventningerne til 2011 blev realiseret på alle parametre, selvom 4. kvartal lå lidt under forventningerne hovedsageligt pga. mindre trafik end forudset. Endvidere oplevede TDC i 4. kvartal nogle tegn på de makroøkonomiske hårde tider, hvor forbrugerne var mere forsigtige, og erhvervslivet og det offentlige var ekstraordinært omhyggelige med beslutninger om investering og indkøb. Generelt var 2011 kendetegnet ved hård konkurrence især inden for mobiltjenester som følge af en meget mere intens priskonkurrence end forudset i starten af 2011. Vækstmålet for EBITDA blev nået som følge af accelererende omkostningsbesparelser, herunder betydelige besparelser på omkostninger til akkvisition og fastholdelse af kunder.